English version of this page

Valgplattform: UiO i samspill

Universitetet i Oslo har ansvar for å fremme fri kritisk tenkning, søken etter sannhet, forståelse og erkjennelse. Disse grunnleggende verdiene er viktigere enn noensinne. Som rektorteam ser vi på dem som selve fundamentet for UiOs virksomhet og samfunnsoppdrag – og for valgplattformen vår.

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Samtidig tror vi at UiO har et underutnyttet potensial som institusjon. Vi både kan og må bli bedre til å spille sammen for å oppfylle samfunnsoppdraget vårt innen forskning, undervisning, formidling og innovasjon, og vi kan og må bli bedre til å inngå i forpliktende samarbeid med arbeidsliv og institusjoner utenfor UiO. Slik kan den uavhengige grunnforskningen, som er UiOs fundament, få praktisk anvendelse; slik kan den kritiske tenkningen vi står for fungere som rettesnor i et samfunn med voldsomme endringer; og slik kan vi bidra til å løse samfunnets utfordringer i samspill med andre.

Vi har valgt samspill som hovedstikkord for vårt kandidatur og for denne plattformen: en metafor om samarbeid hentet fra måten et orkester eller et teaterensemble kan skape noe som er større og bedre enn det én utøver kan klare alene.Vi vil at UiO skal forbedre sin evne til samspill internt og eksternt. Samspill skal også uttrykke hvordan vi vil arbeide som rektorat for UiO. Vi ønsker et universitet som skal bli flinkere til å samarbeide og utnytte både bredden og de mange gode stjernespillerne internt, som skal få mer ut av både de individuelle og kollektive prestasjonene, som skal utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet, som skal utnytte nærheten til sentrale samfunnsinstitusjoner i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa bedre.

Ved å kombinere vår tradisjonelle styrke som forskningsuniversitet med større åpenhet mot samfunn og arbeidsliv utenfor UiO, tror vi studentene vil stå styrket i møtet med morgendagens arbeidsliv. I samarbeid med andre tror vi at UiO vil lykkes bedre med å gi reelle bidrag til å løse de store utfordringene samfunnet står overfor. Det er gjennom samhandling og åpenhet internt og eksternt vi vil ta tilbake definisjonsmakten i viktige forsknings-, utdannings- og kunnskapspolitiske spørsmål.

For å nå de målene vi har satt oss for UiO innen utdanning, forskningen, som arbeidsplass, og som samfunnsinstitusjon, kreves både godt samspill mellom studenter og ansatte og en orkesterledelse med godt gehør. Vi har derfor satt sammen et team som har erfaring fra mange typer samarbeid, som er vant til å løse oppgaver i fellesskap, og som kan få ting gjort. For å lykkes med å lede en så stor organisasjon som UiO, må vi legge bedre til rette for kunnskapsutveksling og kommunikasjon mellom ulike nivåer – kunsten er å få til kontakt og dialog på tvers av forskningsgrupper, studieprogrammer, institutter og fakulteter. 

Universitetets viktigste effekt på samfunnet skapes gjennom studentene vi utdanner. Derfor er utdanning og læringsmiljø en hovedsatsning for vårt team, og det første punktet i plattformen.

Studentene er framtiden i all kunnskapsutvikling 

Studentene er framtiden i all kunnskapsutvikling for akademia og for samfunnet. Vi skal ta et mye tydeligere og mer helhetlig ansvar slik at den enkelte student kan vokse og lykkes faglig og profesjonelt. 

UiO-kandidatene skal løse dagens utfordringer, men også settes i stand til å håndtere de viktige spørsmålene som vil prege framtidens samfunn. 

Vi skal sikre at studentene får et langt større utbytte av UiOs omfattende forskningsressurser og internasjonale kontakter. UiOs studenter skal være bevisst de muligheter og forpliktelser som ligger i å ta utdanningen ved et godt internasjonalt og globalt orientert universitet. Vi skal satse mye tydeligere på tiltak som sikrer studentenes læring og evne til kritisk tenkning. Vi må få mer ut av de forskningsnære og forskningsdrevne kvalitetene i eksisterende studietilbud. Vi vil styrke og fornye arbeidet med å skape og videreutvikle både disiplinære og tverrfaglige studieløp. 

Kvalitetsreformens forventninger om oppfølging og tilbakemelding til studentene må realiseres. Vi skal intensivere og systematisere en satsning på studentaktive undervisningsformer. Både faglige og sosiale tiltak vil stå sentralt i denne satsningen. Studentene må sikres gode kontaktpunkt gjennom hele studieløpet. Vi må bygge på erfaringene fra våre aller beste studietilbud, fra sentre for fremragende utdanning, fra ForVei og lignende prosjekter på og utenfor UiO. På den måten vil vi bedre studentenes evne til å gjennomføre studieløpene de starter på. Målet er å få mer ut av de mulighetene vi vet realiseres når faglige og administrative ansatte tar et felles ansvar for å skape gode arenaer for læring.

Arbeidslivet er i endring, og vi må sørge for at våre studenter tilegner seg faglig kompetanse som er relevant for og tilpasset kunnskapsintensive arbeidsplasser og en livslang arbeidskarriere. Viljen til å tilby og til å ta i bruk digitale løsninger og verktøy vil stå sentralt i satsningen. En god dialog og systematisk samarbeid med profesjoner og arbeidsliv vil være avgjørende for hvordan vi lykkes som utdanningsinstitusjon i årene som kommer. Sammen med fakultetene skal vi utforme en nyansert og konkret satsning på relevans.

Mange av de største endringene innen studiefeltet de siste tiårene har kommet utenfra universitetet, flere som klare pålegg fra departementet. Vi mener UiO må ta et mye større ansvar og tydeligere grep for å sikre høy kvalitet på eget studietilbud.

Vi har høye ambisjoner for utdanningskvaliteten ved UiO. Underdalsutvalget beskriver noen av vanskelighetene i dagens situasjon godt: «UiOs utdanningsfelt hemmes av for lite helhetlig og koordinert styring, utydelig toppledelse og svak vertikal samhandling». Utvalget anbefaler tydeligere rollefordeling og involvering. Dette er et stort og krevende strategisk arbeid vi vil prioritere. Det vil stille store krav til intern kommunikasjon og samhandling, til god involvering og klar ledelse. Men vi mener det er helt nødvendig å lykkes med en slik etterlengtet og tydelig intern satsning på kvalitet i studiene. Det gjelder på alle utdanningsnivå – fra bachelor- til ph.d.-utdanningen. Vi har derfor gjort studier til en hovedsatsning og stiller til valg med en egen prorektor med ansvar for satsningen.

Våre hovedprioriteringer:

 • Ta tilbake definisjonsmakten over utdanningskvaliteten
 • Sett av ressurser til en satsing på studier ved UiO
 • Ta et mer helhetlig og tydelig ansvar for studietilbudet og læringsmiljøet, samt sikre samarbeid og resultater gjennom en klar satsning på god utdanningsledelse 
 • Intensivere arbeidet med å sikre at studentene får god oppfølging både faglig og sosialt, samt tilby forskningsnære og studentaktive læringsformer
 • Følge nøye med på erfaringene (kvalitet og kostnader) fra igangsatte prosjekter med automatisk begrunnelse på eksamenskarakterer. Sammen med fakultetene vil vi vurdere om ordningen skal bli et tilbud på alle emner

Det skjer mye på utdanningsfeltet denne våren. Kunnskapsdepartementet legger blant annet fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Fram mot rektorvalget i april vil Team Stølen & Mo utvikle et eget utdanningspolitisk manifest.

Forskningskvalitet: styrke UiOs posisjon disiplinært og tverrfaglig

UiOs kvalitet og bredde er vår fremste styrke. Vi må bruke denne styrken til å sikre vår posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet. 

Strategi2020 har som mål at UiO styrker sin posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet i en tid med stor global konkurranse. Parallelt med dette er vi i en kunnskap- og forskningspolitisk brytningstid. Fremragende forskning settes opp mot forventninger om bidrag til å løse samfunnets utfordringer og til verdiskaping og arbeidsplasser. Gitt regjeringens og samfunnets forventing om at UiO skal være et internasjonalt ledende universitet, er det et paradoks at dagens budsjettmodell over tid omfordeler midler fra institusjoner med høy skår til institusjoner med størst forbedring (ofte fra et svakt utgangspunkt).

Vi må utnytte UiOs komparative fortrinn ved å dyrke og videreutvikle vår rolle som et sterkt forskningsintensivt breddeuniversitet. Vi vet at kompetansen og kvaliteten som kjennetegner fakultetene, museene og de øvrige enhetene gjør oss internasjonalt konkurransedyktige. Dette gir grobunn for det fremragende også i framtiden, men bredden må forvaltes på måter som styrker kvaliteten uten å fungere fragmenterende. Mange problemstillinger i forskningsfronten og mange av samfunnsutfordringene krever sammensatt kompetanse - flerfaglighet og tverrfaglighet. Vi skal satse på utvalgte toppmiljøer, men vi må også sikre utvikling og fornyelse i andre sterke fagmiljøer. Utviklingen av større forskningsgrupper og programmer er i mange fagfelt en viktig og ønskelig utvikling. Utviklingen av de kommende generasjoner står sentralt, og da må ikke minst unge forskertalenter følges opp, gis albuerom og få videreutvikle seg.

Forståelsen for at vi ikke kan planlegge hvor de neste banebrytende tankene og ideene kommer, står sentralt i vårt teams forskningspolitikk. Derfor skal vi arbeide i bredden for å gjøre det uventede mulig, og for å fremelske nye spissmiljøer. Det blir for enkelt å fokusere ensidig på de som er aller mest fremragende i dag. Vi kan verken planlegge eller ensrette oss til gjennombrudd. Men vi kan, og må, bygge en sterk kultur for kvalitet, og prioritere kvalitet. Dette gjelder i forskning, men også i hele universitetets aktivitet.

Vårt team skal arbeide for å gi gode vilkår både for fremragende og nysgjerrighetsdrevet forskning. Teamet skal være en sterk pådriver for å sikre nasjonal og internasjonal finansiering av grunnleggende forskning og forskerinitierte prosjekter. Vi skal arbeide for at grunnleggende forskning tydelig inkluderes og integreres også i de tematiske områdene som blir prioritert av viktige eksterne finansieringskilder.

Våre hovedprioriteringer:

 • Utvikle spissede insentiver og støttemekanismer for at UiOs forskere skal lykkes i å få ekstern finansiering av kvalitetsforskning 
 • Sørge for differensierte ordninger, som for eksempel Småforsk, som sikrer at intern og ekstern finansiering av forskning virker positivt forsterkende på arbeids- og karrieremuligheter for UiOs forskere
 • Utvikle et større repertoar av tiltak for å støtte opp om flerfaglighet/tverrfaglighet
 • Videreutvikle og lære av erfaringene med UiOs tre tverrfaglige satsinger 
 • Eksperimentere med alternative organisasjonsmodeller for dynamiske, midlertidige satsinger
 • Arbeide systematisk og koordinert på nasjonale og internasjonale forskningspolitiske arenaer for å styrke rammebetingelsene som sikrer kvalitet og uavhengighet i forskning
 • Etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte
 • Sikre at kompetansen som bygges via ulike senterordninger ivaretas etter sentrenes levetid og bidrar til å videreutvikle og fornye UiO

Mer kraft i UiOs samspill med samfunnet

UiO er en sterk lokal, regional og nasjonal kraft i et globalt kunnskapssamfunn som endrer seg raskt. Vi vil inngå i forpliktende samspill med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, sektorer og næringsliv, og sette klare mål for samarbeid - regionalt, nasjonalt og globalt.

Universitetenes tredje samfunnsoppdrag krever at UiO ivaretar og videreutvikler sin samfunnsmessige legitimitet og relevans gjennom sterk vekselvirkning med og integrering i samfunnet. Det å bidra til å løse samfunnets utfordringer er en sentral del av UiOs samfunnskontrakt. I tillegg må kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller målbæres i samfunnet også påvirke institusjonens egen tenking og videre utvikling. Samspillet er ikke minst viktig for at UiO-kandidatene finner relevante jobber og for at vår kunnskap blir tatt i bruk. Vi vil arbeide for at samhandling og samarbeid nasjonalt og internasjonalt preger beslutningsprosesser og viktige veivalg for UiO. 

Vi vil aktivt videreutvikle UiOs samspill med eksterne institusjoner og interessegrupper. Det betyr å involvere kompetansepersoner i bredden av kunnskapssamfunnet i hele vår virksomhet gjennom flere bistillinger og gjennom deltakelse i konkrete forskning- og utdanningsprosjekter.

Vi vil videre intensivere UiOs samspill med samfunnet gjennom å utvikle nye møteplasser som speiler samfunnets kunnskapsbehov og UiOs kompetanse (ansattes og studentenes). Som sentral kunnskapsinstitusjon skal vi fortsatt møte allmennhetens nysgjerrighet og samfunnets kunnskapsbehov i et bredt spekter av formidlingskanaler gjennom aktiv dialog.

Dette samfunnsengasjementet er tuftet på den frie og grunnleggende forskningen, på forskningsbasert undervisning og på UiO som kulturbærer. Fordi UiO som forskningsintensivt breddeuniversitet virker i en global kontekst, stopper ikke dette engasjementet ved lokale, regionale eller nasjonale grenser. 

Våre hovedprioriteringer:

 • Vi skal utvikle strategiske partnerskap med utvalgte kunnskapsinstitusjoner og -organisasjoner nasjonalt og internasjonalt for å
  • vår rolle som et sterkt kunnskapssentrum
  • heve utdanningskvaliteten
  • bidra mer effektivt til å løse samfunnets store utfordringer
 • Vi skal være en sentral driver i utviklingen av et velfungerende kretsløp for innovasjon som styrker utviklingen av et norsk næringsliv og offentlig sektor gjennom forutsigbar og tydelig samhandling med næringsliv, kommuner og staten, samt relevante interesseorganisasjoner og næringsklynger
 • Vi skal utvikle et "impact"-begrep som legges til grunn for å kommunisere UiOs samfunnseffekt bredt og aktivt og i tråd med UiOs profil og styrke
 • Vi vil videreutvikle alliansen UiO/Oslo universitetssykehus (OUS) og gjennom dette styrke UiOs rolle i OUS

En helhetlig personalpolitikk

Motiverte og kunnskapsrike ansatte og studenter er universitetets viktigste ressurs. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø må utgjøre fundamentet for UiOs videre utvikling.

Universitetet har sine ressurser og fremtidige muligheter konsentrert i de ansattes kompetanse. Som rektorat vil vi ha svært høy oppmerksomhet om våre menneskelige ressurser og hvordan mennesker blir i ivaretatt og kan utvikle seg videre. Et godt fysisk og psykisk arbeids- og læringsmiljø gir grobunn for trivsel, kvalitet, kreativitet og innovativ tenkning. Som rektorat vil vi derfor legge stor vekt på å bedre samhandlingen ansikt-til-ansikt og gjennom god bruk av digitale verktøy. 

Samfunnets raske endring og utvikling utfordrer alle som arbeider med forskning og høyere utdanning. Forventningene til endring og omstilling er høye i hele sektoren. En aktiv respons på endringer i rammebetingelsene krever en helhetlig personalpolitikk, en aktiv personaloppfølging forankret i UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag og en stødig langsiktig visjon for universitetet. Personalpolitikken er en nøkkel for å nå målet om et bedret samspill mellom alle grupper, enheter og nivåer på UiO. Den vil også avgjøre i hvilken grad vi lykkes med å utvikle samspillet med aktører eksternt.

Vårt team skal arbeide for et fysisk og psykisk arbeids- og læringsmiljø som tydelig reflekterer sterke akademiske verdier. God personalpolitikk mener vi må tuftes på tillit, ansvar og raushet. Slik skapes arbeidsmiljø som fremmer fri tenkning, trivsel og personlig utvikling. 

Universitetet skal ha stor toleranse for kritiske ytringer og trenger ansatte og studenter som er tydelig til stede og deltar aktivt i fag- og samfunnsdebatten. Vi vil derfor arbeide for trygghet, medbestemmelse og likeverd for alle ansatte og for likestilling, forståelse og toleranse på tvers av skillelinjer som kjønn, kultur og etnisitet

I den kommende fireårsperioden er forutsigbarhet og karriereutvikling for yngre forskertalenter og effektiv rekruttering de viktigste problemstillingene vi skal angripe aktivt.

UiO har nylig lagt bak seg en omfattende debatt om rektor skal være valgt eller ansatt. I vårt team har det vært ulike syn i spørsmålet. Svein Stølen er tilhenger av valgt rektor. Når vi nå stiller til valg, legger vi universitetsstyrets vedtak om at rektor og prorektor skal velges til grunn. Vi vil ikke som rektorat ta initiativ til endringer på dette punktet de neste fire årene.

Våre hovedprioriteringer:

 • Implementere en velfungerende og tillitsvekkende rekrutteringspolitikk som øker UiOs attraktivitet i et konkurranseutsatt globalt universitetsmarked
 • Gå gjennom eksisterende ansettelses- og lønnspraksis, og sikre at undervisning blir meritterende
 • Satse videre på lederutvikling ved UiO, med fokus på forsknings- og utdanningsledelse 
 • Sikre systematisk oppfølging, inkludert veiledning i karriereutvikling for ph.d., postdoc og forskere som reflekterer at majoriteten av disse vil finne attraktive jobber utenfor akademia
 • Redusere uønsket midlertidighet gjennom etableringen av en modernisert stillingsstruktur som dessuten vil bidra til robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsgrupper og bedre UiOs mulighet til å lykkes innen tematiske forskningsprogrammer.
 • Bygge en inkluderende kultur som fremmer godt samspill og fellesskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen

Universitetsbyen Oslo

Vi vil arbeide for å gjøre student- og universitetsbyen Oslo mer attraktiv. En aktiv campusutvikling vil stå sentralt i denne satsningen. Målet er å legge til rette for et inkluderende og inspirerende arbeids- og læringsmiljø og for et velfungerende samspill internt og eksternt.

UiOs plassering i hovedstaden med nærhet til sentrale samfunnsinstitusjoner i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa er en sentral styrke og mulighet. For Oslo-regionen er UiO, med sin bredde, spisskompetanse og internasjonale orientering, brohodet til den globale kunnskapsutviklingen. UiO er likeledes et kulturelt kraftsentrum for hovedstadsområdet. Vårt team skal arbeide for at UiO  fungerer som en katalysator for kunnskapsutviklingen i vår region og bidrar bedre og tydeligere til verdiskapningen bredt definert.

Vi vil arbeide for en campus- og byutvikling som er tilpasset UiOs viktigste oppgaver, og som forenkler og stimulerer samspillet mellom interne og eksterne aktører i regionen og i Universitetsbyen Oslo. Flere nye UiO-byggeprosjekter er under utvikling, og tilrettelegging for tverrfaglighet og godt arbeids- og læringsmiljø skal stå sentralt i arbeidet med å fornye og styrke UiO. Samtidig skal vi jobbe aktivt for ekstraordinære bevilgninger som sikrer sårt tiltrengt renovering av gamle og til dels fredede bygninger. Dette er ikke minst påkrevd for å sikre et velfungerende, godt og moderne læringsmiljø for studentene. Vi skal også sikre UiOs interesser i regionale utviklingsprosjekter hvor UiO ikke har den primære rollen. 

Vi skal arbeide for å videreutvikle Oslo som en attraktiv student- og universitetsby ved å bygge opp sterke og slagkraftige allianser med våre viktige regionale samarbeidspartnere. I sterk vekselvirkning med studentorganisasjonene skal vi arbeide for flere studentboliger til Oslo. I samarbeid med Oslo og de omliggende kommunene skal vi arbeide for at vi til enhver tid har et godt mottaksapparat for internasjonale studenter og ansatte, inkludert tilrettelegging for deres partnere. Vi må utnytte koblingen til næringsliv og offentlige institusjoner i hovedstadsområdet bedre. Det er viktig for UiO som kulturinstitusjon, for UiOs forskning og innovasjonsaktiviteter og i arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet.

Våre hovedprioriteringer:

 • Styrke UiOs synlighet og ledende kunnskapsrolle i regionen gjennom bedre og mer systematisk tilgjengeliggjøring av vår kompetanse og infrastruktur
 • Være en sterk driver og partner i utviklingen av nye bygg som Vikingtidsmuseet, Livsvitenskapsbygget og bygg for juss og odontologi
 • Inngå et sterkt samarbeid med Helse Sør Øst om utvikling av nytt Oslo universitetssykehus (OUS) som ivaretar UiOs interesser 
 • Ta et aktivt grep om mulighetene som ligger i utviklingen av nedre Blindern når flere institutter flyttes til Livsvitenskapsbygget, tentativt i 2023
 • Arbeide for at Oslo kommune tenker studentboliger, universitetsmiljø og næringsliv og ikke bare bolig i byutviklingen i områdene nær universitet. Stikkord er grønn utvikling, Adamstuen, Ullevål sykehus og Marienlyst etter NRK
 • Styrke kulturelle “campus”-aktiviteter og fornye UiOs kulturelle rolle lokalt, regionalt og nasjonalt

Til slutt: Denne plattformen har teamet utviklet i samarbeid med mange kolleger og studenter ved UiO. Samtidig ønsker vi perspektiver og tanker fra flere. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger fra deg, og høre hva du mener UiO bør satse på fremover.

Med ønske om en god valgkamp og et godt valg!

Gro, Åse, Per Morten og Svein

 

Publisert 18. jan. 2017 12:32 - Sist endret 2. okt. 2020 14:43