Oppgaver og ansvar i pbl-arbeidet

Veileder og studentene har sammen ansvar for at gruppen fungerer som den skal.

Pbl-arbeidets syv trinn:

 1. klargjøre situasjonen og begreper
 2. identifisere problemer
 3. foreslå mulige årsaker
 4. drøfte sammenhenger mellom problemer og årsaker
 5. formulere behov for læring
 6. innhente kunnskap
 7. anvende kunnskapen

Veileder og studentene har et felles ansvar for en åpen og aksepterende atmosfære slik at alle kan delta uten at spørsmål eller forslag betraktes som "dumme". Tilbakemelding og evaluering underveis skal gå begge veier. Retningslinjer for studentsamtaler viser til studentenes krav til en samtale med sin pbl-veileder i alle semestre der de har pbl-undervisning.

Studentens ansvar og oppgaver

 • Tilstedeværelse på gruppemøter. Det ødelegger arbeidet for alle hvis noen stadig ikke er til stede eller kommer for sent.
 • Aktivitet på møtene. Alle studenter er forventet å delta i diskusjonene og ha forberedt seg i henhold til læringsbehovene som gruppen i fellesskap har kommet frem til.
 • Framdrift i prosessen (i hovedtrekk i samsvar med de 7 trinnene ovenfor).
 • Utfordre hverandre med hensyn til argumentasjon og begrunnelser for konklusjoner og utsagn.
 • Ved avslutning av 2. møte skal nye oppgaver evalueres i samarbeid med veileder. Det fylles ut et eget skjema som leveres semesterleder.
 • Ikke forstyrr andre grupper. Ta kontakt med semesterkoordinator hvis veileder ikke dukker opp. Ved første møte får man utlevert oppgaven og hjelp til å få tak i veileder mens gruppen starter arbeidet.

Veileders ansvar og oppgaver

 • Bidra til at arbeidet følger de nødvendige trinn i logisk problemløsning. I tidlig fase av en oppgave bør veilederen bidra til åpen diskusjon, deretter til valg og fokusering.
 • Bidra til styring mot adekvate læringsmål ved spørsmål og oppfordring til oppsummeringer underveis. Veileder må sette seg godt inn i målene for semesteret og hva studentene kan fra før.
 • Bidra til realisme i læringsbehovene, hvis de truer med å bli for omfattende; sørge for at det ikke brukes for mye tid på perifere aspekter underveis.
 • Bidra til at studentene går i dybden og ikke nøyer seg med overflatiske kunnskaper og forklaringer.
 • Når det oppstår konflikter, er veilederens oppgave å hjelpe gruppen til å se at det er et problem – ikke alene sørge for at det løses.
 • Gi råd om hvordan og hvor informasjon kan innhentes.
 • Invitere til individuell veiledningssamtale med alle studentene i gruppen
Publisert 20. mai 2014 18:30 - Sist endret 20. mai 2014 20:10