Møte nr. 3/2016 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Presentasjon av ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning

Saksnr. 2011/8387

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Strategic Advisory Board (SAB): En "hybrid" valgprosess for rektorvalget ved UiO og en viserektorfunksjon for utdanning ved UiO

Saksnr. 2013/15285

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Satsing/insentivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing

Saksnr. 2014/10841

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med å utdype og konkretisere alternativ som er omtalt som "Delvis brofinansiering av prosjektene – Etablering av årlig øvre ramme, punkt 2: dekanene prioriterer og innstiller til rektor for beslutning" (alternativ 4e, 2), frem til styret behandler UiOs årsplan 2017-19 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil

Saksnr. 2014/10841

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret slutter seg til innretning og omfang av forslagene knyttet til:
  1. Faglige satsinger
  2. Investeringer i arealer og IT i forskning og utdanning
  3. Anbefalingene til finansiering av satsingene
 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren konkretisere forslagene frem til endelig vedtak i Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 den 21. juni 2016.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Vitenskapsombud – forslag til mandat

Saksnr. 2014/11710

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til forslag til mandat for vitenskapsombud jf. notat av 22.4.2016.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Innovasjonsløft for UiO – prioriterte aktiviteter 2016-17

Saksnr. 2015/15279

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til prioriterte arbeidsområder og aktiviteter for Innovasjonsløftet i 2016-17.
 2. Forslag om økonomisk ressursbehov vil bli fremlagt under styrets budsjettbehandling i juni d.å.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7 Strategisk allianse

Saksnr. 2016/5762

Unntatt offentlighet etter offl. § 23.


  V-SAK 8 Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Enhet for lederstøtte

  Saksnr. 2012/5262

  Unntatt offentlighet etter offl. § 25.


  V-SAK 9 Overdragelse av virksomhet

  Saksnr. 2016/5565

  Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13.


  Saker til behandling i åpent møte

  Diskusjonssaker


   D-SAK 3 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

   Saksnr. 2016/2821

   Saksdokumenter:


   D-SAK 4 Karriereveiledning for ph.d.-kandidater ved UiO

   Saksnr. 2015/3885

   Saksdokumenter:


   Orienteringssaker


   O-SAK 1 Status for byggesaker

   Saksnr. 2016/4080

   Saksdokumenter:


   O-SAK 2 Årsrapport 2015 fra Enhet for intern revisjon

   Saksnr. 2010/5245

   Saksdokumenter:


   O-SAK 3 Status for Partnerforum

   Saksnr. 2009/4004

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 4 Personalsak

   Saksnr. 2014/1581

   Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13


   Saker til behandling i åpent møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 5 Årshjul for styresaker 2016

   Saksnr. 2014/2322

   Saksdokumenter:


   O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 7 Eventuelt


   Publisert 26. apr. 2016 07:25 - Sist endret 12. mai 2016 14:36