Hva lærer du?

Kunnskap

En kandidat fra masterprogrammet i religionsvitenskap har

 • avansert kunnskap om religion som et historisk, sosialt og kulturelt fenomen
 • spesialisert innsikt i et selvvalgt, avgrenset religionsvitenskaplig tema, samt solid kunnskap om forskningslitteratur som er relevant for temaet
 • inngående kunnskap om sentrale teorier om religion, religionens sosiale funksjon og religiøse endringsprosesser
 • inngående kunnskap om religionsvitenskapens utvikling som selvstendig akademisk fag fra andre halvdel av 1800-tallet og frem til i dag 
 • trening i ulike tilnærmingsmetoder til religion og religiøse fenomener med kritisk blikk
 • solide fagkunnskaper som kan brukes til nye innsikter og perspektiver på religion i historisk og nåtidig kontekst

Ferdigheter

En kandidat fra masterprogrammet i religionsvitenskap kan

 • arbeide kritisk og selvstendig med religionsvitenskaplige problemstillinger
 • analysere ulike typer kildemateriale og drøfte hvordan ulike teoretiske perspektiver styrer vår tolkning av religioner og religiøse fenomener
 • planlegge og gjennomføre et religionsvitenkaplig forskningsprosjekt
 • anvende relevante forskningsmetoder som for eksempel tekstanalyse, feltarbeid og intervju

Generell kompetanse

En kandidat fra masterprogrammet i religionsvitenskap kan

 • foreta begrunnede valg av problemstilling, materiale, metode og teoretiske perspektiver i forbindelse med et selvstendig religionsvitenskaplig prosjekt
 • håndtere og analysere store mengder informasjon i forbindelse med et religionsvitenskaplig arbeid, både i form av sekundærlitteratur og eget materiale ervervet gjennom for eksempel feltarbeid og tekstanalyse
 • formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid, både til spesialister innen religionsvitenskap og til allmennheten
 • følge forskningsetiske normer innen religionsvitenskapsfaget
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2018 09:49