Møte nr. 2/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Årsrapport 2016 inkludert avlagt årsregnskap 2016

Saksnr. 2016/15483

Vedtaksforslag:
1. UiOs Årsrapport for 2016, inkl. årsregnskap for UiO og for Tøyenfondene og Observatoriefondene, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2016/15483

Vedtaksforslag:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2016 til etterretning.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-sak 1 Status for bygge- og eiendomssaker

Saken diskuteres i lukket møte jamfør Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 § 9-6 om Styremøter, sjette ledd, andre og tredje setning.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Revidert internhusleieordning for UiO

Saksnr. 2017/11

Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren å innføre revidert internhusleieordning for UiO fra budsjettåret 2018 basert på prinsippene i dette notatet.
2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021

Saksnr. 2017/3986

Vedtaksforslag:
Styret ved Universitetet i Oslo vedtar de fremlagte "Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021" og ber universitetsdirektøren rapportere årlig på måloppnåelse for resultatindikatorene.

Sakdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsrapport 2016 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Sakdokumenter:


O-SAK 3 Status Innovasjonsløftet ved UiO

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs oppfølging av kvalitetsmeldingen

Saksnr. 2017/1889

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker våren 2017

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


    O-SAK 7 Eventuelt

    Publisert 6. mars 2017 11:02 - Sist endret 31. aug. 2017 09:00