Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring for deg som startet på programmet før 2020.

Studieløp 

Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med kort masteroppgave på 30 studiepoeng:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellene ovenfor gir eksempler på hvordan et studieløp kan bygges opp. Du kan strukturere studieløpet annerledes om du ønsker det, for eksempel ved å starte oppgaven din allerede i første semester. Alle emner skal normalt fullføres og bestås før siste semesteret.

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samarbeid med veilederen din det første semesteret.

Programmet har to spesialiseringer

Du kan velge mellom to ulike spesialiseringer eller du kan kombinere de to:

  • Distribuerte systemer og nettverk 
  • Programvare

Se obligatoriske krav og oppbygging for hver spesialisering

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som utføres under veiledning. Du kan velge å skrive enten en lang eller en kort masteroppgave. Velger du en lang masteroppgave, fordeles arbeidet over flere semestre.

Innlevering av masteroppgaven skjer på en fast dato i mai i siste semester. Velger du en kort masteroppgave må masteroppgaven skrives i det fjerde semesteret, og emnet for masteroppgaven presenteres på en gitt dato i begynnelsen av semesteret. Fristen for innlevering er 17 uker etter denne datoen. Masteroppgaven skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven. Se mer om gjennomføring av masterstudiet.

Du kan få veiledning av flere forskjellige forskningsgrupper som tilbyr emner og masteroppgaver:

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 30. okt. 2019 10:15 - Sist endret 7. juli 2020 13:59