Hvorfor velge dette programmet?

Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er det mulig å få til en mer rettferdig verden? Utviklingsstudier er for deg som er opptatt av Nord-Sør-relasjoner og hva som skjer i det globale Sør.

Innhold i studiet

På utviklingsstudier lærer du om forhold i land i sør og relasjoner mellom disse og land i nord. Det er fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige land, men mange land i sør opplever økonomisk vekst og større internasjonal innflytelse. Vil disse endringene bidra til en jevnere fordeling og redusert fattigdom, eller skapes nye konfliktlinjer om tilgang til og fordeling av makt og ressurser?

Vi diskuterer også årsaker til ulikhet og fattigdom. Er det et spørsmål om ressurser, historie eller internasjonale maktforhold? Hvilken rolle spiller internasjonale institusjoner i forhold til utviklingsprosesser i fattige land, og hvordan påvirkes utvikling av samspillet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører? Hvordan kan folk inkluderes og selv ha påvirkning på lokal og nasjonal utvikling?

Tverrfaglighet og feltarbeid

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram satt sammen av egne utviklingsemner og emner fra fire fagmiljøer. Du velger fordypning blant fire forskjellige disipliner:

  • samfunnsgeografi
  • samfunnsøkonomi
  • statsvitenskap
  • sosialantropologi

I det siste semesteret får du anledning til å gjennomføre feltarbeid i et land i sør koblet opp til arbeid med din bacheloroppgave.

Jobb og videre studier

Utviklingsstudenter har mange jobbmuligheter, både i Norge og internasjonalt. På studiet tilegner du deg en bred og sammensatt forståelse av utviklingsspørsmål Denne kompetansen blir stadig viktigere i et internasjonalisert arbeidsliv.

Avhengig av fordypning kvalifiserer du til opptak til masterprogram i samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosialantropologi og andre tverrfaglige masterprogrammer. Les mer om jobb og videre studier. Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Finn din fremtid består av seks karriereemner tilpasset ditt studieløp. Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Vi har derfor laget et løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Gjennom dette skal du få innsikt i hvordan du kan starte prosessen med å se fremover. Du vil lære mer om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil også få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning videre.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Utviklingsstudier har en øremerket avtale til New School, New York, USA. Egne fordypningsløp åpner opp for ulike utvekslingsmuligheter, se egen oversikt.

Blogg fra utveksling

En student på utviklingsstudier har blogget om sitt opphold i India.

UiO forøvrig har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden, og du kan studere et semester i utlandet i løpet av studiet. For deg som studerer utvikling vil det kanskje være interessant å studere i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Utviklingsstudier er kjent for å ha godt sosialt miljø! Et aktivt programutvalg jobber for å inkludere alle studenter på programmet med hytteturer, fagseminarer, uformelle lunsjer/frokoster, julebord og sommerfest. Hver vår arrangerer de også studietur til utlandet. Armenia, Russland, Balkan og Genéva har vært blant reisemålene. Les mer om studiemiljøet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. juni 2022 11:42