Hva lærer du?

Kjemiprogrammet kombinerer teori med praktiske ferdigheter og nytenkning. Gjennom studiet lærer du grunnlaget for å lage nye stoffer, studere molekylenes egenskaper, analysere komplekse blandinger og forstå det biologiske samspillet i levende organismer på molekylnivå.

Etter at du har fullført bachelor i Kjemi og biokjemi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har bred kunnskap om og forståelse av grunnleggende prinsipper, metoder og teorier innen kjemi:

 • Du har solid kunnskap om grunnstoffers og forbindelsers egenskaper, reaksjoner, sammensetning, struktur og funksjon samt hvordan forbindelser og biologiske molekyler fremstilles, forandres og samvirker med hverandre.
 • Du har gode kunnskaper i matematikk og informatikk, samt kjennskap til nødvendige begreper i fysikk og statistikk.
 • Du kan analysere, forklare og forstå grunnleggende kjemiske prosesser i laboratoriet, i levende organismer og i naturen.
 • Du har kunnskap om sentrale eksperimentelle teknikker og tolkning av resultater, inkludert feilkilder og usikkerhet.
 • Du kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen forskjellige grener av kjemifaget.
 • Du har det faglige grunnlaget for å undervise kjemi i skolen.

Ferdigheter

Du har praktiske og teoretiske ferdigheter for å kunne studere kjemiske og biokjemiske systemer og prosesser i laboratoriet,  i levende organismer og i naturen:

 • Du forstår de vitenskapelige prinsippene bak eksperimenter, og kan bruke teoretisk kunnskap til å forutsi utfallet av et forsøk.
 • Du kan bruke vanlig eksperimentelt utstyr innen kjemi/biokjemi og behersker utvalgte avanserte teknikker og instrumenter.
 • Du kan dokumentere resultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter.
 • Du kan håndtere kjemikalier og anvende kjemisk kunnskap i HMS-relatert arbeid og har høy bevissthet om problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
 • Du kan arbeide selvstendig og ta en aktiv rolle i gjennomføringen av nye oppgaver.
 • Du kan kritisk vurdere egne og medstudenters arbeider, og er bevisst på hvilke informasjonskilder de benytter.

Du kan anvende modellering og statistiske metoder for å planlegge og utføre forsøk og analysere data:

 • Du kan gjøre enkle beregninger av kjemiske systemer og bruke det matematiske språket for å forstå og beskrive kjemiske prinsipper.
 • Du kan tolke, evaluere og sammenstille kjemisk/biokjemisk informasjon og data.
 • Du kan anvende relevante data- og simuleringsprogrammer, samt skrive enkel kode for datalogging og prosesstyring.
 • Du kan planlegge forsøk og analysere data på en statistisk robust måte.
 • Du kan vurdere kvaliteten av egne resultater og beregninger.

Generell kompetanse

Du kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan bruke kunnskap fra andre realfaglige emner for å øke forståelsen for kjemiske/biokjemiske fenomener.
 • Du kan anvende grunnleggende kunnskaper innen kjemi/biokjemi for å løse faglige problemstillinger både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan søke ny informasjon og videreutvikle din kjemiske/biokjemiske kunnskap.

Du kan kommunisere kjemiske/biokjemiske temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmenheten:

 • Du har bred kunnskap om fagets betydning i samfunnet og næringsliv, og er bevisst etiske problemstillinger.
 • Du kan formidle resultater fra kjemiske/biokjemiske undersøkelser muntlig og skriftlig til ulike målgrupper.
 • Du kan delta i faglige diskusjoner med respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra konstruktivt i tverrfaglig arbeid med eksperter fra andre disipliner.
Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 14. juli 2021 14:41