English version of this page

Stian Kogler

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Stian Kogler, stipendiat, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Forslagsstillere

 • Stian Kogler, stipendiat, Kjemisk institutt, MN
 • Ingeborg Nymoen, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
 • Kristian Lensjø, postdoktor, Institutt for biovitenskap, MN
 • Dongho Daniel Kwak, stipendiat, RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
 • Thomas Combriat, postdoktor, Fysisk institutt, MN
 • Aleksandra Aizenshtadt, postdoktor, Institutt for medisinske basalfag, MED
 • Laura Bishop, postdoktor, RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
 • Inga Solgård Juvkam, stipendiat, Institutt for oral biologi, ODONT
 • Henrik Hovde Sønsteby, postdoktor, Kjemisk institutt, MN
 • Maria Schüller, stipendiat, Farmasøytisk institutt, MN
 • Linn Neerbye Berntsen, stipendiat, Kjemisk institutt, MN
 • Chencheng Wang, stipendiat, Institutt for medisinske basalfag, MED

Valgplattform

Stian Kogler
Stian Kogler

Jeg stiller til valg for å representere oss som er midlertidig vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo. Jeg vil jobbe for at vi skal få bedre arbeidsvilkår, gode rammer og en rausere personalpolitikk som sikrer gode muligheter for arbeid og forskning etter endt kontrakt.

Jeg har valgt meg ut fire satsingsområder som jeg skal jobbe for i styret. Det er koronatiltak for midlertidige vitenskapelige ansatte, internasjonale midlertidige ansatte i universitetsdemokratiet, bedre rammevilkår for midlertidige ansatte og likestilling på UiO. Selv om det er mange likhetstrekk for oss på midlertidig kontrakt, er det ingen hemmelighet at det også er mange forskjeller på grunn av ulike disipliner, praktisk og teoretisk arbeid og bakgrunn som gjør at vi stiller ulikt.

Universitetet blir stadig mer internasjonalisert, og det gjør at det er det stadig viktigere å involvere de internasjonale midlertidig ansatte i langt større grad i universitetsdemokratiet. Det er et demokratisk problem at en enorm ansattgruppe ikke har reell mulighet til å delta i styrearbeid eller informere seg om pågående saker.

UiO er en stor organisasjon og det er krevende å vite hva som rører seg rundt hele campus, helt alene. Jeg skal derfor være åpen og tilgjengelig og aktivt oppsøke kunnskap der den er å finne. Jeg har derfor etablert kontakt med UiOdoc, Akademiet for yngre forskere, og sittende representant, Kjersti Lohne, for å være oppdatert på det pågående arbeidet. Mitt ønske er å kunne fortsette det gode arbeidet som gjøres nå, slik at vi som gruppe kan få gjennomslag, spesielt for saker som haster.

Den spesielle tiden vi befinner oss i er krevende, særlig for oss midlertidig vitenskapelig ansatte. Mitt mål med å sitte i UiOs styre er at vi som ansattgruppe skal ha få en så trygg og forutsigbar arbeidshverdag som mulig, uten å bli hemmet av forsinkelser på grunn av pandemien. Det haster å få på plass tiltak nå.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell for deg.

Godt valg!

Koronatiltak for midlertidige vitenskapelige ansatte

 • Kontraktsforlengelse til alle midlertidige vitenskapelige ansatte.
  • To måneders forlengelse til alle og mulighet for mer forlengelse etter dokumentert behov.
  • Et vedtak fra universitetsstyret som forplikter UiO til å jobbe opp mot myndighetene for å sikre finansiering for dette.
  • Raust system som ikke spenner bein på midlertidig vitenskapelig ansatte.
 • Mer veiledning for midlertidig ansatte som har behov for dette.
 • Et særlig søkelys på psykisk helse og tydelige lavterskel-tilbud. 

Internasjonale midlertidige ansatte i universitetsdemokratiet

 • Tilbud til alle fremmedspråklige ansatte om gratis norskopplæring.
 • Tilby spesifikk og målrettet språkopplæring for fremmedspråklige ansatte som blir valgt til verv.
 • Styrke samarbeidet mellom styrerepresentanter på alle nivåer og UiOdoc og tilsvarende organisasjoner.
 • Utrede andre muligheter for å overkomme språkbarrieren og gjøre styresaker mer transparente ved for eks. korte oppsummeringer av sakspapirer på engelsk.

Bedre rammevilkår for midlertidige ansatte

 • Nytt system for pliktarbeid.
  • Et helhetlig, rettferdig og forutsigbart system for pliktarbeid. Systemet må baseres på tydelige retningslinjer for hvordan timer skal registreres, arbeidsoppgaver må tydeliggjøres og plikter og rettigheter belyses. Systemet bør være likt over hele UiO.
 • Karrierevei og karriereplanlegging.
  • Karriereveiledning og planlegging skal ikke være avhengig av veileder. Alle midlertidig vitenskapelig ansatte bør tidlig få tilbud om en karrieresamtale med en kvalifisert rådgiver.
  • Midtveisevalueringen til stipendiater må også inneholde en del om karriereplanlegging.
 • Klare muligheter til å kvalifisere seg til faste stillinger ved UiO eller eksternt.
  • UiO bør utarbeide klare karriereveier, slik at midlertidige vitenskapelig ansatte kan kvalifisere til faste stillinger.
  • Faste ansettelser bør være hovedregelen. Finansieringssituasjonen til UiO er langt mer forutsigbar og stabil enn andre forskingsinstitutter og sammenliknbare institusjoner, men har likevel høyere grad av midlertidighet enn andre. 
 • Alle nyansatte phder og postdocs skal kunne kreve å få undervise og veilede studenter, dersom de ønsker dette.
 • Minste åremålslenge for postdoktorer bør være minst tre år. 
 • Bedre muligheter for midlertidig ansatte til å søke om ekstern/intern finansiering.
  • Kvalifiserende til faste stillinger og bra for videre karrieremuligheter. Muliggjør realisering av egne ideer.
 • Forskningsstøtte for søknader til NFR, stiftelser og institusjoner.
  • Hjelper til å finne relevante utlysninger og skrive søknader (formelle krav, mm).
  • Kan innføres som et senter for hele UiO eller ligge på fakultetsnivå.
 • Tilbud om kollegial mentorordning for støtte til søknadsskriving.

Likestilling på universitetet

 • Vurderingsperioden for vitenskapelig arbeid for faste vitenskapelige stillinger bør utvides tilsvarende tiden kandidaten i vurderingsperioden har vært i foreldrepermisjon, ammepermisjon, omsorgspermisjon eller har hatt betydelig sammenhengende sykefravær.
 • Gjenoppstartsstipend for alle midlertidig vitenskapelig ansatte som har vært i foreldrepermisjon eller sykemeldt i mer enn 6 måneder sammenhengende. Slik kan den ansatte søke om én måneds kontraktsforlengelse for å kompensere for tiden det tar å komme inn i arbeidet igjen.
 • Vitenskapelig ansatte med undervisningsplikt bør kunne søke om behovsprøvd undervisningsfri i inntil 6 måneder i forbindelse med gjenoppstart etter foreldrepermisjon eller sykefravær over 6 måneders varighet.
 • UiO bør se på lønnsstatistikken for å utrede hvorvidt kvinner og menn får like høy startlønn i midlertidig vitenskapelige stillinger. Tiltak for å utjevne eventuelle avdekte lønnsforskjeller må igangsettes umiddelbart.

Min Bakgrunn

Jeg er en utdannet kjemiker fra UiO. Min bachelorgrad er fra Institutt fra Biovitenskap og master fra Kjemisk Institutt ved Matematisk-Naturvitenskapelig Fakultet. På masteren arbeidet jeg i tett tilknytning til Senter for fremragende forskning Hybrid Technology Hub – Centre for Organ on a Chip-Technology for å utvikle et system for testing av legemidler uten bruk av dyr. For dette tverrfaglige arbeidet ble jeg tildelt prisen for beste masteroppgave 2019 ved Kjemisk institutt. Jeg har også lagd en kort film om dette arbeidet som ble tildelt en pris på en internasjonal konferanse i Milano. Etter fullført mastergrad jobbet jeg som avdelingsingeniør ved Medisinsk Fakultet på samme prosjekt. Jeg jobber nå med å videreutvikle dette systemet for legemiddeltesting som stipendiat.

Jeg har lang erfaring fra ungdomspolitikken og Elevorganisasjonen og har siden skoletiden jobbet for å bedre rammevilkårene og arbeidsmiljøet til min gruppe. Som student har jeg engasjert meg i studentpolitikken og studentutvalget ved mitt fakultet og har vært studentrepresentant i fakultetsstyret ved MatNat. For tiden er jeg vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Kjemisk Institutt.

Publisert 12. mai 2021 16:13 - Sist endret 14. mars 2022 10:54