English version of this page

Linn Kristin Stølan

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Linn Kristin Stølan, seksjonssjef, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Forslagsstillere

 • Hanna Karv, seniorrådgiver, Fakultetsadministrasjonen, UV
 • Marika Vartun, avdelingsleder, Institutt for spesialpedagogikk, UV
 • Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver, Institutt for pedagogikk, UV
 • Toril Eggen, rådgiver, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UV
 • Camilla Bakke, seniorkonsulent, Institutt for pedagogikk, UV
 • Kristi Lynette Barcus-Sævareid, seniorkonsulent, Institutt for pedagogikk, UV
 • Paola Løvland, seniorkonsulent, Institutt for pedagogikk, UV
 • Shane David Colvin, senioringeniør, Fakultets­administrasjonen, UV

Motivasjon

Linn Kristin Stølan
Linn Kristin Stølan

Sammen skal vi oppfylle ambisjonene i Strategi 2030 og fortsette å utvikle kvaliteten på forskningen, utdanningen og formidlingen vår. Jeg vil at de ansatte skal ha best mulige rammer og forutsetninger for å få det til, og dette er min viktigste motivasjon for å gå inn i styrearbeid.

Valgplattform

Noen overskrifter for neste styreperiode vil være nye samarbeid og allianser nasjonalt og internasjonalt, realisering av store byggeprosjekter og satsinger, nye arenaer for kommunikasjon og samhandling med samfunnet, et nytt EU-rammeprogram for forskning og innovasjon og ny langtidsplan for forskning og utdanning. Jeg tror også lærdom fra pandemien blir et viktig tema. Mange oppgaver venter de teknisk-administrativt ansatte, og her er noen temaer som jeg er særlig opptatt av:

Kompetanse- og karriereutvikling

UiO holder høy kvalitet, det gjelder både faglig og administrativ aktivitet. Mange aktører har forventninger til oss, så som offentlig forvaltning, finansiører, studenter eller næringsliv. Med økt profesjonalisering opplever vi at arbeidshverdagen blir mer kompleks og stiller krav til ny kompetanse. Å utvikle UiO som organisasjon avhenger av å utvikle medarbeiderne. UiO bør ha fokus på alle ansattes kompetanse- og karriereutvikling, og en helhetlig tenkning rundt tiltak. I tillegg til kurs og god opplæring, så ønsker jeg meg mentorordninger, hospiteringsmuligheter (internt og eksternt), «staff training weeks» og mer utveksling også for teknisk- administrativt ansatte.  

Gode endringsprosesser

I neste styreperiode skal vi fortsette å lære oss nye arbeidsprosesser og ta imot flere administrative systemer gjennom BOTT-samarbeidet (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim). Vi skal omorganisere IT-virksomhet og arkiv, og vi skal sikkert gjennom omstillinger som vi ikke kjenner til ennå. For å lykkes med utviklingsprosjekter må vi legge til rette for gode samarbeid på tvers av nivåer og fagområder. Vi må kjøre inkluderende og åpne prosesser hvor de ansatte blir lyttet til, selv om forankring tar tid. At lederne har kompetanse og utøver god endringsledelse med involvering og tydelig kommunikasjon er en suksessfaktor. 

Livet etter pandemien

Planer og strategier er viktige å ha, men så har pandemien lært oss at vi også må være fleksible og plutselig finne nye måter å jobbe på. Digitaliseringen som allerede var i vinden har skutt fart i denne situasjonen, ikke minst i undervisningen. Både studenter og ansatte har hatt det krevende under pandemien, og det blir viktig å se på både kortsiktige og langsiktige løsninger på hvordan vi skal organisere livet ved UiO post-korona. Hvordan skal vi tilrettelegge for undervisning, arbeid hjemmefra, reiseaktivitet og arrangementer i ulike formater i fremtiden? Vi må ta lærdom av hva som har fungert, og resultater fra puls-undersøkelser og andre innspill fra ansatte blir viktige å ta med seg.

Hvem er jeg?

Jeg er sosiolog, og har i hele mitt yrkesaktive liv jobbet i skjæringspunktet mellom forskningsstøtte og kommunikasjon. Etter mange år i ulike avdelinger ved UiO sentralt jobber jeg nå som seksjonssjef ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Der leder jeg seksjon for forskning og kommunikasjon, hvor mitt fantastiske team har ansvar for tjenester innen forskningsadministrasjon, ekstern finansiering, forskerutdanning og kommunikasjon.

Jeg jobber også mye med kompetanseutvikling for både vitenskapelig og administrativt ansatte. Jeg har holdt kurs i prosjektledelse for administrative prosjektledere ved UiO, og vært med å utvikle kompetansehevingstilbud for forskningsadministratorer som nå gjennomføres som nasjonalt kurs i regi av NARMA (Norsk nettverk for forskningsadministrasjon). Jeg er også del av kursteamet for UiOs forskningslederprogram for yngre forskere (RLP Start), og medlem av NARMAs fagteam for kompetanseutvikling. Jeg har også omfattende erfaring som prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver for ulike prosjekter og programmer.

Mine erfaringer gjør at jeg kjenner UiO godt, og vet mye om de ansattes situasjon på alle nivåer i organisasjonen. Jeg har fått muligheten til å jobbe med mange spennende prosjekter og prosesser på tvers av UiO, men aller mest setter jeg pris på å få jobbe med dyktige og hyggelige mennesker som lærer meg noe nytt hver eneste dag. 

Bakgrunn

 • Seksjonssjef for Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Senior kommunikasjonsrådgiver for Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt 
 • Prosjektleder og seniorrådgiver for Avdeling for fagstøtte
 • Forskningsadministrator og nettrådgiver Forskningsadministrativ avdeling 
 • Communications Administrator ved University of Cambridge 
 • Forskningsadministrator ved Folkehelseinstituttet 
 • Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Publisert 12. mai 2021 16:13 - Sist endret 14. mars 2022 10:54