English version of this page

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ der studenter møter universitetsledelsen. Utvalget gir råd til universitetsledelsen i spørsmål som gjelder læringsmiljø.

Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som UiO disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av UiO. Dette omfatter både det fysiske og det psykolsosiale læringsmiljøet.

Arbeidsfelt

 • Arbeider for studentenes sikkerhet og velferd
 • Holder universitetsledelsen orientert om behov for tiltak for bedre læringsmiljø
 • Avgir årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak

Innmelding av saker

Send e-post til Læringsmiljøutvalget: lmu-innmelding(a)admin.uio.no

Medlemmer

 • 4 studentrepresentanter
 • En fra rektoratet
 • Avdelingsdirektør
 • Studiedekan (vervet går på omgang mellom fakultetene)
 • Direktør Eiendom

Læringsmiljøutvalget ledes av henholdsvis en studentrepresentant og viserektor annethvert år.

Faste observatører:

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Leder av Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Leder av Tilretteleggingstjenesten (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Møter 2019

Se også møter 2018

Møte Dato Innkalling Referat
1/2019 23.april Innkalling Referat
2/2019 11.juni Innkalling Referat
3/2019 13. september Innkalling Referat
4/2019 11. november Innkalling Referat
5/2019 6. desember Innkalling  
       
       
Publisert 15. apr. 2010 10:39 - Sist endret 1. des. 2019 21:52