Protokoll fra møte 4/2016 i universitetsstyret

Møtet ble satt 20. juni 2016 kl 14.00, Tøyen hovedgård, og hevet kl 18.00
Møtet ble satt 21. juni 2016 kl 10.00, Tøyen hovedgård, og hevet kl 17.25

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Sofie A. E. Høgestøl, Kirsten I. Greiner (vara for Ole Martin Nodenes), Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen (fra V-sak 3) og Guro Slettemark (deltok 20.06.16 t.o.m. V-sak 3, forslag 2F og hele 21.06.16)

Forfall: Ole Martin Nodenes

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, fungerende avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, eiendomsdirektør John Skogen, assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Pål V. Pettersen, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh og rådgiver/lederassistent Lars Flønes Ravn

Andre: Arild Underdal (V-sak 3) og Hans Jørgen Stang (O-sak 1)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
20. juni: V-sak 1-2, O-sak 8 og V-sak 3
21. juni: V-sak 11-17, V-sak 4, D-sak 1, V-sak 5, V-sak 8, O-sak 1, V-sak 6, V-sak 9, D-sak 2, V-sak 7, V-sak 10 og D-sak 3-4
O-sak 2-7 ble ikke behandlet.


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 03.06.16, UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, oppslag i media om uredelighet i forskning og nytt universitetsnettverk.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 SAB. Oppfølgingsarbeidet

 • Oppsummering av høringsrunden 
 • Gruppe 4s tiltaksforslag. Konklusjoner og forslag til vedtak 
 • Status for igangsatte tiltak etter innspill fra de tre første arbeidsgruppene

Saksnr. 2016/4546

Etter styrets diskusjon ble det gjennomført separate voteringer over de opprinnelige vedtaksforslagene og forslagene som ble fremmet under møtet.

Guro Slettemark deltok i diskusjonen frem til vedtaksforslag 2F og la inn forhåndsstemmer på disse forslagene.

Forslag:

1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom høringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).

Enstemmig vedtatt.

2. Basert på forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og på innspill i høringsrunden, vedtar styret følgende oppfølging:

A, opprinnelig forslag: Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert på kvalitet videreføres ved UiO de kommende årene. Styret ber om at erfaringer fra gjennomførte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmiljøer systematisk oppsummeres i løpet av den gjenstående strategiperioden (2020). En prosjektplan for dette bes fremlagt høsten 2016, og den bør også inkludere faglige og administrative muligheter knyttet til tverrfaglig samarbeid internt ved UiO og med fagmiljøer ved andre institusjoner (se også vedtakspunkt 3).

Enstemmig vedtatt.

B, opprinnelig forslag: Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for å trekke opp en ny rekrutteringspolitikk for UiO og for å hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra høringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges høsten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.

Enstemmig vedtatt.

C, opprinnelig forslag, del 1: Styret ber Universitetsdirektøren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om å fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til lederverv på nivå 2 og 3. 

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, Høgestøl, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Widerberg).

C, opprinnelig forslag, del 2: Styret ber også om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes søkekomiteer for ledervalg på alle nivåer ved UiO (se også vedtakspunkt F).

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Greiner).

D, opprinnelig forslag: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som høringsrunden gir til at det innføres et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO også bør styrkes for andre primæroppgaver. Styret slutter seg til dette, men ønsker ikke å legge føringer på hvordan dette løses i neste rektorperiode. Styret tar til etterretning at universitetsledelsen også er enig i at UiO bør ha en pro-/viserektor med særlig ansvar for utdanning og støtter det arbeidet som er igangsatt for bedre koordinering av innsatsen fra eksisterende enheter som bistår universitetets fagmiljøer i deres arbeid med utdanningskvalitet (se egen orienteringssak om dette samt budsjett og årsplan for 2017).

Forslaget falt med én stemme for (Ottersen) og 10 stemmer mot (Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark).

D, nytt forslag 1: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som høringsrunden gir til at det innføres et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO også bør styrkes for andre primæroppgaver. Styret går inn for å opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.

Forslaget ble vedtatt med åtte stemmer for (Widerberg, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og tre stemmer mot (Ottersen, Gundersen og Greiner).

D, nytt forslag 2: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som høringsrunden gir til at det innføres et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse. Styret går inn for å opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.

Forslaget falt med tre stemmer for (Gundersen, Greiner og Bang) og sju stemmer mot (Ottersen, Widerberg, Høgestøl, Paulsen, Kreutzer, Engel og Thorsen).

E, opprinnelig forslag: Universitetsdirektøren har i saksfremlegget lagt til grunn at styret står fast ved sin konklusjon fra august 2015, da styret gikk inn for valgt rektor/tilsatt universitetsdirektør.
Universitetsdirektøren har brakt på det rene at det ikke kreves beslutning av styret for å videreføre dagens styreform. Gjennom ikke å fatte vedtak om noe annet, bekrefter styret at UiO fortsatt skal ha valgt rektor/tilsatt universitetsdirektør.

Forslaget ble trukket.

E, nytt forslag: Universitetet i Oslo skal fortsatt ha valgt rektor som også er styreleder.

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Greiner, Paulsen, Bang, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Kreutzer).

F, opprinnelig forslag: Styret oppretter en søkekomité med oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne får et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets første møte til høsten sammen med et forslag til kvalifikasjoner for UiOs rektor i tråd med styrets diskusjon (se for øvrig vedtakspunkt C).

Forslaget ble vedtatt med ni stemmer for (Ottersen, Widerberg, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og to stemmer mot (Gundersen og Greiner).

F, nytt forslag: Styret oppretter en søkekomité med oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne får et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets første møte til høsten.

Forslaget falt med to stemmer for (Gundersen og Greiner) og ni stemmer mot (Ottersen, Widerberg, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark).

G, opprinnelig forslag: Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO både for å fremme faglig kreativitet og innovasjon og for å gjøre faglige prioriteringer med høy grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer må også ivareta UiOs behov for å utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tråd med SABs utfordring og etterlyst av mange i høringsrunden. Det må sikres at også nivå 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere på ulike nivåer å etablere en intern, transparent og inkluderende møtestruktur som også omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanmøtet innretning og funksjon må vurderes som et viktig ledd i dette. Styret forutsetter at dekanmøtet fortsatt skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen. Styret viser for øvrig til at intern samhandling er et viktig tema når det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til Årsplan 2017-19).

Enstemmig vedtatt.

G, forslag 1 (tillegg): I lys av dette skal styret se på mulighetene for å opprette et akademi for fremragende utdanning som foreslått av SAB-arbeidsgruppe 1.

Enstemmig vedtatt.

G, forslag 2 (tillegg): Studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte har én plass hver i dekanmøtet.

Forslaget falt med tre stemmer for (Høgestøl, Paulsen og Bang) og sju stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Greiner, Kreutzer, Engel og Thorsen).

H, opprinnelig forslag: Styret har merket seg at høringen viser at det er stor forståelse for et behov for større økonomisk handlingsrom særlig på toppnivå i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som primært skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag bør etterspørres. Samtidig advares det mot et internt søknadsbyråkrati for å få dette til. Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det årlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byråkrati.

Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Ottersen, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Thorsen) og tre stemmer mot (Gundersen, Widerberg og Greiner).

H, nytt forslag: Styret har merket seg at høringen viser at det er forståelse for et behov for større økonomisk handlingsrom på toppnivå i organisasjonen for å løse felles oppgaver slik som for eksempel drift av bygninger, læringsmiljø og tverrfakultære initiativer. Slike hensyn må imidlertid veies mot fagmiljøenes egne behov for strategisk rom og fornyelse. Styret vil foreta avveiinger her gjennom årsplaner og budsjett.

Forslaget falt med tre stemmer for (Gundersen, Widerberg og Greiner) og sju stemmer mot (Ottersen, Høgestøl, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Thorsen).

3. Styret har også merket seg at mange innspill i høringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for å fremme tverrfaglig samarbeid ved UiO. Universitetsdirektøren bes derfor i løpet av høsten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert å fjerne uheldige hindringer for å få dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i Årsplan 2016-2018).

Enstemmig vedtatt.

4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom høringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).

2. Basert på forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og på innspill i høringsrunden, vedtar styret følgende oppfølging:

A. Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert på kvalitet videreføres ved UiO de kommende årene.
Styret ber om at erfaringer fra gjennomførte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmiljøer systematisk oppsummeres i løpet av den gjenstående strategiperioden (2020).
En prosjektplan for dette bes fremlagt høsten 2016, og den bør også inkludere faglige og administrative muligheter knyttet til tverrfaglig samarbeid internt ved UiO og med fagmiljøer ved andre institusjoner (se også vedtakspunkt 3).

B. Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for å trekke opp en ny rekrutteringspolitikk for UiO og for å hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra høringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges høsten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.

C. Styret ber Universitetsdirektøren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om å fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til lederverv på nivå 2 og 3. Styret ber også om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes søkekomiteer for ledervalg på alle nivåer ved UiO (se også vedtakspunkt F).

D. Styret har merket seg den sterke tilslutningen som høringsrunden gir til at det innføres et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO også bør styrkes for andre primæroppgaver.
Styret går inn for å opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.

E. Universitetet i Oslo skal fortsatt ha valgt rektor som også er styreleder.

F. Styret oppretter en søkekomité med oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne får et godt valggrunnlag.
Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets første møte til høsten sammen med et forslag til kvalifikasjoner for UiOs rektor i tråd med styrets diskusjon (se for øvrig vedtakspunkt C).

G. Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO både for å fremme faglig kreativitet og innovasjon og for å gjøre faglige prioriteringer med høy grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer må også ivareta UiOs behov for å utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tråd med SABs utfordring og etterlyst av mange i høringsrunden. Det må sikres at også nivå 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. I lys av dette skal styret se på mulighetene for å opprette et akademi for fremragende utdanning som foreslått av SAB-arbeidsgruppe 1.
Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere på ulike nivåer å etablere en intern, transparent og inkluderende møtestruktur som også omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanmøtet innretning og funksjon må vurderes som et viktig ledd i dette. Styret forutsetter at dekanmøtet fortsatt skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen.
Styret viser for øvrig til at intern samhandling er et viktig tema når det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til Årsplan 2017-19).

H. Styret har merket seg at høringen viser at det er stor forståelse for et behov for større økonomisk handlingsrom særlig på toppnivå i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som primært skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag bør etterspørres. Samtidig advares det mot et internt søknadsbyråkrati for å få dette til.
Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det årlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byråkrati.

3. Styret har også merket seg at mange innspill i høringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for å fremme tverrfaglig samarbeid ved UiO.
Universitetsdirektøren bes derfor i løpet av høsten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert å fjerne uheldige hindringer for å få dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i Årsplan 2016-2018).

4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering. 

 

Protokolltilførsel til forslag C, del 1 fra Karin Widerberg:
Å endre nåværende ordning og «fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til ledernivå 2 og 3» betyr for det første å svekke heller enn å styrke vår akademiske tradisjon med kollegiestyre. Ekstern kandidat innebærer at lederen ansettes for fire år, og dette blir da en egen kategori midlertidige stillinger (lederstilling) som er skilt fra stillingen som fast vitenskapelig ansatt. Etter fire år mister instituttet/fakultetet disse ledererfaringene og -kompetansen. Det betyr at kollegiet prinsipielt ikke må arbeide for å utvikle eller beholde lederkompetanse, men får en arbeidsdeling som kan gå utover de ansattes ansvar og engasjement for disiplinen, og også for universitetet som institusjon. Det betyr for det andre at kvalitetsprinsippet kan bli satt til side; hvis man forlenger ansettelsen etter fire år, kan det bli til fast ansettelse uten at stillingen har blitt utlyst med åpen utlysning og konkurranse utfra kvalifikasjoner. Av begge disse grunner har jeg stemt mot forslaget.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 

Saksnr. 2016/4865

Vedtak:

 1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2016 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
 2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 til etterretning.

Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake med analyser av:

 1. Utviklingen i studiepoeng pr student samt frafall. Det humanistiske fakultet inviteres til å presentere sin analyse og tiltak for å hindre frafall.
 2. Utviklingen i EU-inntekter.
 3. Studentutveksling og eventuelle hinder for slik utveksling.
 4. Utviklingen i antall årsverk med særlig vekt på hvor i organisasjonen endringer har skjedd og på hvilke stillingstyper.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Koordinering av støtteressurser for utdanning

Saksnr. 2013/15285

Prorektor Ragnhild Hennum innledet til diskusjon.

Styret uttrykte utålmodighet rundt etableringen av en sentral enhet som skal koordinere og bistå de vitenskapelige ansatte med å utvikle undervisningen.

Det vises til forslag om å etablere en koordinerende stilling i V-sak 5.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017

Saksnr. 2016/4071

Sofie Høgestøl stilte spørsmål ved sin habilitet. Styret gikk ikke nærmere inn på dette.

Etter styrets diskusjon ble det fremmet to forslag i tillegg til det opprinnelige forslaget. Det ble gjennomført separate voteringer.

Forslag fra Idar Kreutzer, del 1:

Faglige satsinger:
Læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling 9,8 mill (+5 mill)

Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Greiner, Paulsen, Bang og Kreutzer) og fire stemmer mot (Ottersen, Engel, Thorsen og Slettemark).

Forslag fra Idar Kreutzer, del 2:

Faglige satsinger:
Frie midler til forskning 0 mill (-5 mill)

Forslaget ble vedtatt med seks stemmer for (Ottersen, Widerberg, Høgestøl, Bang, Kreutzer og Thorsen) og fem stemmer mot (Gundersen, Greiner, Paulsen, Engel og Slettemark).

Forslag fra Kjetil Thorsen, alternativ 1:

Det foreslås en skalert skjerming over en treårsperiode for Universitetsbiblioteket, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. Styret ber universitetsledelsen om å allokere midler fra andre poster i forhold til en slik skalert skjerming.

Forslaget falt med én stemme for (Thorsen) og 10 stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Slettemark). Forslaget ble behandlet i lukket møte.

Forslag fra Kjetil Thorsen, alternativ 2:

Det foreslås en skalert skjerming over en treårsperiode for Universitetsbiblioteket. Styret ber universitetsledelsen om å allokere midler fra andre poster i forhold til en slik skalert skjerming.

Forslaget falt med tre stemmer for (Paulsen, Bang og Thorsen) og åtte stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Høgestøl, Greiner, Kreutzer, Engel og Slettemark). Forslaget ble behandlet i lukket møte.

Opprinnelig forslag med nytt punkt 6:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
3. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg.
4. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning.
5. Rektor gis fullmakt til å:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen. 
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
6. Administrasjonen legger frem forslag på neste styremøte om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.

Enstemmig vedtatt.

 

Protokolltilførsel vedrørende frie midler til forskning fra Karin Widerberg:

Den ordning vedrørende frie midler til forskning som nå foreslås er ikke i overensstemmelse med det opprinnelige forslaget fra Gundersen og meg om frie midler som satsingsområde. De anslåtte midlene (5 millioner er foreslått) gjør for det første at det ikke er snakk om et satsingsområde. For det andre betyr ordningen at det nå er dekanene som skal velge ut prosjekter som skal fremmes. Disse midlene kan bli gjort til formål for fakultetets faglige prioriteringer, og da er det ikke lenger frie midler.

Protokolltilførsel vedrørende forslaget fra Kjetil Thorsen fra Anne-Marie Engel, Guro Slettemark, Karin Widerberg og Idar Kreutzer:

Vi stemte mot forslaget fordi vi mente at beslutningsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig opplyst.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning fra Universitetet i Oslo

Saksnr. 2016/2821

Vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til innspill til stortingsmeldingen om utdanningskvalitet og ber universitetsledelsen ferdigstille innspillet i tråd med de signaler som ble gitt i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO – forslag til innramming og innhold

Saksnr. 2016/8242

Personaldirektør Irene Sandlie innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Endelig forslag til rekrutteringsstrategi for fast vitenskapelig ansatte legges frem for styret høsten 2016.

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2016/1367

Rektor Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Styrets innspill til innretning for utviklingsavtalen tas med i det videre arbeidet og i dialogen med Kunnskapsdepartementet. Saken følges opp i styremøter høsten 2016. Endelig utviklingsavtale vil følge tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet medio desember 2016.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2017/2018

Saksnr. 2016/2327

Vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen: 

 • Årsenhet i Filosofi ved HF
 • Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN
 • Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN
 • Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN
 • Bachelorprogram i Informatikk: digital økonomi og leiing ved MN
 • Masterprogram i Human Geography ved SV
 • Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF

b) Følgende studietilbud nedlegges: 

 • Bachelorprogram i Biologi ved MN
 • Bachelorprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN
 • Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN
 • European Master in Higher Education ved UV
 • Masterprogram i Development Geography ved SV
 • Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV
 • Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV

c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU også for studieåret 2017/18, i påvente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-områdene for studieåret 2018/19. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt å fordele inntil tre studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter.

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2017/2018. 

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Ordinære saker


  V-SAK 8 Status Brøggers hus – rehabilitering

  Saksnr. 2015/15293

  Unntatt offentlighet etter offl. § 23, første ledd

  Vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag om å velge alternativ 3 fullt MVA-fradrag for prosjektet Brøggers hus – rehabilitering, og at hoveddelen benyttes til rehabilitering av andre bygninger på campus Tøyen.

  Enstemmig vedtatt.


  Saker til behandling i åpent møte

  Ordinære saker


   V-SAK 9 Vitenskapsombud – mandat

   Saksnr. 2014/11710

   Vedtak:

   Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til mandat med to endringer:

   1. Følgende setning strykes fra kapittel 2: «Dersom det oppstår tvil om vitenskapsombudets rolle i en konkret sak, gjelder føringer gitt av styret i dokumentene i styresak V-sak 5 i møte 03.05.16 og V-sak 5 i møte 08.12.15.»
   2. Følgende setning i kapittel 3: «Åremålsperioden er på fem år*» endres til: «Åremålsperioden er på fem år og ordningen skal evalueres etter fem år

   Enstemmig vedtatt.

   Saksdokumenter:


   V-SAK 10 Oppnevning av skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo

   Saksnr. 2008/14503

   Vedtak:

   1. Universitetsstyret oppnevner følgende som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo fra og med 1.7.2016 til og med 30.6.2019:

   • Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og prodekan ved Det medisinske fakultet.

   2. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

   • Faglig leder/nemndas leder: Kristin Heggen, prodekan ved Det medisinske fakultet 
   • Faglig studieleder: Eli Ottesen, prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
   • Representanter for praksisfeltet: Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt og Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt
   • Representanter for faglærerne: Erik Saxegaard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi og Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag
   • Studentrepresentanter: Helge Leander B. Jensen og Josefine Eilsø Nielsen
   • Ekstern representant: Advokat Christian F. Galtung, Advokatfirmaet Kluge

   Medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2019. Studentrepresentantene oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2017.

   Enstemmig vedtatt.

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Ordinære saker


   V-SAK 11 Direktør for Enhet for intern revisjon

   Saksnr. 2016/3007

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25

   Vedtak:

   Universitetsstyret ansetter Jørgen Bock i stilling som direktør for Enhet for intern revisjon.

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 12 Direktør for Avdeling for fagstøtte, Ledelsen og støtteenheter (LOS)

   Saksnr. 2016/5221

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25

   Vedtak:

   Universitetsstyret ansetter Hanna Ekeli i stilling som direktør ved Avdeling for fagstøtte.

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 13 Direktør for Avdeling for administrativ støtte, Ledelsen og støtteenheter (LOS)

   Saksnr. 2016/5732

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25

   Vedtak:

   Universitetsstyret ansetter Jan-Børge Tjäder i stilling som direktør ved Avdeling for administrativ støtte.

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 14 Direktør for Enhet for HMS og beredskap

   Saksnr. 2016/6823

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25

   Vedtak:

   Universitetsstyret tilsetter Anita Sandberg i stillingen som direktør for Enhet for HMS og beredskap.

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 15 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2016

   Saksnr. 2016/45

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

   Vedtak:

   Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler

   • Forskningsprisen til professor Trond H. Torsvik ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
   • Utdanningsprisen til Gruppe for design av informasjonssystemer ved professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
   • Formidlingsprisen til nettstedet norgeshistorie.no ved ansvarlig redaktør, instituttleder Tor Egil Førland, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
   • Innovasjonsprisen til professor Nils Damm Christophersen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

   Det ble fremmet forslag om at priskomiteene skal sammensettes annerledes. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med forslag til sammensetning/struktur på et senere møte.

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 16 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2016

   Saksnr. 2016/341

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

   Vedtak:

   Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2016 tildeles følgende kandidater:

   1. Ph.d. Marina Vietri, Det medisinske fakultet
   2. Ph.d. Marianne Hem Eriksen, Det humanistiske fakultet
   3. Ph.d. Jørgen Kjoshagen Trømborg, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
   4. Ph.d. Tore Wig, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

   Enstemmig vedtatt.


   V-SAK 17 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016

   Saksnr. 2010/4909

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

   Vedtak:

   Universitetsstyret tildeler UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016 i samsvar med komiteens forslag.

   Enstemmig vedtatt.


   Diskusjonssaker


   D-SAK 4 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2015-2016

   Saksnr. 2008/19942

   Unntatt offentlighet etter offl. § 5

   Styreleder Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Diskusjonen følges opp på universitetsstyrets seminar i september.


   Saker til behandling i åpent møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 1 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2015 – resultat av forvaltningen 2015

   Saksnr. 2008/9453

   Adm. direktør Hans Jørgen Stang i UNIFOR orienterte.

   Saksdokumenter:


   O-SAK 2 Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret

   Saksnr. 2010/5768

   Saksdokumenter:


   O-SAK 3 Skolefaglig samarbeid mellom UiO og Osloskolen

   Saksnr. 2012/7555

   Saksdokumenter:


   O-SAK 4 Eksternfinansering – resultater og potensiale/EU-Benchmarkanalyse

   Saksnr. 2010/5768

   Saksdokumenter:


   O-SAK 5 Leiestedsordningen

   Saksnr. 2014/1156

   Saksdokumenter:


   O-SAK 6 Årshjul for styresaker 2016

   Saksnr. 2014/2322

   Saksdokumenter:


   O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 8 Eventuelt

   Etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 03.06.16
   Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

   UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning
   Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om pågående sak.

   Oppslag i media om uredelighet i forskning
   Prorektor Ragnhild Hennum orienterte om pågående sak.

   Nytt universitetsnettverk
   Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om etableringen av universitetsnettverket The Guild.


   Publisert 30. juni 2016 10:08 - Sist endret 30. juni 2016 10:09