Protokoll fra møte nr. 4/2021 i universitetsstyret

Møtet ble gjennomført på Zoom.

 

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.15

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning , Olav Gjelsvik, Kjesti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandli, John Skogen,  Leif Johnny Johannessen, Britt Amundsen Hoel, Eva Helene Mjelde og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

V-sak 1, 2, 3, 4, 5, I-sak 2, V-sak 6, 7, 8, 9, 10, I-sak 3 og 4, O-sak 1 og V-sak 11

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.

Marianne Midthus Østby er inhabil på V-sak 2.


V-SAK 2 Fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/4466

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25

FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirektøren, og Oddrun Rangsæter ansettes i stillingen som fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 3 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje for 2021

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saknr. 2021/1728

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

Forslag til vedtak

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og tildeler H.M. Kongens gullmedalje for 2021 til følgende kandidater:

 • Ph.d. Raquel Bartolomé-Casado (MED)
 • Ph.d. Jorunn Simonsen (HUM)
 • Ph.d. Marianne Etzelmüller Bathen (MAT NAT)
 • Ph.d. Frikk Hugo Bø Nesje (SV)
 • Ph.d. Rachelle Esterhazy (UV)
 • Ph.d. Samson Esayas (JUS)
 • Ph.d, Manuel Schweikle (OD)

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Fordeling 2022 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken. 

Sak nr. 2021/6027

Forslag til vedtak:

 1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,226 mrd. kroner (post 50) for 2022 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg og tabell 3 med følgende presiseringer:
  1. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2022 på til sammen 116,5 mill. kroner
  2. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
  3. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.
 2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/40452

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 1. tertial 2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2022/2023

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/2923

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres:  

 • Masterprogram i European History (fellesgrad) ved HF
 • Masterprogram i Multilingualism ved HF
 • Masterprogram i Politisk kommunikasjon ved HF
 • Masterprogram i Digitalisering i helsesektoren ved MN
 • Masterprogram i Education ved UV

b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Masterprogrammet Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad) ved HF
 • Masterprogrammet Journalistikk ved HF
 • Masterprogrammet Higher Education ved UV
 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.
 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2022 dersom ordningen videreføres. 
 3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2022/2023.  
 4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Fullmakt til å inngå kontrakt om saksbehandlings- og arkiveringssystem
 
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/13194

Forslag til vedtak:

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt innenfor de økonomiske rammer som er skissert. 

2. Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.

3. Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader. 

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Tverrfaglig satsing: fra UiO:Norden til UiO: Demokrati

Direktør Tore Rem redegjorde for saken.

Saksnr. 2014/13365

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar at satsingen UiO:Norden endres til UiO:Demokrati med virkning fra 2023.

Forslag til vedtak ble endret til:

1. Satsingen UiO:Norden termineres med virkning fra 2023.

2. Satsingen UiO:Demokrati etableres for perioden 2023-2030.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Revidert masterplan for UiOs eiendommer

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken sammen med assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel og underdirektør Leif Johnny Johannessen.

Saksnr.

Forslag til vedtak:

 1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021, med de endringene som fremkom i møtet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal være premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren særskilt iverksette følgende oppfølgingsarbeider og tiltak:
  1. Synliggjøre nivået på økonomisk handlingsrom for de årlige investeringene i budsjettprosessen.
  2. Gjennomføre det planarbeidet og campusutviklingen som fremgår av masterplanen.
  3. Søke KD om midler til minst ett oppgraderingsprosjekt årlig dersom det er økonomisk handlingsrom for dette.
 3. UiO vil melde inn følgende prioriterte prosjekter for finansiering over statsbudsjettet:
  1. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet
  2. Nytt veksthus på Tøyen
  3. Oppgradering av Nedre Blindern
  4. Lokaler for helsefagene
  5. Magasinbygg for universitetsmuseene
  6. Historisk museum
 4. UiO vil i fremtiden ikke benytte seg av kurantprosjektfinansiering gjennom Statsbygg.
 5. Det er et mål for UiO å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.
 6. UiO deltar i det videre arbeidet med oppfølging av mulighetsstudiet i regi av Oslo Science City.   
 7. Masterplan for UiOs eiendommer revideres hvert femte år.

Vedtaket ble justert i møtet (punkt 2 d, punkt 4 og punkt 6):

Nytt forslag til vedtak:

 1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021, med de endringene som fremkom i møtet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal være premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren særskilt iverksette følgende oppfølgingsarbeider og tiltak:
  1. Synliggjøre nivået på økonomisk handlingsrom for de årlige investeringene i budsjettprosessen.
  2. Gjennomføre det planarbeidet og campusutviklingen som fremgår av masterplanen.
  3. Søke KD om midler til minst ett oppgraderingsprosjekt årlig dersom det er økonomisk handlingsrom for dette.
  4. Utrede alternative modeller for eierskap, deleierskap og finansiering for å øke handlingsrom og måloppnåelse.
 3. UiO vil melde inn følgende prioriterte prosjekter for finansiering over statsbudsjettet:
  1. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet
  2. Nytt veksthus på Tøyen
  3. Oppgradering av Nedre Blindern
  4. Lokaler for helsefagene
  5. Magasinbygg for universitetsmuseene
  6. Historisk museum
 4. UiO vil i fremtiden som hovedregel ikke benytte seg av kurantprosjektfinansiering gjennom Statsbygg.
 5. Det er et mål for UiO å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.
 6. UiO skal aktivt bidra til å utvikle og utnytte potensialet i Oslo Science City, og delta i det videre arbeidet med oppfølging av mulighetsstudien i regi av Oslo Science City.   
 7. Masterplan for UiOs eiendommer revideres hvert femte år.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:

Adrian Leander Skagen  er masterstudent i rettsvitenskap (2. studieår).

Frida Rasmussen er student ved lektorprogrammet i Nordisk.

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2021 – 30. juni 2022.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Statusrapport fra Examen Philosophicum

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2021/5429


I-SAK 2 Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Rektor Svein Stølen informerte.

Saksnr. 2021/4430

Styrenotat med vedlegg


I-SAK 3 Status for arbeid for å redusere UiOs klimafotavtrykk

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Eva Helene Mjelde informerte.

Saksnr. 2019/13634


I-SAK 4 Valg av representanter og vararepresentanter til universitetsstyret ved UiO for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2025 (faste vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte) og perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 (midlertidig vitenskapelig ansatte)- Protokoll

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2010/5768


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

I tillegg ble det informert om:

 • Åpning av campus høsten 2021 med tanke på koronasituasjonen.
 • Lovpålegg om to sensorer - vedtak som trer i kraft 1. august 2022

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 

Status realisering av Livsvitenskapsbygget.


Ordinære saker


V-SAK 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

Publisert 6. sep. 2021 14:30 - Sist endret 9. sep. 2021 12:48