Innkalling til møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 3/2018

Tid: 4.juni 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

SAKSLISTE

 

SAK 15/18

Referat fra møte 1/18

Referatet (pdf) godkjent.

 

DISKUSJONSSAKER

 
SAK 16/18

Medvirkning i byggesaker

I AMU-møte 4/17 ba AMU Eiendomsavdelingen om å

 • Skrive medbestemmelse og medvirkning fra ansatte og studenter inn i første punkt i prosessbeskrivelsen
 • Beskrive rollen til Enhetskoordinatorer nærmere
 • Legge frem revidert prodjekthåndbok for AMU våren 2018

Erik Munthe-Kaas orienterer, presentasjon vedlagt.

SAK 17/18

AKAN-arbeid

AKAN-hovedkontaktene ved UiO etterspør en diskusjon om hvordan man vil følge opp UiOs fokus på rusforebygging etter AKAN-modellen. Innspillet til AMU vedlagt.

AKAN-hovedkontaktene Ragnhild Jørgensen og Dag Andreas Vargset legger frem saken for AMU. Personaldirektør Irene sandlie orienterer om ruspolicy og praksis ved UiO.

SAK 18/18

Evaluering av LAMU-seminaret 2018

Runde med synspunkter på følgende spørsmål:

 • Hvordan fungerte to-delt seminar med såpass store temaer?
 • Burde det settes av mer tid til gruppediskusjoner?
 • Hvordan bør tema for seminaret velges, bør det knyttes opp mot AMUs arbeid?
SAK 19/18

Medvirkning i store nasjonale prosjekter

Hovedverneombudet ønsker at AMU diskuterer hvordan verneombudet skal medvirke i store samarbeidsprosesser som BOTT. Notat fra hovedverneombudet vedlagt.

 

VEDTAKSSAKER

 
SAK 20/18

Mål for AMU 2018

Arbeidsutvalget til AMU har diskutert AMUs mål for 2018, etter diskusjon i møtet 5. mars. Det er allerede flere sentrale temaer som skal følges opp av AMU det kommende året. Saker meldes også inn til AMU, og må tas inn og behandles. Saker som skal følges opp i 2018 fremgår av årshjul for AMU.

Forslag til vedtak: AMUs årshjul definerer mål for AMUs arbeid. Målområder for årshjul for kommende år diskuteres i årets siste AMU-møte. Saker som meldes inn settes opp fortløpende.

ORIENTERINGSAKER

 

SAK 21/18

Faste orienteringssaker

 1. Aktuelt fra hovedverneombudet
 2. Aktuelt fra universitetsdirektøren
 3. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten
 4. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO 
 • Orientering om HMS-avvik v/ HMS-koordinator Steinar Heid
 • Orientering om nytt brannvernsystem v/ brannvernrådgiver Trond Gran Larsen
 1. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen
 2. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget
 3. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

 

SAK 22/17

Eventuelt

Publisert 3. juni 2018 11:23 - Sist endret 4. juni 2018 07:53