English version of this page

Godkjenning av utdanning

Godkjenning av norsk utdanning

Du kan søkje om å få bruke emne frå andre lærestadar i Noreg i studieløpet ditt ved UiO.

Godkjenning av utanlandsk utdanning

Du kan søkje om å få bruke utanlandsk utdanning i studieløpet ditt ved UiO. Du må også søkje om godkjenning dersom du har vore på utveksling.

Førehandsgodkjenning ved utveksling

Førehandsgodkjenninga stadfestar at utvekslinga kan bli godkjent som ein del av graden din ved UiO og er viktig for at du skal få støtte frå Lånekassen.

Opptak

Dersom du søkjer opptak på bakgrunn av utanlandsk utdanning, blir utdanninga vurdert i behandlinga av opptakssøknaden. Søknadsfrist og opptakskrav finn du på programsida.

Generell godkjenning av utanlandsk utdanning

NOKUT si generelle godkjenning er eit hjelpemiddel for dei med utanlandsk utdanning som skal inn på den norske arbeidsmarknaden.

Gå til nettsida til  NOKUT for meir informasjon om generell godkjenning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om godkjenning? Kontakt infosenteret ved eitt av fakulteta.