Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse får du inngående kunnskap om et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen forsikring, finans, risikoanalyse eller statistikk. Du opparbeider god teoretisk innsikt og evne til å anvende teorien til utvikling av metoder og teknikker for å løse problemer.

Etter at du har fullført mastergrad i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse, har du oppnådd:

Kunnskaper

 • Du har spesialisert og oppdatert kunnskap innenfor et av hovedfeltene til programmet: forsikring, finans, risikoanalyse og statistikk.
 • Du har dyp innsikt, forståelse og intuisjon innenfor et avgrenset område som varierer avhengig av studieretning og valg av masterprosjekt. 
 • Du har solid kunnskap i et bredt spekter av metoder og teknikker basert på matematikk, sannsynlighetsregning, statistikk og informatikk og kan bruk dem for analyse og problemløsning.
 • Du har bred faglig bakgrunn som er nødvendig for å kunne velge egnete metoder for arbeidet med masterprosjektet og for problemer kandidaten vil møte i arbeidslivet. Fagbredden til kandidatene vil variere noe avhengig av valg av masteremner og masteroppgave.

Ferdigheter

 • Du kan sette deg inn i aktuelle praktiske problemstillinger, presisere problemstillingen matematisk og finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder.
 • Gjennom arbeidet med masterprosjektet har du fått trening i å sette deg inn i relevant faglitteratur og til å bruke denne på en aktiv og kritisk måte i forhold til prosjektet ditt.
 • De fleste masterprosjektene innebærer numeriske beregninger som gir deg trening i bruk av relevant programmeringsverktøy.
 • Du har god forståelse for sammenhengen mellom en konkret problemstilling og den matematiske modellen som beskriver problemet.
 • Mange masterprosjekter tar utgangspunkt i et praktisk problem og gir deg i så fall trening i å vurdere en matematisk eller statistisk modells egnethet.

Generell kompetanse

 • Du kan formulere deg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig.
 • I en rekke masteremner inngår det prosjektarbeid som gir deg trening i skriftlig og muntlig presentasjon.
 • Under arbeidet med masteroppgaven får du tilbakemelding på både form og innhold av ditt skriftlige arbeid.
 • Ved den avsluttende masterhøringen presenterer du resultater og diskuterer dem med ekstern og intern sensor.
 • Du kan samarbeide, også på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
 • Du har faglig innsikt og helhetsforståelse og kan diskutere og kommunisere faglige problemstillinger på ulike presisjonsnivåer. Dette er avgjørende i arbeidslivet der samarbeid med andre fagspesialister som for eksempel økonomer, jurister, ingeniører og leger er sentralt.
Publisert 22. des. 2016 12:11 - Sist endret 7. juli 2017 11:59