English version of this page

Helene Amundsen Nissen-Lie

Kandidat til universitetsstyret i gruppen fast vitenskapelig ansatte.

Helene Amundsen Nissen-Lie, professor, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forslagstillere

 • Ole Andre Solbakken, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Sverre Urnes Johnson, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Erkki Heinonen, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Espen Røysamb, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Hanne Strømme, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Tine Jensen, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Margrethe Seeger Halvorsen, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Guro Øiestad, førstelektor, Psykologisk institutt, SV
 • Tori Mauseth, universitetslektor, Psykologisk institutt, SV
 • Hanne Oddli, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Line Indrevoll Stänicke, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Annika Maria D Melinder, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Marit Råbu, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Krister Fjermestad, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Erik Stänicke, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Francisco Pons, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Bjørn Lau, instituttleder, Psykologisk institutt, SV
 • Rune Flaaten Bjørk, universitetslektor, Psykologisk institutt, SV
 • Ida S. Bernhardt, universitetslektor, Psykologisk institutt, SV
 • Anne-Kari Torgalsbøen, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Christian Krog Tamnes, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Cato Grønnerød, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Eivor Fredriksen, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Merete Glenne Øie, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Mona Bekkhus, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Eivind Ystrøm, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Evalill Bølstad Karevold, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Kristin Gustavson, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, SV
 • Julien Mayor, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Bente Træen, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Egil Nygaard, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Silje Endresen Reme, professor, Psykologisk institutt, SV
 • Olav Vassend, professor, Psykologisk institutt, SV

Valgplattform

Bildet kan inneholde: person, smil, kinn, leppe, hake.
Helene Amundsen Nissen-Lie

Jeg stiller til valg i universitetsstyret med solid støtte av kolleger og med et sterkt ønske om å jobbe for saker som gjelder hele UiO. Jeg tenker klart under press, er god på mellommenneskelig samspill og tror mine erfaringer og kvalifikasjoner vil komme til nytte i UiO sitt øverste organ.

Universitetets samfunnsoppdrag

Å drive et universitet i dag er en formidabel oppgave. Vi må jobbe for å utvikle bærekraftige og tverrfaglige forskningsmiljøer, sikre gode vilkår for de smalere fagene, og fortsette vår viktige oppgave med å integrere teoretiske og praktiske ferdigheter i våre profesjonsutdanninger.

I et politisk og offentlig ordskifte med økende innslag av fake news og skepsis til ekspertise og kunnskap, er det avgjørende at akademikere deltar som premissleverandører, det være seg om mulige vippepunkter i klimakrisen eller håndtering av pandemier. UiO har en lang tradisjon for å utdanne studenter som bringer kunnskap og engasjement til samfunnets ulike arenaer og institusjoner. Som en uavhengig instans for kunnskapsutvikling er Universitetets samfunnsoppdrag i dag viktigere enn noensinne. Jeg vil jobbe for å styrke studentenes og de ansattes muligheter og engasjement for å oppfylle dette samfunnsoppdraget.

Valgt heller enn ansatt ledelse

Universitetsdemokrati og akademisk selvstyre er dypt forankret i universitetets historie. Hvordan kan vi sikre det? For meg finnes det noen institusjonelle ordninger som ivaretar dette bedre enn andre. Et eksempel på det er hvorvidt man skal gå for valgt heller enn ansatt ledelse ved UiO. Jeg har slåss for at vi ved Universitetet skal velge våre ledere selv heller enn at de blir ansatt. Jeg mener valgt ledelse er den beste garantisten for at viktige strategiske prioriteringer og beslutninger også i fremtiden er forankret i demokratiske prosesser, og at ledelsen først og fremst er lojal overfor sine ansatte og studenter. Jeg vil jobbe for å styrke universitetsdemokratiet ved UiO.

Sikre den frie og åpne forskning

Ved UiO er idealene om akademisk frihet og den frie forskningen helt sentrale, og må hegnes om. Jeg tenker at vi må tilrettelegge for at våre vitenskapelig ansatte kan la seg drive av sin fremste ressurs, nysgjerrigheten og vitebegjæret. Det er vanskelig å forutse hva som gir oss banebrytende kunnskap. Offentlig finansiert grunnforskning og forutsigbarhet er forutsetninger for å bygge miljøer som skal skape morgendagens gjennombrudd. Sviktende basisfinansiering, som vi ser i andre land, og en økende vekt på definerte programmer i deler av den eksternt finansierte forskningen utgjør en trussel for den frie forskningen. På sikt kan dette føre til en kunnskapsutvikling som er styrt av markedskrefter og kortsiktige symbolpolitiske prioriteringer heller enn fagkunnskap. Jeg vil jobbe for å styrke den uavhengige grunnforskningen ved UiO.

Med en sterk offentlig finansiering av forskningen medfølger forventninger og krav om åpenhet og formidling. For å styrke forskningens tillit og posisjon i samfunnet må UiO være en premissleverandør og lede an i arbeidet for en forskningskultur med fokus på åpenhet, samarbeid og deling av data, kompetanse og ressurser. Jeg vil jobbe for å styrke satsningen på åpen forskning ved UiO.

Anerkjennelse av de ansatte

Som forskere er vi opplært i selvstendig tenkning og autonomi. Likevel er både anerkjennelse og omsorg fra andre selvsagt også av stor betydning for oss. Konkurransen er tøff for å sikre seg en stilling ved UiO og noen ganger kan denne konkurransementaliteten gå utover ivaretakelsen av et grunnleggende godt arbeidsmiljø. For å yte vårt beste må vi kjenne at vi blir sett av ledelsen og føle at vi blir hørt. Dersom jeg blir valgt som representant i UiO styret, vil jeg holde behovene til de ansatte høyt.

Veien videre etter covid-19

Vi står overfor en helt spesiell situasjon ved UiO etter et år med pandemi og strenge restriksjoner som har hatt omfattende ringvirkninger for alle studenter og ansatte både faglig og sosialt. Studentene har betalt en høy pris, lærere har strukket seg langt for å tilby undervisning på høyt nivå gjennom nye kanaler, og forskere på alle nivåer er blitt forsinket med datainnsamling og analyser. Midlertidig ansatte er bekymret for sin fremdrift og hvilke rettigheter de har. Vi har fått nye erfaringer med undervisningsmetoder og eksamensformer. Alt dette krever en innstilling i styret om at man må få oversikt over situasjonen på hvert institutt, og følge opp i budsjett og i særlige tiltak.

UiO som sentral aktør i håndteringen av klimakrisen

Som arbeidsplass for et stort antall studenter og ansatte og som en sentral leverandør av kunnskap har UiO et stort ansvar for å redusere klimakrisen, som er vår tids største trussel. Ved å utdanne høyt kvalifiserte studenter som skal sette agendaen i samfunnsdebatten, drive langsiktig grunnleggende forskning og arbeide for at kunnskapen tas i bruk skal UiO ta ansvar for å bidra til løsninger både lokalt og globalt. Jeg vil jobbe for at styrets prioriteringer er i tråd med UiO sin strategi om å føre an i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet og være en rollemodell for andre institusjoner.

God kjønnsbalanse og karriereutvikling

Jeg er opptatt av god kjønnsbalanse overalt, også i akademiske toppstillinger. Her er det fortsatt en lang vei å gå. Mentorprogram og frikjøp er blant gode tiltak som må utvides for å få dette til. I et arbeidsliv med sterk konkurranse må vi ha en klar strategi for å sikre at UiO også i fremtiden er en foretrukket arbeidsplass både for kvinner og menn med samfunnsengasjement, ambisjoner og talent. Jeg vil jobbe for at UiO skal styrke sin satsning på kjønnsbalanse og økt mangfold, og at vi i fellesskap utvikler en åpen, inkluderende og positiv forskningskultur som våre studenter ønsker å være en del av.

Om meg selv

Jeg kjenner UiO godt, først som et studiested og de senere årene som arbeidssted. Siden 2005 har jeg vært ansatt her som stipendiat, postdoktor og nå førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet. UiO har gitt meg rike muligheter til å utvikle meg. Jeg ble nylig vurdert professorkompetent i psykologi og har over 20 år foran meg som fast vitenskapelig ansatt. Jeg kjenner meg klar for gi noe tilbake ved å engasjere meg i styret og bidra til at UiO kan bli en enda bedre arbeidsplass, både for de ansatte og for studentene.

Jeg ble oppfordret av mine kollegaer til å stille til valg og kjenner det som en stor tillitserklæring om at jeg besitter egenskaper som kan ha betydning i et slikt arbeid. Jeg har høy arbeidskapasitet og er uredd når det gjelder å ta viktige prinsipielle diskusjoner.

Jeg er tillitsvalgt og ansattrepresentant ved UiO for Psykologforeningen og Akademikerne og har sett på nært hold hvor viktig universitetsdemokratiet, ikke minst UiO sitt styre, er for å sikre gode prosesser og reell medvirkning for de ansatte. Dette har gitt meg lyst og inspirasjon til å jobbe med styresaker i de neste årene.

I saker jeg har jobbet med har jeg erfart at min evne til å lytte til argumenter, sette meg ordentlig inn i sakene, og la ulike stemmer komme til orde, har vært viktig for å sikre en best mulig gjennomdrøfting av ulike perspektiver. Etter min oppfatning er dette en forutsetning for å finne gode løsninger og komme til kvalifiserte beslutninger. Nøkkelen er tillit. Jeg er opptatt av å sikre meg mandat og ha folks tillit i ryggen.

Som psykolog er jeg vant til å arbeide i krevende mellommenneskelige prosesser og få til godt samarbeid, gjennom en åpen og respektfull kommunikasjon.

Bak meg har jeg opphold med studier og forskningssamarbeid i utlandet og er opptatt av at UiO skal ha utstrakt samarbeid med internasjonale forskere og studiesteder og at vi tar godt vare på våre internasjonale forskerkolleger.

Jeg kommer selv fra et fag som spenner bredt. Samtidig som psykologien er et samfunnsfag ved UiO, har det grener langt inn i naturvitenskapene og de humanistiske fagene. Dette gjelder innhold så vel som vitenskapssyn og forskningsmetoder, derigjennom også ulike muligheter for finansiering, publiseringspraksis og siteringsfrekvens. Nettopp denne kjennskapen fra mitt eget fag har gjort meg spesielt oppmerksom på betydningen av å ha en åpen holdning til vitenskapelig praksis. Fagets mangfold gjenspeiles i noe grad i min egen forskning, der jeg har erfaring med å sette opp randomiserte kontrollerte studier, men også arbeidet med inngående case-studier og begrepsavklaring. Jeg har bred erfaring med bruk av både kvantitative og kvalitative metoder. Det er muligheter og begrensninger med alle typer forskningsmetoder og design, og jeg vil arbeide for å bevare vilkårene for akademisk åpenhet, respekt og mangfold.

Verdigrunnlag

Min valgplattform hviler på en humanistisk grunn der godt fag og et godt arbeidsmiljø ikke må vike for kontroll- og styringsprinsipper. Det er viktig å kjempe for en tillitskultur ved UiO som organisasjon før det er for sent, slik vi har sett i andre etater.

I bunn av all vår virksomhet ligger vår akademiske frihet, institusjonelle autonomi og en anerkjennelse av dyktige fagfolk. Jeg stiller til valg med et overordnet mål om å kjempe for den friheten og for at de ansatte blir hørt og verdsatt.

Jeg håper mine kvalifikasjoner og personlige egnethet gjør at jeg får muligheten. Jeg har stor respekt for styremandatet og vil gjøre mitt aller beste i et slikt verv.

Godt valg.

Publisert 12. mai 2021 16:13 - Sist endret 14. mars 2022 10:54