Livsvitenskapsbygget: Arbeidet med plan for ledelse og organisering i gang

Hvordan skal UiO organisere aktiviteten i Livsvitenskapsbygget, og hva slags ledelsesstruktur skal bygget ha? Det er tema UiOs styringsgruppe for byggeprosjektet nå tar tak i. Arbeidet starter for fullt med internseminar 30. august.

Fasade livsvitenskapsbygget
Livsvitenskapsbygget blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset innfelt. Illustrasjon: Ratio arkitekter AS/Mir.

Livsvitenskapsbygget skal stå ferdig ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2024 og bidra til internasjonal konkurransekraft og verdiskaping. Oppstartsbevilgning for bygget kom på statsbudsjettet for 2018. UiO og byggherre Statsbygg har siden jobbet med detaljprosjektet. Første spadetak ble tatt i februar 2019. 

Kunnskapsdepartementet som er oppdragsgiver for byggeprosjektet, har bedt UiO utarbeide planer for organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget.

UiOs styringsgruppe for byggeprosjektet* under ledelse av universitetsdirektør Arne Benjaminsen og viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset har invitert til internseminar ved UiO 30. august for å få innspill til nettopp dette. Seminaret tar opp temaer innen både forvaltning og teknisk drift av Livsvitenskapsbygget.

­

– Målet er å komme fram til en organisering som best mulig understøtter den faglige virksomheten, sier Sandset.

Etter seminaret skal styringsgruppen utarbeide anbefaling til organisering. Anbefalingen skal så behandles i rektoratet og dekanmøte før den legges fram for Universitetsstyret for beslutning primo 2020.

Program for utvidet styringsgruppeseminar 30. august

Styringsgruppen har invitert inn forsknings- og innovasjonsledelse og administrativ ledelse fra fakulteter, samt instituttledere, senterledere, universitetsbiblioteket, vernetjeneste, tillitsvalgte og fagråd for kjernefasiliteter.

På programmet finner vi følgende temaer og innledere

 • Erfaring med organisering av tverrfaglig forskning og utdanning
  forskningsdekan Richard van Wezel, Faculty of Science, Radboud University, Nederland
 • Innovasjon og entreprenørskap i akademia
  førsteamanuensis Thomas Hoholm, BI
 • Ledelse og organisering av tverrfaglig forskning
  professor Kjetil Tasken, direktør ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og tidligere leder ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), UiO
 • Forvaltning og drift – handlingsrom for Livsvitenskapsbygget 
  Britt Amundsen Hoel, assisterende direktør i Eiendomsavdelingen, UiO 
 • Budsjettfordeling og rammebetingelser 
  Ellen Johanne Caesar, direktør for virksomhets- og økonomistyring, UiO 
 • Innspill fra hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og dekaner/forskningsdekaner.

Bakgrunn

 • Styret for UiO:Livsvitenskap, under ledelse av daværende styreleder Svein Stølen, nå rektor ved UiO, jobbet med tematikken i forkant av den såkalte KS2-prosessen i 2016 der eksterne konsulenter skulle vurdere om planlegging og kostnadene for bygget var realistiske. Styret skisserte da en enhetlig ledelse av virksomheten i bygget med grunnenheter fra Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet samt nye tverrfaglige grupperinger, forskningsinfrastruktur og en enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt (se figur under).
 • I desember 2018 konkluderte rektoratet med at senterorganisering er mer hensiktsmessig enn fakultet. Rektoratet ba om at de ble laget to modeller for senterorganisering og at temaet skulle diskuteres i prosjektets referansegruppe** og styringsgruppe* samt at det ble utarbeidet mandat for leder når organisering foreligger.
 • I mars 2019 diskuterte referansegruppen organisering av bygget på bakgrunn av arbeidsdokumenter om faglig utvikling fra Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet høsten 2018.
 • I mai 2019 diskuterte styringsgruppen ledelse og organisering av Livsvitenskapsbygget med utgangspunkt i to modeller, Distribuert nettverk eller Samlet senter. Saken er også forelagt UiOs hovedbrukergruppe for byggeprosjektet.
Skisse organisering av Livsvitenskapsbygget
Skisse fra 2016: Grunnenheter fra Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (grå søyler), nye tverrfaglige grupperinger (gule firkanter) samt forskningsinfrastruktur og en enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt (grå tverrgående bjelker). Konvergens og tverrfaglighet er førende for hele bygget. Flere enheter og ansatte ved Det medisinske fakultet har tilhørighet til både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

*UiOs styringsgruppe for Livsvitenskapsbygget

 • Arne Benjaminsen, universitetsdirektør (leder)
 • Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon
 • John Skogen, eiendomsdirektør 
 • Morten Dæhlen, dekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Ivar Prydz Gladhaug, dekan Det medisinske fakultet
 • Pål Barkvoll, dekan Det odontologiske fakultet
 • Bisittere/observatører 
  • Geir Ove Solheim, prosjektleder Eiendomsavdelingen
  • Leif Johnny Johannessen, underdirektør Eiendomsavdelingen
  • Gunnar Dick, prosjektkoordinator Enheter for lederstøtte 
  • Norunn Torheim, kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 

**UiOs referansegruppe for Livsvitenskapsbygget

 • Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon (leder)

 • Solveig Kristensen, prodekan forskning Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Jens Petter Berg, prodekan forskning Det medisinske fakultet
 • Linda Hildegaard Bergersen, prodekan forskning Det odontologiske fakultet
 • Carl Henrik Gørbitz, direktør UiO:Livsvitenskap 
 • Erlend Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus
 • Dag Kvale, instituttleder Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet
 • Bisittere
  • Gunnar Dick, prosjektkoordinator Enhet for lederstøtte 
  • Pål Vegard Pettersen, strategiansvarlig Enhet for lederstøtte
Av Norunn K. Torheim
Publisert 28. aug. 2019 08:13 - Sist endret 28. aug. 2019 10:57