MØNA1300 - Litteraturhistorie og språkforhold i Midtøsten og Nord-Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i Midtøstens litteratur og kulturelle forhold i et komparativt perspektiv. Et utvalg litterære tekster fra arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk litteratur studeres i sin historiske, kulturelle og sosiopolitiske kontekst. Språkforhold og relasjonene mellom klassisk og moderne litteratur blir drøftet, så vel som litteraturens rolle i nasjonalbyggingsprosessen og evne til å kommentere aktuelle samfunnsrelaterte spørsmål som f.eks forholdet mellom øst og vest, politiske systemer og kvinners rolle i samfunnet.

Hva lærer du?

  • Du blir presentert for et utvalg forfattere og noveller som omhandler sentrale temaer i Midtøstens litteraturer
  • Du blir kjent med noen grunnleggende analyseverktøy og tolkningsteknikker
  • Du lærer å forstå litteraturen som en symbolsk uttrykksform og får innblikk i viktige litterære tradisjoner
  • Du får trening i å se litterære tekster i deres historiske kontekst(er) og i et komparativt så vel som et videre kulturelt perspektiv
  • Du lærer å diskutere dine analyser og tolkingshypoteser i en arbeidsgruppe og å presentere disse muntlig foran klassen og i skriftlig form i form av en wiki-innførsel

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ta MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det tilbys 14 uker undervisning på emnet, 1 dobbelttime forelesning/seminar per uke. Detaljert undervisningsplan blir lagt på semestersiden innen studiestart. Her vil det også fremgå når studenten skal presentere sine muntlige fremføringer.

Obligatorisk aktivitet:
I løpet av semesteret må studentene få godkjent obligatorisk aktivitet bestående av minst 2 muntlige fremføringer (f.eks. presentasjon av innholdsmessige og strukturelle særtrekk ved en novelle fra pensumlisten. Dette kan gjerne være gruppearbeid, men den enkelte students "egenandel" skal til sammen utgjøre ca. 20 min.)  I tillegg må et sammendrag av disse legges inn i form av en innførsel i emnets wiki.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF

Eksamen

Den obligatoriske faglige aktiviteten beskrevet under Undervisning (over) må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

3-dagers hjemmeeksamen.
Det skrives en hjemmeeksamen på ca. 5 sider - totalt ca. 1500 ord, inkludert referanser. Detaljer angående temavalg osv. får du vite av læreren. Besvarelsen skal være maskinskrevet med Times New Roman, 12 pkt. skriftstørrelse, 1,5 linjeavstand og marger på ca. 2,5 cm.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk