English version of this page

Prosedyre for brannøvelse

Formål

Prosedyren skal sikre at ansatte og studenter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å håndtere brann, samt at det gjennomføres regelmessige brannøvelser.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

 • Leder har ansvar for at brannøvelse for egne ansatte gjennomføres og dokumenteres, samt at evaluering etter øvelse følges opp. Lokal risikovurdering og grunnleggende brannvernopplæring bør ligge til grunn for øvelseshyppighet, type og omfang.   
 • Eiendomsavdelingen (EA) har ansvar for å gjennomføre minimum en evakueringsøvelse i året i samtlige bygninger som UiO eier og etter avtale i leide bygg.

Fremgangsmåte

 • Leder skal sørge for at det gjennomføres minimum en øvelse i året for alle ansatte.
 • Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis. Oppfriskningskurs, undervisning og e-læring kan også godkjennes som øvelse.
 • I bygg med mange studenter bør evakueringsøvelse gjennomføres ved semesterstart.

Årlig evakueringsøvelse i regi av EA:

Områdeleder i EA skal sørge for årlig evakueringsøvelse i alle bygninger som inngår i porteføljen.

Planlegging

 1. EA skal fastsette tidspunkt for evakueringsøvelse i samråd med lokal ledelse og etasjekontakter for å avklare om det foregår sårbar aktivitet. For eksempel eksamen, disputas, arrangement eller særskilt laboratorieaktivitet.
 2. EA skal sørge for at vakt- og alarmsentralen, driftspersonell og etasjekontakter trener på sin rolle under øvelsen.
 3. EA skal sørge for varsling til vakt- og alarmsentralen UiO og brannvesenet samt kontroll av alarmoverføring.
 4. EA skal vurdere om evakueringsøvelse bør inkludere bruk av røyk eller sperrebånd for å trene på bruk av alternativ rømningsvei.

Gjennomføring

 1. EA skal løse ut brannalarmen og observere hvordan evakueringen forløper, samt om tekniske brannverntiltak fungerer som forutsatt.
 2. Etasjekontakt skal være pådriver for evakuering i etasjen og observere hvordan evakueringen forløper.
 3. EA skal stoppe brannalarmen når evakueringen er fullført og informere alle på stedet om øvelsen. Husk at det kan være flere oppmøteplasser.
 4. Etasjekontakter skal oppsøke representanten fra EA og informere om observasjoner.

Oppfølging

 1. EA skal verifisere at tekniske brannverntiltak som ble benyttet under øvelsen fungerer som forutsatt etter at øvelsen er avsluttet.
 2. EA skal evaluere og dokumentere øvelsen sammen med aktuelle etasjekontakter og Studentforening med driftsansvar for «Kjeller». Evalueringsskjema for brannøvelser skal brukes.
 3. Feil- og mangler skal registreres i Si fra portalen.
 4. Etasjekontakten skal informere lokal leder om evalueringen fra EA.
 5. Etasjekontakten skal dokumentere hvem som deltok på øvelsen. Det føres ikke deltakerlister for studenter.

Rapportering

Registrering følger prosedyre for HMS-opplæring

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 4.4.2018
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 35181/2018
Publisert 17. apr. 2018 10:29 - Sist endret 5. feb. 2019 09:52