English version of this page

Styreval

Tilsette og studentar ved Universitetet i Oslo vel interne medlemmer til universitetsstyret. Ordinære styreval blir gjennomført kvart fjerde år, mens representantane for dei mellombels vitskapleg tilsette og studentane blir valde kvart år.

Styreval 2021

Våren 2021 blei det gjennomført ordinære val av styremedlemmer for styreperioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Styreval 2021

Samansetjing av styret

Kategori Funksjonstid
Rektor (styreleiar, prorektor er fast vararepresentant) Fire år
To representantar for fast tilsette i undervisings- og/eller forskarstillingar (to vararepresentantar) Fire år
Ein representant for tilsette i undervisings- og/eller forskarstilling for ein avgrensa periode (to vararepresentantar) Eitt år
Ein representant for teknisk og administrativt tilsette (to vararepresentantar) Fire år
Fire eksterne representantar (to vararepresentantar) Fire år
To representantar for studentane (to vararepresentantar) Eitt år

Eksterne styremedlemmer blir utnemnde av departementet etter framlegg frå det avtroppande styret.Vala er regulerte av lov om universitet og høgskular og Valreglement for Universitetet i Oslo.

Publisert 28. juni 2011 14:57 - Sist endret 14. juni 2021 11:52