English version of this page

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ der studenter møter universitetsledelsen. Utvalget gir råd til universitetsledelsen i spørsmål som gjelder læringsmiljø.

Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som UiO disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av UiO. Dette omfatter både det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet.

Arbeidsfelt

 • Arbeider for studentenes sikkerhet og velferd
 • Holder universitetsledelsen orientert om behov for tiltak for bedre læringsmiljø
 • Avgir årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak

Medlemmer

 • 4 studentrepresentanter
 • En fra rektoratet
 • Avdelingsdirektør
 • Studiedekan (vervet går på omgang mellom fakultetene)
 • Direktør Eiendom

Læringsmiljøutvalget ledes av henholdsvis en studentrepresentant og viserektor annethvert år.

Faste observatører:

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Leder av Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsteamet i Avdeling for studieadministrasjon (SADM)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Møter 2020

Se også møter 2019

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 10. februar Innkalling Referat 
2/2020 20. april Avlyst Avlyst
3/2020 10. juni Innkalling Referat
4/2020 7. september Innkalling Referat
5/2020 28. oktober Innkalling Referat
6/2020 7. desember Innkalling Foreløpig referat
Publisert 15. apr. 2010 10:39 - Sist endret 15. des. 2020 16:55