Protokoll fra møte nr. 3/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 2. mai kl 10.00, i Professorboligen, og hevet kl 16.40

Fra styret:styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Kjetil Trædal Thorsen. 

Fra rektoratet: Regnhild Hennum, Knut Fægri

Forfall: Guro Slettemark

Ragnhild Hennum deltok ikke på V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1

Idar Kreutzer deltok ikke på O-sak 2, V-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, D-sak 2, O-sak 7,O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Hanna Ekeli, Pål Vegard Pettersen, Stein Roar Fredriksen, Hilde Stenberg, Marianne Løken og Trine Faye-Lund

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, O-sak 3, O-sak 2, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 3, O-sak 4, D-sak 4, V-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, D-sak 2, O-sak 7, O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Engelsk kortversjon av SAB- rapporten ble delt ut under sak 10 Eventuelt.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv

Eiendomsdirektør John Skogen og assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 23, første ledd.

Saksnr. 2017/5249


O-SAK 2 Vikingtidsmuseum på Bygdøy - sikring av skip og gjenstander

Lasse M. Kwetzinsky fra Statsbygg redegjorde for saken sammen med museumsdirektør Håkon Glørstad i lukket møte jamfør offentleglova § 24, første ledd.

Saksnr. 2008/4752


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Samarbeid med næringsliv - case

Konserndirektør Bjørn K. Haugland fra DNV GL presenterte samarbeidet med UiO.

Saksnr. 2015/14194

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil 2018

Virksomhetsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Styremedlem Idar Kreutzer ønsket protokollført at de fem millionene som tidligere er vedtatt bevilget til undervisning skal brukes til dette formål.

Saksnr. 2017/5265

Sakdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Justering av intern fordelingsmodell i 2018

Virksomhetsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2010/5245

Vedtak:

Forslag til vedtak om implementering av endringer i KDs finansieringssystem

1. Universitetsstyret vedtar at UiO implementerer endringer i internfordelingsmodell slik at de er mest mulig i tråd med insentivene i det nasjonale finansieringssystemet (scenario 2).

a. Dette innebærer samme nivå på intern insentivstyrke for forsknings- og utdanningsinsentivene

b. Innføringen skjer budsjettnøytralt, det vil si at endringene ikke får økonomisk effekt og påvirker ikke enhetenes rammer i fordelingen for 2018.

c. Følgende UiO-prinsipper videreføres:
i. UiO viderefører dagens nivå på basis og opprettholder dagens samlede insentivstyrke
ii. UiO viderefører åpen ramme for alle resultatindikatorene
iii. UiO opprettholder tre-årig gjennomsnitt for alle resultatinsentivene

d. De nye og endrede KD-indikatorene implementeres i UiOs interne fordelingsmodell fra 2018.

Forslag til vedtak om justeringer i toppforskningsstøtten
1. Universitetsstyret vedtar at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Det legges følgende forutsetninger til grunn:

a) Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid

b) Midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021)


2. Universitetsstyret vedtar at det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Insentivet gis for prosjektperioden.

Enstemmig vedtatt.
 

Sakdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Modeller for finansiering av utviklingsavtaler

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/1367

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Senter for læring og utdanning - faglig profil og organisering

Professor Berit Karseth redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/5265

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger - UiO: Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

 • Professor Haldor Byrkjeflot presenterte UiO:Norden
 • Professor Morten Dæhlen presenterte UiO:Energi
 • Direktør Finn E. Johansen presenterte UiO:Livsvitenskap

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Videreføring av UiO:Energi for perioden 2018 - 2022

Professor Morten Dæhlen redegjorde for UiO:Energi  i O-sak 4. Styrets medlemmer ga sin støtte til videreføring av UiO: Energi.

Saksnr. 2011/8241

Saksdokumenter:


Ordinære saker


  V-SAK 4 Endring av studie - og eksamensforskriften - medisinstudiet

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde kort for saken.

  Saksnr. 2008/88

  Vedtak:

  Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft når vårsemesteret 2017 er avsluttet, 1. august 2017.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 5 UiOs samarbeid med Oslo kommune - status, målsetninger og prioriteringer

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde kort for saken.

  Saksnr. 2017/4534

  Saksdokumenter:


  O-SAK 6 Valg av rektor og prorektor ved UiO for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde kort for saken.

  Saksnr. 2016/11693

  Saksdokumenter:


  O-SAK 7 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde kort for saken.

  Saksnr. 2015/6025

  Saksdokumenter:


  O-SAK 8 Årshjul for styresaker

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


  O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr. 2008/3197

  Saksdokumenter:


  O-SAK 10 Eventuelt

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe delte ut  "Step by step" - engelsk kortversjon av SAB rapporten.

  Publisert 11. mai 2017 10:32 - Sist endret 26. juni 2017 11:08