English version of this page

Marianne Midthus Østby

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og tillitsvalgt/nestleder, NTL UiO.

Forslagsstillere

 • Asle Fredriksen, leder/hovedtillitsvalgt Parat UiO
 • Haneef Awan, senioringeniør, Seksjon for forskningstjenester, USIT
 • Natalia Zubillaga, leder/hovedtillitsvalgt NTL UiO
 • Caroline Hals, seniorkonsulent, Psykologisk institutt, SV
 • Pia Søndergaard, rådgiver, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF
 • Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin, MED
 • Jamal Bajja, driftstekniker, Eiendomsavdelingen, LOS
 • Lars Solheim, seniorkonsulent, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, LOS
 • Rita Iren Olsen, seniorrådgiver, Studieseksjonen, MED
 • Torgeir Lebesbye, senioringeniør, Institutt for informatikk, MN
 • Tor Henry Wold, seksjonssjef, Institutt for klinisk medisin, MED
 • Tone Skramstad, kontorsjef, Center for Computing in Science Education, MN

Valgplattform

Marianne Midthus Østby
Marianne Midthus Østby

For at UiO skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag og oppnå gode resultater er et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø avgjørende. Min viktigste motivasjon for å stille til gjenvalg i Universitetsstyret er at jeg ønsker å bidra til at Universitetet i Oslo skal være et godt sted å jobbe og at vi finner løsninger som er tilpasset det mangfoldet som UiO representerer.

For at det skal fattes gode beslutninger er det avgjørende at de er forankret i berørte fagmiljø og blant de ansatte. Det vil fortsatt være viktig for meg at beslutningene ved UiO ikke bare tas på bakgrunn av økonomiske behov, men også etter en vurdering av konsekvenser for de ansatte og deres arbeidsoppgaver. Dette er prinsipper som jeg frontet i inneværende styreperiode, og som jeg også vil legge til grunn dersom jeg skulle få fornyet tillitt for fire nye år.

Andre saker jeg har vært spesielt opptatt av i denne styreperioden: 

 • Arbeidet med Strategi 2030: Arbeidsmiljø og personalpolitikk har vært viktige saker for meg i denne styreperioden. Spesielt vil jeg trekke frem at jeg har jobbet for at Strategi 2030 også skulle ha gode og klare ambisjoner på dette feltet. 
 • Åpenhet/transparens i behandling av saker i styret: Det har vært et viktig prinsipp for meg at styrets arbeid skal være så åpent som mulig, og jeg har tatt til orde for dette flere ganger. Eksempelvis i forbindelse med styrets arbeid med Strategi 2030 og diskusjon knyttet til godkjenning av rektorvalg var jeg et klart talerør for åpenhet. Åpenhet omkring styrets arbeid og diskusjoner er et viktig prinsipp som jeg vil ta med meg videre.
 • Foretaksmodell: Gjennomslag for at UiO skulle ta et klart standpunkt om «Nei til foretaksmodell»

Viktige saker og perspektiver jeg vil bringe inn til Universitetsstyret: 

 • UiO under press
 • UiO skal styres nedenfra og opp
 • UiO skal prioritere arbeidsmiljø og livsfasepolitikk
 • UiO skal eie, drifte og forvalte egne bygg
 • Oppgaver på UiO skal løses av egne ansatte

UiO under press

Universitets- og høyskolesektoren er under sterkt press. Forventninger om økt produktivitet øker i takt med at budsjettene kuttes (ABE- kutt). Til nå har UiO forsøkt å skåne den faglige aktiviteten og store deler av innsparingene har vært gjort ved å redusere antall årsverk på teknisk/-administrativ side. Nå har vi nådd en smertegrense. De teknisk-administrative stillingene er avgjørende for at Universitetet i Oslo skal nå sine mål. Det skal ikke være nødvendig at UiO på ad hoc-basis holder stillinger ledig eller endrer organisasjonsmodeller for å få budsjettene til å gå opp. Dette gir et dårligere arbeidsmiljøet for de ansatte, det gir store utfordringer for UiOs primæraktiviteter og bidrar til dårligere betingelser for å gjennomføre UiOs samfunnsoppdrag. 

UiO skal styres nedenfra og opp

UiO møter mange utfordringer og krav, og må gjøre nødvendige omstillinger for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag og for omstilling til det grønne skiftet. Omstillinger på en så stor arbeidsplass som UiO berører både fag, funksjoner og ansatte. UiO er et svært mangfoldig universitet, og enhetene har ulike behov. For å lykkes med omstillinger må prosessene være godt forankret ute på enhetene og hos de ansatte, og beslutningsprosessene må være tydelige og transparente. De ansatte må involveres og ha reell påvirkningsmulighet gjennom medbestemmelse i partssamarbeidet. I en organisasjon som er i stadig endring er det viktig at de ansatte sikres trygghet for at de ikke sies opp, og at det iverksettes kompetansehevingstiltak slik at de ansatte kan møte nye oppgaver og nye krav.  

UiO skal prioritere arbeidsmiljø og livsfasepolitikk

Jeg vil jobbe for at ambisjonen i Strategi 2030 om at UiO skal være et attraktivt arbeids- og studiested skal få høy prioritet den neste fireårsperioden. Krav om effektivisering og økt produktivitet preger jobbhverdagen vår. På toppen av dette har et drøyt år med pandemi påvirket hele UiOs virksomhet og ikke minst måte vi jobber på.  Ansatte og studenter har i rekordfart omstilt seg til en ny digital arbeidshverdag og til nye arbeids- og samarbeidsformer. Dette vil komme til å prege UiO som arbeidsplass også etter pandemien. Det blir viktigere enn noen gang å ha gode og tydelige ambisjoner for arbeidsmiljøet slik at UiO blir et godt sted å være for de som jobber og studerer her. UiO skal være en åpen, inkluderende og raus arbeidsplass, og det er nødvendig at UiO utvikler en personalpolitikk som enda bedre legger til rette for jobbsituasjon i ulike livsfaser og livssituasjoner. 

UiO skal eie, drifte og forvalte egne bygg

En sentral forutsetning for UiOs virksomhet er at UiO eier, drifter og forvalter sine egne bygg. Kontroll på egen bygningsmasse er et viktig strategisk virkemiddel for UiO, som gir oss et særlig fortrinn for å tilpasse oss en faglig aktivitet i stadig utvikling. Jeg mener derfor at UiO skal eie, drifte og forvalte egne bygg, og at disse ikke skal overføres til f.eks. Statsbygg. 

Oppgaver på UiO skal løses av egne ansatte

Jeg vil jobbe for at UiO skal ta et helhetlig arbeidsgiveransvar for alle de oppgaver og tjenester UiO må levere for å understøtte universitetets forsknings- og undervisningsaktivitet. Jeg vil fortsatt ta et klart standpunkt mot outsourcing av teknisk- administrative tjenester og renhold. Etter min oppfatning er det både økonomiske og kvalitetsmessige argumenter for å jobbe mot outsourcing. Det er ikke grunnlag for å hevde at outsourcing gir særlige innsparingsmuligheter. Kvaliteten på tjenester blir heller ikke bedre av å flytte de ut av UiO, snarere tvert imot. At UiO tar arbeidsgiveransvar for alle ansatte som skal gjøre en innsats for UiO er både de ansatte og virksomheten etter min oppfatning best tjent med.

Kort om meg selv

Jeg er statsviter med organisasjonskunnskap som hovedfelt. Jeg har vært ansatt ved UiO siden 2005 og vært aktiv tillitsvalgt siden 2009. Jeg er ansatt som seniorrådgiver på Institutt for klinisk medisin, men fra 1.12.2018 har jeg vært tillitsvalgt/nestleder for NTL UiO. I perioden 2017-2021 har jeg vært representant for de teknisk/administrative i Universitetsstyret.

Gjennom både jobb og verv har jeg mye relevant erfaring og viktig kompetanse som er til stor nytte som representant for de teknisk/administrativt ansatte i universitetsstyret. Jeg kjenner hele UiO godt (utfordringer og behov), både på sentralt nivå, fakultet- og instituttnivå.  I tillegg har jeg god kjennskap til hva som rører seg i UH- sektoren generelt, og til politiske prosesser som berører vår sektor. Internt på UiO har jeg opp igjennom årene deltatt i mange omstillingsprosesser. I den forbindelse er jeg særlig opptatt av organisasjonenes medbestemmelse og de ansattes medvirkning, og jeg har frontet dette perspektivet med stort engasjement og tyngde også i styrearbeidet. Jeg har videre flere års erfaring med å representere ansatte i både personalsaker og lønnsforhandlinger, og jeg har fått gode tilbakemeldinger på at jeg evner å få gode resultater i saker hvor interessemotsetningene i utgangspunktet er store. 

Relevante verv:

 • 2017- : Styremedlem Universitetsstyret 
 • 2013 –: Arbeidslivsskyndig meddommer i arbeidsrettssaker
 • 2009 –: Tillitsvalgt NTL UiO
 • 2016 – 2018: Styremedlem NTL UiO 
 • 2015 – 2017: Styremedlem Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet   
 • 2009 – 2017: Medlem av Innstillingsråd, Det medisinske fakultet, UiO
 • 2008 - 2011: Verneombud, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, UiO
 • 2009 – 2010: Medlem av lokalt arbeidsmiljøutvalg, Det medisinske fakultet (MED-LAMU).
Publisert 12. mai 2021 16:13 - Sist endret 14. mars 2022 10:54