English version of this page

Godkjenning av utanlandsk utdanning

Dersom du har utanlandsk utdanning, kan du søkje om å få bruke den i studieløpet ditt i staden for UiO-emne. Du må også søkje om godkjenning dersom du har vore på utveksling i utlandet.

Dei faglege krava i programmet ditt avgjer om utdanninga kan brukast. Du finn krava under "Oppbygging og gjennomføring" på programsida.

Dersom du treng hjelp til å planlegge studieløpet ditt, kan du be om rettleiing. Du finn kontaktinformasjon under "Kontakt oss" på programsida.

Dersom du ikkje er programstudent, kan du lese meir om fritt samansette bachelorgrader.

Frist

Søknadar blir vanlegvis behandla etter kvart som dei kjem inn.

Nokre program har eigne fristar. Desse finn du under "Søknadsfrist og opptak" på programsida.

Behandlingstid

I dei fleste sakene får du svar innan ein månad. Dersom det trengs fagleg vurdering av søknaden din, kan det ta opptil fire månader å behandle den.

Når resultatet er klart, får du melding i brev eller e-post.

Korleis søkje

Finn søknadsskjema og krav til dokumentasjon for ditt fakultet:

Det humanistiske fakultet

Endelig godkjenning ved utveksling

Du søker endelig godkjenning fordi:

 • Dine studier fra utlandet må formelt innpasses i ditt studieprogram, slik at utenlandsstudiene fremgår av ditt vitnemål når du oppnår en grad ved UiO
 • Lånekassen får beskjed om din studieprogresjon, slik at lån gjøres om til stipend

For å få endelig godkjenning av delstudier i utlandet fyller du ut søknadskjema:

Legg ved nødvendig dokumentasjon på de studiene du har tatt i utlandet.

Godkjenning av annen utenlandsk utdanning

Hvis du har tatt emner ved universitet eller høgskole i utlandet, som du ønsker å få innpasset i din norske grad, må også slike emner godkjennes av fakultetet.

For å få slik godkjenning fyller du ut og sender inn skjemaet under. Legg ved nødvendig dokumentasjon på de studiene du har tatt i utlandet.

Krav til dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon for dine studier i utlandet sammen med søknaden. 
Studenter som har vært på utveksling gjennom en Erasmusavtale, må også legge ved signert Learning Agreement

Dersom du ønsker å få godkjent emne(r) som skal erstatte valgfrie emner i graden, er original karakterutskrift som viser studiets lengde, nivå og karakteren vanligvis tilstrekkelig.

Dersom du ønsker at utenlandske emne(r) skal erstatte obligatoriske deler av studiet, bør du i tillegg legge ved pensumlister, forelesningsoversikter og, hvis det fins, innleverte skriftlige oppgaver som viser hva du faktisk har studert.

Levering/innsending

Lever eller send skjema og dokumentasjon til Det humanistiske fakultet, Boks 1079 - Blindern, 0316 OSLO.

Det juridiske fakultet

Endelig godkjenning ved utveksling

For å få endelig godkjenning av delstudier i utlandet fyller du ut søknadskjema:

Legg ved nødvendig dokumentasjon på de studiene du har tatt i utlandet.

Godkjenning av annen utenlandsk utdanning

Har du bestått emner i utlandet, men utenom fakultetets utvekslingsordninger, søker du på vanlig måte. Men vær forberedt på å lengre saksbehandlingstid, og at du må legge ved mer dokumentasjon enn bare karakterutskrift.

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

Endelig godkjenning ved utveksling

Du søker endelig godkjenning fordi:

 • Dine studier fra utlandet må formelt innpasses i ditt studieprogram, slik at utvekslingsoppholdet ditt fremgår av vitnemålet når du oppnår en grad ved UiO
 • Lånekassen får beskjed om din studieprogresjon, slik at lån gjøres om til stipend

Søk om godkjenning etter avsluttet utvekslingsopphold.

Godkjenning av annen utenlandsk utdanning

Hvis du har tatt emner i utlandet, som du ønsker å få innpasset i din UiO-grad, må også slike emner godkjennes av fakultetet.

For å søke om innpassing av emner, fyller du ut dette nettskjemaet. Legg ved nødvendig dokumentasjon på de studiene du har tatt i utlandet.

Søknader fra studenter som har søkt eller har opptak til studier ved fakultetet blir prioritert.

Det medisinske fakultet

Sjå informasjon om søknad og kontaktpunkt.

Det odontologiske fakultet

Sjå informasjon om søknad og kontaktpunkt.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Du må vere student på eit studieprogram ved Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Korleis søkjer du?

Du må fylle ut søknadsskjema og leggje ved dokumentasjon.

Søknadsskjema for bachelor - bokmål

Søknadsskjema for bachelor - nynorsk

Søknadsskjema for master/profesjon - bokmål

Søknadsskjema for master/profesjon - nynorsk

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen må vere offisiell (stempla og signert/digitalt signert). Dersom du lastar opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

Kva slags dokumentasjon du må sende inn kjem an på kva du ønskjer at den utanlandske utdanninga skal godkjennast som i studieprogrammet ditt.

Ikkje send inn søknadsskjemaet før du har dokumentasjon.

Søknaden blir ikkje behandla før all nødvendig dokumentasjon er teken imot og ufullstendig dokumentasjon fører til forseinkingar i behandlingstid.

a) For deg som har vore på utveksling via UiO

Kva du vil ha utdanninga godkjent som? Krav til dokumentasjon
Frie emne
 • Offisiell karakterutskrift/vitnemål på engelsk/skandinavisk

Eit spesifikt emne eller ei emnegruppe
 • Offisiell karakterutskrift/vitnemål på engelsk/skandinavisk

 • Emneforklaring og ev. pensumlister på engelsk/skandinavisk

 • Ev. korrespondanse du har hatt med UIO-tilsett om di godkjenning tidlegare

NB: Har du vore på utveksling hjå ein Erasmusavtale, må du også leggje ved din "Learning agreement".

b) For deg som har utanlandsk utdanning som ikkje er tatt via utveksling på UiO

Kva du vil ha utdanninga godkjent som? Krav til dokumentasjon
Frie emne
 • Offisiell karakterutskrift/vitnemål på originalspråk og oversatt til engelsk/skandinavisk
 • Forklaring på lærestaden sitt karaktersystem, gradsoppbygging og poengsystem

Eit spesifikt emne eller ei emnegruppe
 • Offisiell karakterutskrift/vitnemål på originalspråk og oversatt til engelsk/skandinavisk
 • Emneforklaring og ev. pensumlister på engelsk/skandinavisk

 • Ev. korrespondanse du har hatt med UIO-tilsett om di godkjenning tidlegare

Dersom du har avlagt språkemne i utlandet, må du leggje ved emneforklaring og ev. pensumlister på engelsk eller skandinavisk.

Det teologiske fakultet

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet.

Godkjenningen er også nødvendig for å få konvertert deler av studielånet til stipend.

Du kan få endelig godkjenning fra TF-fakultetet dersom:

 • du er tatt opp på et studieprogram ved TF-fakultetet, og
 • utenlandsoppholdet kan innpasses i studieprogrammet du går på.

Det finnes to typer godkjenning; spesifisert og uspesifisert:

 • Spesifisert godkjenning er en vurdering av fag du har tatt i utlandet opp mot navngitte emner ved UiO.
 • Uspesifisert godkjenning er en godkjenning av fag du har tatt i utlandet som frie studiepoeng. I disse tilfellene vil fagene fra utlandet ofte ikke tilsvare noe av det som tilbys ved UiO. Ved søknad om uspesifisert godkjenning vil man likevel vurdere eventuell overlapp med emner som du allerede har tatt ved UiO, eller som det kan være naturlig å ta i løpet av studiet ditt.

Husk å legge ved all nødvendig dokumentasjon og vær grundig i utfylling av søknadsskjemaet (pdf), slik at godkjenningsprossessen ikke tar lengre tid enn nødvendig.

Krav til dokumentasjon ved søknad om uspesifisert godkjenning

 1. Bekreftet kopi av endelig karakterutskrift/vitnemål på originalspråket med oversettelse til engelsk eller et skandinavisk språk.
 2. Offisiell forklaring fra universitetet på lærestedets karaktersystem, gradsoppbygging og poengsystem.
 3. Dersom du har avlagt språkemner i utlandet må ytterligere dokumentasjon legges ved søknaden, se punkt 3 og 4 nedenfor.
 4. Det anbefales at du også legger ved bekreftede kursbeskrivelser/original studiekatalog, med opplysninger om kursopplegg og type eksamen. Hvis disse bekreftelsene ikke foreligger på engelsk eller et skandinavisk språk, må det vedlegges et sammendrag på ett av disse språkene.

Krav til dokumentasjon ved søknad om spesifisert godkjenning

 1. Bekreftet kopi av endelig karakterutskrift/vitnemål på originalspråket med oversettelse til engelsk eller et skandinavisk språk.
 2. Offisiell forklaring fra universitetet på lærestedets karaktersystem, gradsoppbygging og poengsystem.
 3. Bekreftede kursbeskrivelser/original studiekatalog, med opplysninger om kursopplegg og type eksamen. Hvis disse bekreftelsene ikke foreligger på engelsk eller et skandinavisk språk, må det vedlegges et sammendrag på ett av disse språkene.
 4. Bekreftede pensumlister.
 5. Eventuell avhandling. Hvis avhandlingen ikke foreligger på engelsk eller et skandinavisk språk, må du sende et sammendrag på et av disse språkene. Både avhandling og sammendrag vil bli returnert.

Alle kopiene må ha bekreftelse på at de er i samsvar med originaldokumentene (attesterte kopier). Originaldokumentene kan bli innkrevd.

Det utdanningsvitskaplege fakultet

Endelig godkjenning ved utveksling

Du søker om endelig godkjenning når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet. Godkjenningen er også nødvendig for å få konvertert deler av studielånet til stipend, og få innpasset avlagte studiepoeng inn i graden din ved Universitetet i Oslo. Det finnes to typer godkjenning; spesifisert og uspesifisert godkjenning.

 • Spesifisert godkjenning: fag du har tatt i utlandet blir vurdert opp mot navngitte emner ved UiO. Dette gjøres ofte i de tilfellene hvor man er avhengig av å få fritak for emner som er obligatoriske i en grad. Utvekslingsprogrammer knyttet til fagmiljøene (f.eks. ERASMUS og NORDPLUS) vil ofte gi spesifiserte godkjenninger.
 • Uspesifisert godkjenning: fag du har tatt i utlandet blir godkjent som frie studiepoeng. I disse tilfellene vil fagene fra utlandet ofte ikke tilsvare noe av det som tilbys ved UiO. Ved søknad om uspesifisert godkjenning vil man likevel vurdere eventuell overlapp med fag som du allerede har tatt ved UiO, eller som det kan være naturlig å ta i løpet av studieløpet ditt. Frie studiepoeng teller like mye i en grad som andre studiepoeng, men gir ikke grunnlag for fritak for obligatoriske fag i din grad.

NB! Hvis du ved en senere anledning tar fag, for eksempel fra et annet institutt eller annet fakultet ved UiO som overlapper med fagene du tok under utvekslingsoppholdet, kan antall frie studiepoeng bli redusert.

Nettskjema for søknad om endelig godkjenning 

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Dersom du har tatt hele, eller deler av utdanningen din i utlandet, kan du søke om godkjenning av utenlandsk utdanning. Du bruker nettskjema for søknad om endelig godkjenning 

 

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 5. mars 2015 16:18 - Sist endra 8. aug. 2018 10:17