Protokoll fra møte nr. 5/2021 i universitetsstyret

 

 

Møtet ble satt kl. 14.00 og hevet kl. 14.35

Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Karl Oskar Lie Bjerke, Julianne Sørflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.

Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset, Bjørn Stensaker

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen,  Irene Sandli, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Leif Johnny Johannessen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

V-sak 1, 2, 3 og 4, D-sak 1, O-sak 1 og 2, V-sak 5

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 2 Direktør for Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon 

Saksnr. 2021/4465

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Ingrid Sogner i stilling som direktør ved Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon.

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 3 Økonomiske rammer for rehabilitering av Eilert Sundts hus B

Saksnr. 2019/12930

Saken er unntatt offentlighet etter  offl. § 23


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden

Sak nr.: 2017/9957

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til midlertidig forskrift om utsatt sensurfrist ved bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Datoer for møter i universitetsstyret høsten 2021 og våren 2022

Saksnr. 2021/14702

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet.

Administrasjonen avklarer tidspunkt for styremøtet som er foreslått 7. desember 2021. 

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punkt.


Ordinære saker


V-SAK 5 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 9. sep. 2021 12:47 - Sist endret 1. okt. 2021 10:15