GDPR – Nytt personvernregelverk

Universitetet i Oslo forvaltar enorme ressursar i form av personopplysningar, enten det er snakk om opplysningar om tilsette, studentar, pasientar eller forskningssubjekt. Det er difor viktig at alle tilknytt universitetet, enten det er studentar, tilsette eller forskarar, bidreg til å verne om verdien personopplysningar har.

Kva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er EU sin nye lovgivning (forordning) på personvernområdet, som skal gjelde for heile EU/EØS frå 25. mai 2018. I Noreg vart GDPR implementert 20. juli 2018. UiO har oppretta eit prosjekt som skal jobbe med å innføre det nye personvernregelverket. 

Kva er nytt?

GDPR er no implementert som norsk lov, og har erstatta den tidlegare personvernlovgivninga. I hovudsak er den tidlegare lovgivninga vidareført, men regelverket er meir detaljert slik at personvernet styrkast og regulerast likt i heile EU/EØS.

Kontakt

Kontakt prosjektet på e-post, usit-jurist@usit.uio.no, for spørsmål og førespurnader.