Livsvitenskapsforskere ved UiO får Thon-støtte

Professorene Erlend A. Nagelhus og Tone Tønjum får støtte til hver sine forskningsprosjekter på Alzheimers sykdom fra Olav Thon Stiftelsen. Professor Ole A. Andreassen får støtte til et nasjonalt undervisningsrelatert forskingsprosjekt om psykiske lidelser og hjerte- og karsykdom.

Olav Thon og Ole Petter Ottersern

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, som er leder for fagrådene for Olav Thon Stiftelsen, og Olav Thon under pressekonferansen 14. januar der de offentliggjorde hvem som får priser og støtte for 2016. Selve prisutdelingen foregår i universitetets aula torsdag 3. mars. Foto: UiO/Yngve Vogt.

Når Olav Thon Stiftelsen deler ut sine priser og støtte til medisinsk og naturvitenskapelig forskning (se faktaboks), er tre professorer ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) blant dem som mottar støtte til sin forskning innen livsvitenskap.

Nordisk forskningssamarbeid innen medisin

Nytt av året er støtte til forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer.

Erlend A. NagelhusProfessor Erlend A. Nagelhus ved Det medisinske fakultet ved UiO får støtte til prosjektet «Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease» sammen med professor Maiken Nedergaard, Universitetet i København. De får NOK 10 millioner over fire år.

 • Alzheimers sykdom kjennetegnes av opphopning av proteinholdige avfallsprodukter – inklusive amyloid – som utløser en betennelse som over flere år fører til tap av hjerneceller. I nylig utgitte og fremragende originalstudier har Nedergaard og Nagelhus vist at hjernen kan kvitte seg med avfallsprodukter gjennom et transportsystem som er drevet av vannkanalen AQP4. Dette «rensesystemet» har de gitt navnet «det glymfatiske system».
 • Ved bruk av dyremodeller vil de utforske en ny metode som kan vise hvordan det dette systemet virker. Dette er ment å være et første skritt mot en bildediagnostisk test for pasienter. Behovet for en tidlig diagnostisk test for Alzheimers sykdom er stor.
 • Hvis de lykkes i å utvikle testen, vil den bli benyttet til å utforske behandlingsmetoder som øker effektiviteten av det glymfatiske systemet slik at sykdomsutviklingen bremses.
   
 • Les intervju med Nagelhus på nettsiden til Institut for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet.

Tone Tønjum.Professor Tone Tønjum ved Det medisinske fakultet ved UiO får sammen med svenske og danske forskere støtte til prosjektet «The role of mitochondrial dysfunction in Alzheimer's Disease: a search for therapeutic strategies». Prosjektet får NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

 • De skal undersøke om mitokondriell dysfunksjon eller endringer i energitilførselen bidrar til Alzheimers sykdom.
 • De vil kartlegge endringer i såkalte transkriptom, proteom og metabolom som er knyttet til mitokondriell dysfunksjon. De vil også se på mangler ved reparasjonsmekanismen for DNA og virkningen av slike mangler på nevrologisk funksjon.
 • Analyser vil bli utført på celler fra pattedyr og nematoder, på intakte organismer (mus) og på prøver av hjernevev fra pasienter som har dødd med Alzheimers sykdom.

Nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter

Ole A. AndreassenProfessor Ole A. Andreassen ved Det medisinske fakultet ved UiO er en av fem som får støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter. Han får NOK 1,5 millioner over tre år.

Tema er psykiske lidelser og hjerte- og karsykdom – overlappende mekanismer. Prosjektet handler om kardiovaskulær komorbiditet i relasjon til ulike psykiske sykdommer (schizofreni og bipolaritet).

Internasjonal og nasjonale priser

Den internasjonale forskningsprisen går til professor Jean-Pierre Changeux, Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike. Han får prisen for sin banebrytende innsats innen molekylærbiologi og hjerneforskning. Med utgangspunkt i Changeux’ forskning gjøres det i dag klinisk testing av nikotinbaserte medikamenter mot Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, depresjon, schizofreni, ADHD, smerter og tobakksavhengighet.

Av de seks som får den nasjonale fagprisen for fremragende undervisning, er to fra UiO, også disse kan du lese om i pressemeldingen.

Om Olav Thon Stiftelsen

Ble opprettet i desember 2013 av Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift, samt utdele midler til allmennyttige formål.

Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2016

Deles ut for andre gang til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområdene.

Deles ut for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Nytt i år er en egen tildeling av støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

Deler ut drøye NOK 44 millioner i 2016:

 • 5 millioner NOK: internasjonal forskningspris innen de medisinske og naturvitenskapelige fagområdene.
 • 3X NOK 10 millioner over fire år: støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin innenfor temaene Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom
 • 6X NOK 500 000: nasjonale fagpriser for fremragende undervisning
 • 5X NOK 1,2–1,5 millioner: støtte til undervisningsrelatert forskning til norske fagmiljøer
Av Norunn K. Torheim
Publisert 14. jan. 2016 10:01 - Sist endret 25. juli 2019 10:04