Møte nr. 4/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

Saksnr. 2017/4616

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Potensial for økte inntekter

Saksnr. 2016/13510

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ber om at arbeidet med økte inntekter gjenspeiles i disponeringsskrivene for 2018 til fakulteter, museer og øvrige enheter. Styret ber også om å bli orientert om status for inntektsutviklingen for utløpet 2018.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

Saksnr. 2017/1151

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
b. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner).
3. Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).
4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer:
a. Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke omdisponeres til andre formål.
b. Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.
c. Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør.
5. Rektor gis fullmakt til å:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Senter for læring og utdanning

Saksnr. 2017/5265

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og gir universitetsdirektøren fullmakt til å iverksette disse.

Sakdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Oversikt over årsverksutvikling ved UiO 2010 til 2016

Saksnr. 2014/4918

Sakdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Forslag til rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte ved UiO

Saksnr. 2016/8242

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Forslag til rekrutteringspotten - spørsmål om støtte for å skaffe arbeid til ektefelle/partner ved UiO

Saksnr. 2012/13681

Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 25


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Orienteringssak om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte

Saksnr. 2017/6469

Saksdokumenter


O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Saksnr. 2016/13295

Saksdokumenter:


Ordinære saker


  V-SAK 9 Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Inst. for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  Saksnr. 2017/4358

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og godkjenner en ordning med tilsatt instituttleder ved Institutt for teknologsystemer.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 10 åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

  Saksnr. 2010/3466

  Forslag til vedtak:

  Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn for søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke. På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger. Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 11 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018-2019

  Saksnr. 2017/3484

  Forslag til vedtak:

  a) Følgende studietilbud etableres:

  • Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF
  • Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF
  • Masterprogram i Biovitenskap ved MN
  • Masterprogram i Computational Science ved MN
  • Masterprogram i Data Science ved MN
  • Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (fellesgrad) ved SV
  • Årsenhet i Samfunnsøkonomi ved SV
  • Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV

  b) Følgende studietilbud nedlegges:

  • Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS
  • Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED
  • Masterprogram i Biologi ved MN
  • Masterprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN
  • Bachelorprogram i Kristendom, kultur og læring ved TF
  • Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV

  c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:

  • 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra høsten 2018.
  • 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra høsten 2018.
  • 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studieåret 2018/2019

  d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
  revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt å fordele inntil 3 studieplasser
  til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

  e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret
  2018/2019.

  f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling
  av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 12 Utdanningstermin

  Saksnr. 2017/4110

  Forslag til vedtak:

  1. Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin godkjennes.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 4 Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo

  Saksnr. 2017/2568

  Saksdokumenter:


  Ordinære saker


  V-SAK 13 Endret modell for kopiavgift og utsalgspris på kompendier

  Saksnr. 2008/2086

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret vedtar ny modell for kopiavgift og utsalgspris på kompendier:

  1. Kopiavgiften endres til ren Kopinoravgift og økes til 200 kr per semester for heltidsstudenter og kr 100 for deltidsstudenter.

  2. Utsalgsprisen for kompendier settes ned fra 1,43 kr per side til 1 kr per side.

  3. Studentenes frie utskriftskvote økes fra 259 sider til 350 sider.

  4. Endringene trer i kraft fra vårsemesteret 2018.

  Saksdokumenter:


  V -SAK 14 Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

  Saksnr. 2017/8559

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret vedtar og legger Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet til grunn for UiOs eiendomsvirksomhet.

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte


  Ordinære saker


  V-SAK 15 Tilsetting av ny direktør ved Universitetsbiblioteket

  Saksnr. 2017/4323

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 25.


  Diskusjonssaker


  D-sak 1 Alternative bærekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger ved UiO

  Saksnr. 2016/14178

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 23, første ledd


  Orienteringssaker


  O-sak 5 Status byggesaker

  Saksnr. 2016/4080

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 14, første ledd om organinterne dokumenter


  Saker til behandling i åpent møte


  Orienteringssaker


  O-sak 6 Styrevalg

  Valg av representanter til universitetsstyret 2017-2021.

  Saksnr. 2016/11693

  Saksdokumenter:


  Ordinære saker


  V-sak 17 Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret

  Saksnr. 2016/6546

  Forslag til vedtak:

  1. Representanter for fast vitenskapelige ansatte kan i tillegg til ordinært styrehonorar velge mellom frikjøp fra ordinær arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling eller driftsmidler tilsvarende 10 % av den aktuelle representants lønn.

  2. Studentrepresentanter godtgjøres tilsvarende 100 % av lønnstrinn 19.

  3. Representanter for midlertidige ansatte i rekrutteringsstilling kan som alternativ til honorar velge fire måneder forlengelse av stipendiatperioden.

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte


  Ordinære saker


  V-sak 18 Tildeling av Universitetsstyrets priser for 2017

  Saksnr. 2017/785

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd


  V-sak 19 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje

  Saksnr. 2017/543

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd


  V-sak 20 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

  Saksnr. 2010/4909

  Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd


   Saker til behandling i åpent møte


   O-sak 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte


   O-sak 8 Eventuelt

   Publisert 13. juni 2017 13:16 - Sist endret 31. aug. 2017 08:58