Hva lærer du?

Studieprogrammet henter elementer fra fag som samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og statsvitenskap, noe som gir deg en bred forståelse av utviklingsspørsmål. Programmet skal gi deg grunnleggende metodekompetanse, analytisk kompetanse, arbeidskompetanse og formidlingskompetanse.

Kunnskaper

Etter en fullført bachelorgrad skal du:
• Redegjøre for og ha forståelse av forskjellige utviklingsperspektiver og anvende disse i konkrete analyser
• Ha bred kjennskap til utviklingsforskning og hvordan utviklingsspørsmål studeres innenfor ulike samfunnsfaglige disipliner
• Kunne redegjøre for og ha en forståelse av sentrale utviklingsspørsmål i et tverrfaglig perspektiv
• Ha kunnskap om dagsaktuelle økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle problemstillinger som er sentrale for utvikling i land i Sør.
• Ha evne til kritisk tenkning og refleksjon om sosiale systemer, prosesser og relasjoner.

Ferdigheter

Etter en fullført bachelorgrad skal du:
• Ha utviklet en tverrfaglig kompetanse og forståelse som gjør at du kan se et fenomen fra flere sider
• Kunne finne frem til og sette seg inn i relevant faglitteratur i utviklingsstudier
• Kunne bruke faglitteratur fra sentrale disipliner til å belyse utviklingsrelaterte problemstillinger fra flere perspektiver
• Kunne anvende sentrale metoder i utviklingsforskning for innsamling og analyse av et datamateriale
• Kunne formidle faglig kunnskap problemstillinger om utviklingsspørsmål på en ryddig måte både skriftlig og muntlig.
• Tilegne seg grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
• Kunne sette seg inn i etiske retningslinjer og reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i utviklingsforskning og i bruk av forskningsresultater.

Generell kompetanse

Etter en fullført bachelorgrad skal du:
• Inneha en undersøkende, positiv holdning til kunnskap.
• Ha evne til å integrere kunnskap fra forskjellige kilder, sjangere og fagområder og ha innsikt i mulige praktiske anvendelser.
• Ha evne til selvstendig arbeid og organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister
• Kunne samarbeide med andre om prosjekter og presentasjoner.
• Kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte
• Ha evne til å skille mellom kunnskap og meninger
• Respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 09:23