English version of this page

Komiteer og utvalg

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for universitetetsledelsen i utdanningsspørsmål.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ der studenter møter universitetsledelsen.

Klagenemda

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak, formelle feil ved eksamen og forsøk eller mistanke om fusk.

Skikkethetsnemda

Skikkethetsnemnda behandler saker som gjelder studenters skikkethet ved behov.

Forum for forskningsdekaner

Forum for forskningsdekaner er et diskusjons- og erfaringsutvekslingsforum samt rådgivende organ for universitetet. Forumet ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner.

Profesjonsfaglig forum

Profesjonsfaglig forum ved UiO ble opprettet i 2018. Forumet består av representanter for utdanninger ved UiO som retter seg mot definerte praksis- og yrkesfelt. 

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Immaterialrettsutvalget

Immaterialrettsutvalget ved UiO skal sikre en god håndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO.

Forskningsinfrastrukturutvalget

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur. Utvalget ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner eller annen relevant representant fra enhetene.