Professor Finn-Eirik Johansen blir direktør for UiO:Livsvitenskap

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby professor Finn-Eirik Johansen stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap. Å få forskere fra ulike fagdisipliner til å spille på lag blir hans viktigste oppgave den nærmeste tiden.

Finn-Eirik-Johansen
Finn-Eirik Johansen blir direktør for UiOs største satsing noensinne – UiO:Livsvitenskap.

UiO:Livsvitenskap

  • UiOs største satsing noensinne
  • skal bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, psykologi, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap
  • skal bidra til å videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap, med global synlighet og relevans
  • er premissleverandør for utviklingen av det planlagte forsknings- og undervisningsbygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved UiO. Bygget blir avgjørende for å realisere UiOs mål for Osloregionen og for å gi Norge økt konkurransekraft innen livsvitenskap.
  • har Det medisinske fakultet som vertsfakultet, men ansvarsområdet favner både helseforskning og miljøforskning

Les mer om livsvitenskapssatsingen og det planlagte livsvitenskapsbygget.

Finn-Eirik Johansens bakgrunn

  • instituttleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO) fra 2009, først ved Institutt for molekylær biovitenskap (IMBV), og siden fusjonen mellom IMBV og Biologisk institutt som leder for det sammenslåtte Institutt for biovitenskap (IBV)
  • førsteamanuensis ved UiO fra 2001 og professor ved UiO fra 2006
  • har vært gjesteforsker ved Children’s Hospital, Boston USA og Visiting Associate Professor ved Harvard Medical School, Boston, USA
  • postdoktor ved Institutt for patologi (UiO), og forsker ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. • doktorgrad innen molekylærbiologi fra Columbia University, New York, USA
  • har vært medlem av en rekke nasjonale og internasjonale utvalg

Professor Finn-Eirik Johansen (50) leder i dag Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han kommer til å takke ja til tilbudet om å bli direktør for UiO:Livsvitenskap.

Hva har motivert deg til å søke på denne jobben?

– Jeg synes jobben jeg har hatt som instituttleder nå har vært spennende, særlig det å jobbe med et bredt utvalg av fagpersoner innen biofagene. Dette har motivert meg til å gå enda bredere på universitetet for å styrke samhandling og samfunnsrelevans innen livsvitenskapsforskningen, sier Johansen.

Hvordan kommer universitetet og Osloregionen til å merke at UiO satser på livsvitenskap?

– Satsingen skal ivareta grunnforskningen, men vi skal i større grad tenke på samfunnsrelevans. Da tror jeg omverdenen vil bry seg mer om forskningen vår og at det blir en positiv spiral. Det er viktig for meg å påpeke at dette skal skje uten å gå på akkord med kvaliteten i den frie grunnforskningen.

Han legger til at det også er viktig for satsingen at ansatte ved UiO, også de som ikke får penger fra satsingen, mener satsingen er viktig for dem. Det synes han forløperen til livsvitenskapssatsingen, Molecular Life Science (MLS), fikk til, og det bidro til å heve kvaliteten på forskningen generelt.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, er svært fornøyd med at UiOs største satsing har fått på plass en direktør som skal dra satsingen videre.

– Jeg føler meg trygg på at satsingen nå er i gode hender og ser fram til fortsatt godt samarbeid både med den nye direktøren og livsvitenskapsstyret som har tatt godt hånd om satsingen hittil, sier Ottersen.

Viktige oppgaver venter

Johansen tar fatt på direktørjobben allerede 15. februar. I første omgang skal han jobbe med livsvitenskapssatsingen én dag i uka, deretter i femti prosent stilling til ny leder er på plass ved Institutt for biovitenskap. Den nyslåtte direktørens første oppgave blir å holde avslutningsinnlegget på åpningskonferansen for UiO:Livsvitenskap 16. februar. Deretter skal han rekruttere en administrativ leder til satsingen og samarbeide med styret for satsingen om å etablere et instituttlederforum og et regionalt forum.

Tverrfaglig forskning ...

UiO har allerede mye livsvitenskapsforskning ved mange ulike enheter. Den viktigste oppgaven for den nye direktøren i tiden som kommer blir å få i gang faglig aktivitet i regi av satsingen. Her vil hans kjennskap til både UiO og Oslo universitetssykehus som er en nær og god samarbeidspartner for UiO, komme til nytte. Instituttet han har ledet fram til nå, har både helseforskning og miljøforskning, så han har også god innsikt i begge disse to viktige områdene av livsvitenskapssatsingen.

Har du noen tanker om hvordan du skal gripe an arbeidet med faglig handling?

– Vi må ha en prosess som involverer alle aktuelle fagmiljøer for å komme fram til hva vi skal satse på. Den vedtatte livsvitenskapsstrategien er et viktig utgangspunkt, så faglig handling må kobles godt til den. Vår jobb er å sette strategien ut i livet.

Hvordan vil du gjøre deg kjent med aktiviteten og kompetansen til de fakultetene og instituttene ved UiO du har mindre kjennskap til?

– Noe av det unike ved UiOs strategi for livsvitenskap er ambisjonen om å etablere koblinger på tvers av MedNat- og HumSam-skillet. Her tror jeg den norske modellen med lave barrierer og relativt flat struktur kan gi oss et fortrinn i forhold til utenlandske fagmiljø. Jeg vil invitere meg til alle miljøer som vil være med, og snakke med både ledelse og fagfolk. I tillegg skal jeg etablere en rådgivende ledergruppe hvor vi tar inn kompetansen jeg og andre som har sittet tett på satsingen hittil, ikke har, for eksempel humanistisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse.

Johansen kjenner også godt til arbeidet med det planlagte livsvitenskapsbygget. Han er med i brukergruppen for byggeprosjektet som nå er i forprosjektfase, og er en av flere sentrale instituttledere som har gitt innspill til livsvitenskapsstyrets arbeid som premissleverandør for bygget.

... og innovasjon

Innovasjon og verdiskaping er viktig for livsvitenskapssatsingen. Johansen som har sin forskningsbakgrunn innen immunologi, har blant annet erfaring fra forskningsmiljøet ved Senter for immunregulering (CIR). Dette er et senter for fremragende forskning som også har høy innovasjonsaktivitet. Selv har han fått innovasjonsprisen to ganger fra tidligere Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Medinnova) som i dag er videreført i innovasjonsselskapet Inven2. Inven2 eies av UiO og Oslo universitetssykehus i Helse Sør-Øst og vil være en viktig samarbeidspartner for livsvitenskapssatsingen.

Når Johansen nå skal rekruttere en administrativ leder til satsingen, er det likevel en person med erfaring fra innovasjon og næringsliv han vil lete etter, siden han selv vil ta hovedansvar for å få ulike fagmiljøer til å jobbe sammen i satsingen.

Norges første Biologi-OL

I de årene Johansen har ledet Institutt for biovitenskap, har han vært svært opptatt av studentrekruttering og å gjøre studiene mer attraktive for potensielle søkere. I samarbeid med Realfagsbiblioteket har instituttet initiert og støttet UiO-deltakelse i den internasjonale studentkonkurransen innen syntetisk biologi – iGEM. Det siste året har dessuten han og andre ved instituttet jobbet for å få i gang Norsk Biologi-OL som instituttet har tatt ansvar for. I juli reiser han sammen med de norske vinnerne til den internasjonale olympiaden i Hanoi i Vietnam. Etter biologi-OL er det UiO:Livsvitenskap som gjelder.

Adkomsten til forsknings- og undervisningsbygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi som er planlagt å stå ferdig i 2022.
Adkomsten til forsknings- og undervisningsbygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi som er planlagt å stå ferdig i 2022. Illustrasjon: Ratio arkitekter AS.
Av Norunn K. Torheim
Publisert 9. feb. 2016 14:00 - Sist endret 25. juli 2019 10:07