Tildelinger gjennom UiO:Livsvitenskaps åpne utlysning

Earth Biogenome Project; kjernefasiliteter som skal posisjonere seg fram mot det kommende Livsvitenskapsbygget; Senter for bioinformatikk; The Lancet One Health Commision, som ledes av Senter for global helse; og HALOS (Hanseatic League of Science – interconnecting infrastructures for life science research and innovation) er noen av tiltakene som har fått støtte fra UiO:Livsvitenskap etter åpen søknad.

The Earth Biogenome Project (EBP)

The Earth Biogenome Project (EBP) har som mål å gensekvensere alle eukaryote organismer på Jorden. Forskere fra flere norske forskningsinstitusjoner ønsker å etablere Earth Biogenome Project – NORWAY. De vil bidra inn i arbeidet med studiar av arter som har spesiell betydning for Norge med tanke på både biomangfold og verdiskaping. Det er etablert et interimstyre med representanter fra UiO, NTNU, UiT, NMBU og UiB.

I desember 2018 vedtok styret for UiO:Livsvitenskap å støtte arbeidet opptil 100 000 kroner, forutsatt at annen finansiering falt på plass. Prosjektet har nå fått støtte fra flere andre, deriblant Forskningsrådet. Midlene fra UiO:Livsvitenskap skal brukes til møtevirksomhet og administrativ støtte for å få i gang arbeidet med langsiktig strategi for finansiering og gjennomføring av prosjektet. Les for øvrig omtale av prosjektet i Aftenposten Viten i november.

Kjernefasiliteter som skal posisjonere fram mot Livsvitenskapsbygget

lysmikroskopiDet kommende Livsvitenskapsbygget ved UiO skal ha infrastruktur med tungt vitenskapelig utstyr og såkalte kjernefasiliteter som kommer forskere både i og utenfor bygget til gode.

Sju kjernefasiliteter har nå fått tildelt totalt 1,5 millioner kroner fra UiO:Livsvitenskap for å koordinere arbeidet sitt og posisjonere fasiliteten for Livsvitenskapsbygget.

Midlene er tildelt gjennom UiOs fagråd for kjernefasiliteter. Fagrådet søkte i mars 2018 UiO:Livsvitenskap om insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter med tanke på Livsvitenskapsbygget.

Kjennetegn ved UiOs kjernefasiliteter

  • Service: bidrar med analyser fra særlig avansert og kostbart vitenskapelig utstyr
  • Brukerbase ved UiO: fyller behov, har etterspørsel og brukermasse utenfor eier av fasiliteten
  • Personell: har spisskompetent personell for drift og service
  • Kan bare unntaksvis være en ren kompetanse-plattform

Kjernefasiliteter som har fått støtte i denne runden

Les mer om søknadsprosessen og kjernefasiliteter på nettsiden til Fagråd for kjernefasiliteter.

Senter for bioinformatikk

bioinformatikkSenter for bioinformatikk skal styrke både forskning innen bioinformatikk og samarbeidende enheter innen bioinformatikk ved UiO. Senteret er opprettet etter initiativ fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. UiO:Livsvitenskap bidrar med 2 millioner kroner i oppstartsfasen.

Styret for UiO:Livsvitenskap vedtok i januar 2017 å støtte opprettelsen av senteret og stimulere til aktivitet i oppstartsperioden. For styret er det viktig at senteret får en bred profil og er rettet både mot UiOs forskere og eksterne samarbeidende aktører inkludert forskningsinstitusjoner og næringsliv. Som en del av avtalen er direktør for UiO:Livsvitenskap representert i styret for senteret.

Beregningsorientert livsvitenskap (engelsk computational life science) blir stadig viktigere fordi store datamengder, fra for eksempel genetiske analyser, krever kompetanse fra matematikk, statistikk og informatikk for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av dataene til diagnostikk og behandling av sykdom. Senter for bioinformatikk og Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), som drives av Det medisinske fakultet ved UiO og Oslo universitetssykehuset, er sterke kandidatmiljøer for å flytte inn i Livsvitenskapsbygget.

Les mer om Senter for bioinformatikk på senterets engelske nettside.

The Lancet One Health Commission som ledes av Senter for global helse

illustasjon én helseStyret for UiO:Livsvitenskap vedtok i august 2019 å støtte The Lancet One Health Commission, som ledes av Senter for global helse ved UiO. Støtten skal dekke utgifter til sekretariat i Oslo og kommisjonsmøter i perioden 2019–2021. Tiltaket får rundt 2 millioner kroner fordelt på tre år.

Ved å samle kompetanse på tvers av fag og sektorer vil The Lancet One Health Commission påvirke hvordan myndigheter og internasjonale organisasjoner håndterer globale helsetrusler. En én-helse-tilnærming tar utgangspunkt i at kunnskap om samspillet mellom mennesker, dyr og miljøet er avgjørende for å forstå og håndtere globale helsetrusler.

Ved behandling av søknaden påpekte styret for UiO:Livsvitenskap at det ikke er naturlig at UiO:Livsvitenskap fullfinansierer kommisjonens arbeid. Støtten ble gitt på betingelse av at Senter for global helse fikk på plass en finansieringsplan for hele prosjektet for å gjennomføre aktivitetene som var beskrevet i søknaden.

Les nyhetssak om tildeling på nettsiden til Senter for global helse.

Se også kommisjonens nettside.

UiOs deltakelse i HALOS (Hanseatic League of Science – interconnecting infrastructures for life science research and innovation)

Banner HALOSHanseatic League of Science (HALOS) er et nytt EU-prosjekt innen programområdet InterReg Öresund–Kattegat–Skagerrak (ÖKS). Prosjektet skal utvikle samarbeid mellom Hamburg og Sørvest-Skandinavia; samle de fire forskningsfasilitetene MAX IV, ESS, DESY og European XFEL; og skape et senter for integrert, verdensledende livsvitenskapsinnovasjon og forskning.

Livsvitenskapsforskere ved UiO som har behov for avanserte strålingsskilder som synkrotroner i forbindelse med blant annet strukturbiologi, biomaterialer og nanomedisin, inngår i samarbeidet. De har fått tildelt 170 000 fordelt over tre år som skal brukes til reise og overnatting i forbindelse med bruk av fasilitetene.

Les mer om HALOS på prosjektets nettside.


Om UiO:Livsvitenskaps åpne utlysning

UiO:Livsvitenskap kan støtte tiltak ved UiO som er forenelige med UiOs livsvitenskapsstrategi for forskning, innovasjon og utdanning med mål om å sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

Merk at på at noen av tiltakene omtalt over, fikk tilslag på søknaden før UiO:Livsvitenskap la ut en åpen utlysning, og noen er støttet på grunnlag av tidligere utlysningskriterier.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 19. nov. 2019 11:41 - Sist endret 20. des. 2019 14:38