Protokoll fra møte nr. 1/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 7. februar kl 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Guro Slettemark og Kjetil Trædal Thorsen. 

 

Fra rektoratet: Ragnhild Hennum

Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Stein Roar Fredriksen, Pål V. Pettersen, Jørgen Bock, Hanna Ekeli, Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg.

Sakene ble behandlet  i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 9, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 4, V-sak 3, O-sak 3, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 5, O-sak 10, D-sak 1, D-sak 2, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8.

Styrerepresentant Idar Kreutzer deltok ikke på siste del av V-sak 3, O-sak  3, V-sak 4.

Styrerepresentantene Guro Slettemark og Anne Marie Engel deltok ikke på V-sak 4.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - Orientering om prosess

Saksnr. 2017/1151

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Styret imøteser en varslet sak med orientering om potensiale for økte eksterne inntekter. Styret er opptatt av kostnadssiden og investeringer knyttet til UiOs eiendomsmasse.


O-SAK 2 Tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2016/4071

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

 Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO

Saksnr. 2016/8242

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte.

Det ble ikke fattet vedtak i saken. Strategien skal bearbeides i henhold til de innspill som kom på møtet, og legges frem for styret for vedtak på et senere tidspunkt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken.

Det er stor interesse for bygge- og eiendomssaker i styret. Det kom opp et ønske om befaring i tilknytting til relevante eiendomsprosjekter.

Unntatt offentlighet etter offl § 23 - første ledd.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Sluttrapport for SAB-prosessen. Oppsummering av viktige utviklingstrekk og -tiltak ved UiO de senere årene

Saksnr. 2013/15285

Rektor Ole Petter Ottersen og spesialrådgiver Inger Stray Lien redegjorde for saken.

Styret ga innspill til videre formmessig bearbeiding av rapporten. Blant annet ble det ønsket flere grafiske fremstillinger. Styret ønsker at det utarbeides en engelsk kortversjon av rapporten.

Styret ønsker en siste orientering om SAB-prosessen i styremøtet i juni, der også den engelske versjonen presenteres.

Sakdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2017-2021

Saksnr. 2008/19948

Unntatt offentlighet etter offl §15

Spesialrådgiver Bjørnar Vold-Sarnes redegjorde for saken.

Vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret for perioden 2017 til 2021, med de justeringer som fremkom på møtet. Forslaget oversendes departementet.

Enstemmig vedtatt blant de styremedlemmene som behandlet saken.

Styremedlemmene Anne Marie Engel,  Idar Kreutzer, og Guro Slettemark forlot møtet mens saken ble behandlet på grunn av inhabilitet.

Protokolltilførsel fra Hege Cathrine Finholt: Styret burde allerede på desembermøtet fått klar beskjed om at dersom vi ville komme med egne forslag til eksterne medlemmer så måtte disse kontaktes på forhånd for å bekrefte at de er villige til å sitte i styret dersom de blir spurt. Utfallet av dette var at fristen vi fikk til å kontakte eventuelle egne forslag var på under 24 timer.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Revisjonsplan 2017 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.

Vedtak:

Styret vedtar årsplan til internrevisjonen i samsvar med alternativ 2.

Forslaget ble vedtatt med ti stemmer for og en stemme mot. Styrerepresentant Kristian Gundersen stemte mot forslaget.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Oppnevning av medlem til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, professor Jon Magne Vestøl som representant for rollen faglig studieleder i skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter


Orienteringssaker


O-SAK 5 Kartlegging av etikk- og verdiarbeid ved UiO

Saksnr.

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Styret ønsker at forskningsetikkloven settes opp på et styremøte senere i vår.

Saksdokumenter:


O-SAK 10 Medl. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Saksnr. 2017/1889

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Styret ønsker å være tett på i det videre arbeidet knyttet til meldingen. Det lages en plan for videre oppfølging og involvering av styret. Blant annet vil styret få en orientering om samarbeid med næringslivet og utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som er omtalt i meldingen.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


  D-SAK 1 Studiesuksess ved Universitetet i Oslo

  Saksnr. 2017/210

  Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

  Styret ønsker at det redegjøres for hvilke tiltak enhetene har gjennomført i løpet av våren 2018.

  Saksdokumenter:


  D-SAK 2 Hvordan få flere studenter på utveksling?

  Saksnr. 2016/15948

  Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

  Styret støtter forslagene til hvordan man jobber videre med dette i neste fase.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 6 Tidsbruk mellom innlevering og disputas

  Saksnr. 2010/12343

  Universitetsdirektøren og Hanna Ekeli orienterte om saken.

  Styret ba om at man intensiverer arbeidet med å kutte ned tidsbruken mellom innlevering og disputas.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2017

  Saksnr. 2014/2322

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe redegjorde for saken.

  To saker ble etterspurt: Plattform for universitetsledelse og frigitte midler - 5  millioner til utdanning.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr.2008/3197

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 9 Eventuelt

  • Resultat fra lokale lønnsforhandlinger - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Saken settes opp på et senere møte.
  • Bruk av reklame på campus - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Pågående rettsaker - personaldirektør Irene Sandlie
  • Samtaler mellom UiO og Norges idrettshøyskole -  rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Ragnhild Hennum.

  Publisert 16. feb. 2017 12:48 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38