Protokoll fra møte nr. 4/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 20. juni 2017 kl. 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark. 

Forfall: Kjetil Trædal Thorsen

Fra rektoratet: Ragnhild Hennum, Knut Fægri

Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Hanna Ekeli, Irene Sandlie, Jørgen Bock, Stein Roar Fredriksen, Pål V. Pettersen, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Scarlett Ihlen og Hilde Stenberg.

Idar Kreutzer deltok ikke på sak: V-sak 3 og V-sak 4.

Ole Martin Nodenes deltok ikke i V-sak 15.

Sakene ble behandlet  i følgende rekkefølge: V-sak 1-2-3-4-5, O-sak 1, V-sak 7-8, O-sak 2, V-sak 9, V-sak 6, O-sak 3, V-sak 10-11-12, O-sak 4, V-sak 13-14-15, D-sak 1, O-sak 5-6-7, V-sak 17-18-19-20, O-sak 8

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

Direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/4616

Vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Potensial for økte inntekter

Direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/13510

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at arbeidet med økte inntekter gjenspeiles i disponeringsskrivene for 2018 til fakulteter, museer og øvrige enheter. Styret ber også om å bli orientert om status for inntektsutviklingen for utløpet 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

Direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/1151

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
b. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner).
3. Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).
4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer:
a. Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke omdisponeres til andre formål.
b. Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.
c. Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør.
5. Rektor gis fullmakt til å:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Senter for læring og utdanning

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/5265

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og gir universitetsdirektøren fullmakt til å iverksette disse.

Enstemmig vedtatt.

Sakdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Oversikt over årsverksutvikling ved UiO 2010 til 2016

O-sak 1 ble gjort om til vedtakssak.

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Saksnr. 2014/4918

Vedtak:

Universitetsstyret ber om å få seg fremlagt en sak om igangsetting av en prosess for å effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Prosessen skal:

 • Ta utgangspunkt i erfaringene med Internt Handlingsrom (IHR).
 • Gjennomføres i nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
 • Klargjøre roller og ansvar for gjennomføring av foreslåtte tiltak.
 • Bidra til å effektivisere administrative prosesser og styrke rammene for forskning og undervisning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Forslag til rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte ved UiO

Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/8242

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Forslag til rekrutteringspotten - spørsmål om støtte for å skaffe arbeid til ektefelle/partner ved UiO

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 25.

Saksnr. 2012/13681

Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens anbefaling om ikke å gi støtte gjennom den sentrale rekrutteringspotten til å skaffe arbeid ved UiO til ektefelle/partner av person ansatt gjennom kunngjøring og ordinær tilsettingsprosess.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Orienteringssak om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/6469

Saksdokumenter


O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Rektor Ole-Petter Ottersen redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/13295

Saksdokumenter:


Ordinære saker


  V-SAK 9 Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Inst. for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

  Saksnr. 2017/4358

  Vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og godkjenner en ordning med tilsatt instituttleder ved Institutt for teknologsystemer.

  Enstemmig vedtatt.

  Styret stemte over følgende tilleggsvedtak:

  Styret ber om en gjennomgang av normalbestemmelser for instituttsstyrets sammensetning.

  Fire stemte mot (styreleder Ole Petter Ottersen og styremedlemmene Idar Kreutzer, Vebjørn Andersen, Kristine-Petrine Sollid Olthuis) og seks stemte for (styremedlemmene Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes,  Anne-Marie Engel og Guro Slettemark). 

  Saksdokumenter:


  V-SAK 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

  Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken. 

  Saksnr. 2010/3466

  Styret stemte over om saken skal utsettes og utredes nærmere i henhold til de kommentarer som kom frem under styremøtet.

  Tre stemte mot utsettelse (styremedlemmene Kristian Gundersen, Karin Widerberg og Hege Catrine Finholt) og 7 stemte for utsettelse (styreleder Ole Petter Ottersen, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark)

  Saken utsettes.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 11 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018-2019

  Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

  Saksnr. 2017/3484

  Vedtak:

  a) Følgende studietilbud etableres:

  • Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF
  • Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF
  • Masterprogram i Biovitenskap ved MN
  • Masterprogram i Computational Science ved MN
  • Masterprogram i Data Science ved MN
  • Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (fellesgrad) ved SV
  • Årsenhet i Samfunnsøkonomi ved SV
  • Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV

  b) Følgende studietilbud nedlegges:

  • Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS
  • Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED
  • Masterprogram i Biologi ved MN
  • Masterprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN
  • Bachelorprogram i Kristendom, kultur og læring ved TF
  • Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV

  c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:

  • 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra høsten 2018.
  • 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra høsten 2018.
  • 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studieåret 2018/2019

  d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
  revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt å fordele inntil 3 studieplasser
  til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

  e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret
  2018/2019.

  f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling
  av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

  Enstemmig vedtatt.

  Protokolltilførsel:

  Nedleggelse av Urdu som undervisningsfag er omtalt i dokumentene, men ved en inkurie er følgende punkt ikke inkludert i vedtaksforslaget: "Urdu nedlegges som undervisningsfag ved HF i tråd med fakultetets innstilling". Nedleggelse av Urdu som undervisningsfag tas inn som en del av vedtaket i saken.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 12 Utdanningstermin

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

  Saksnr. 2017/4110

  Vedtak:

  Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin godkjennes.

  Enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 4 Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo

  Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for saken.

  Saksnr. 2017/2568

  Styret ber om at temaet blir lagt frem for styremøtet en gang i året.

  Saksdokumenter:


  Ordinære saker


  V-SAK 13 Endret modell for kopiavgift og utsalgspris på kompendier

  Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

  Saksnr. 2008/2086

  Vedtak:

  Universitetsstyret vedtar ny modell for kopiavgift og utsalgspris på kompendier:

  1. Kopiavgiften endres til ren Kopinoravgift og økes til 200 kr per semester for heltidsstudenter og kr 100 for deltidsstudenter.

  2. Utsalgsprisen for kompendier settes ned fra 1,43 kr per side til 1 kr per side.

  3. Studentenes frie utskriftskvote økes fra 259 sider til 350 sider.

  4. Endringene trer i kraft fra vårsemesteret 2018.

  Enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  V -SAK 14 Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

  Eiendomsdirektør John Skogen og prosjektleder Jorulf Brøvig Silde redegjorde for saken.

  Saksnr. 2017/8559

  Styret foreslår å informere Kunnskapsdepartementet om UiOs strategi

  Vedtak:

  Universitetsstyret vedtar og legger Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet til grunn for UiOs eiendomsvirksomhet.

  Enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte


  Ordinære saker


  V-SAK 15 Tilsetting av ny direktør ved Universitetsbiblioteket

  Det ble redegjordt for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 25.

  Saksnr. 2017/4323

  Vedtak: Universitetsstyret ansetter Hanne Graver Møvig i stilling som biblioteksdirektør.


  Diskusjonssaker


  D-sak 1 Alternative bærekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger ved UiO

  Eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 23, første ledd.

  Saksnr. 2016/14178


  Orienteringssaker


  O-sak 5 Status byggesaker

  Eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 14, første ledd om organinterne dokumenter.

  Saksnr. 2016/4080


  Saker til behandling i åpent møte


  Orienteringssaker


  O-sak 6 Styrevalg

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe orienterte om resultatet av valget.

  Saksnr. 2016/11693

  Saksdokumenter:


  Ordinære saker


  V-sak 17 Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret

  Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

  Saksnr. 2016/6546

  Vedtak:

  1. Representanter for fast vitenskapelige ansatte kan i tillegg til ordinært styrehonorar velge mellom frikjøp fra ordinær arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling eller driftsmidler tilsvarende 10 % av den aktuelle representants lønn.

  2. Studentrepresentanter godtgjøres tilsvarende 100 % av lønnstrinn 19.

  3. Representanter for midlertidige ansatte i rekrutteringsstilling kan som alternativ til honorar velge fire måneder forlengelse av stipendiatperioden.

  Enstemmig vedtatt.

  Protokolltilførsel fra styrerepresentant Ole Martin Nodenes:

  Vi ble enige om at det skulle inn et 4. punkt som skulle si at Representanter for teknisk-administrative ansatte kan utføre sitt verv som del av ordinær arbeidstid.

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte


  Ordinære saker


  V-sak 18 Tildeling av Universitetsstyrets priser for 2017

  Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd.

  Saksnr. 2017/785

  Vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra priskomiteen og tildeler:

  • Forskningsprisen til professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Utdanningsprisen til MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian" ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet.
  • Formidlingsprisen til professor Bernt Aardal, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnvitenskapelige fakultet.
  • Innovasjonsprisen til professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

  Enstemmig vedtatt.


  V-sak 19 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje

  Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd.

  Saksnr. 2017/543

  Vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2017 tildeles følgende kandidater:

  1. Ph.d. Helge Årsheim (TF)
  2. Ph.d. Kjersti Lohne (JUS)
  3. Ph.d. Ida Skrinde Leren (MED)
  4. Ph.d. Moumita Sen (HUM)
  5. Ph.d. Kristina Rognlien Dahl (MN) 
  6. Ph.d. Anders Verket (OD)
  7. Ph.d. Esther Ann Nisja Bøler (SV)
  8. Ph.d. Ellen Irén Brichmann (UV)

  Enstemmig vedtatt


  V-sak 20 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2017

  Direktør Norsk senter for menneskerettigheter Inga Bostad redegjorde for saken i lukket møte jamfør offentleglova § 26, 2. ledd.

  Saksnr. 2010/4909

  Vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til at professor Istar Gözaydin tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris.

  Enstemmig vedtatt.


   Saker til behandling i åpent møte


   O-sak 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Universitetsdirektør Gunn-Elin orienterte kort og henviste til saksdokumentene.

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte


   O-sak 8 Eventuelt

    

   Publisert 13. juli 2017 09:03 - Sist endret 3. aug. 2017 10:10