Kompensasjonsoppgave for pbl-fravær

Hvis en student ikke har vært til stede på tilstrekkelig pbl-undervisning, må studenten levere et skriftlig arbeid til veileder.

Utgangspunktet for arbeidet er pbl-oppgaven i den uken studenten ikke har vært til stede. Fremstillingen skal dokumentere hele arbeidsprossesen i en pbl-uke. Det betyr at hvert av de syv trinnene i pbl-prosessen må beskrives. Punktene 1 og 2 kan omtales meget kort, mens punktene 3-7 må beskrives på en måte som dokumenterer at studenten har arbeidet seriøst med oppgaven.

1. En kort oppsummering av situasjonen
2. Konkrete problemer som situasjonen reiser, for pasient og helsetjeneste
3. Forslag til hypoteser
4. Årsakskjeder knyttet til utvalgte hypoteser
5. Formulering av konkrete læringsmål
6. Selvstudium: Oppgi kilder
7. Underliggende mekanismer som nå kan forklares bedre

Det skriftlige arbeidet skal ha en lengde på 4 - 5 maskinskrevne sider. Veileder skal bedømme arbeidet og gi studenten tilbakemelding. Hvis arbeidet ikke blir godkjent, må det omarbeides og leveres på nytt.

Manglende tilstedeværelse på pbl reduserer muligheten for å støtte seg til diskusjonene i gruppen, spesielt hvis fraværet har omfattet både første og andre møte i den aktuelle uken. Ved å gjennomføre pbl-prosessen på egen hånd, og dokumentere den skriftlig, må studenten finne andre å diskutere oppgaven med, og får samtidig en verdifull øvelse i skriftlig fremstilling.

Kompensasjonsregelen er godkjent av studiedekanene ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Publisert 20. mai 2014 18:29 - Sist endret 20. mai 2014 20:08