English version of this page

Komiteer og utvalg

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for universitetetsledelsen i utdanningsspørsmål.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ der studenter møter universitetsledelsen.

Klagenemda

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak, formelle feil ved eksamen og forsøk eller mistanke om fusk.

Skikkethetsnemda

Skikkethetsnemnda behandler saker som gjelder studenters skikkethet ved behov.

Forskningskomiteen

Forskningskomiteen er et diskusjons- og erfaringsutvekslingsforum samt rådgivende organ for universitetet. Komiteen ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner.

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Immaterialrettsutvalget

Immaterialrettsutvalget ved UiO skal sikre en god håndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO.

Forskningsinfrastrukturutvalget

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur. Utvalget ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner eller annen relevant representant fra enhetene.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet.

Innovasjonsrådet

Innovasjonsrådet skal å bidra til å samordne og synliggjøre innovasjonsaktiviteten ved UiO, samt bidra til å identifisere nye aktiviteter og tiltak knyttet til innovasjon og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling.