English version of this page

Klage på karakter

Du bør be om grunngjeving for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Kva eksamenar kan du klage på?

  • Du kan klage på karakteren på alle skriftlege eksamenar.
  • Munnlege eller praktiske eksamenar kan ikkje påklagast når prestasjonen ikkje er dokumentert for ettertida.
  • På gruppeeksamenar kan deltakarane klage individuelt. Ei eventuell endring i karakteren vil gjelde berre for den som har klaga.

Resultatet frå klagesensuren blir den endelege karakteren og kan vere det same, betre eller dårlegare enn den opphavlege sensuren. Du kan be om grunngjeving for klagesensur, men ikkje klage på resultatet.

Frist

Tre veker etter at karakteren vart kunngjort (det vil seie publisert i Studentweb).

Dersom du først har bede om grunngjeving for karakteren eller klaga over formelle feil ved eksamen, gjeld fristen frå det tidspunktet du får svar.

Behandlingstid

Klager blir vanlegvis behandla innan ein månad. Dersom det tek lenger tid, får du melding om dette. Når resultatet er klart, får du melding i brev eller e-post.

Korleis klage

Fyll ut nettskjema for å klage på karakteren på skriftleg eksamen:

Kan du ikkje bruke nettskjema? Ta utskrift av skjema på bokmål / nynorsk.

Slik blir klagen behandla

Fakultetet tek imot klagen. Dersom du brukar nettskjema, får du ei kvittering på e-post.

Eksamenssvaret ditt blir vurdert av to nye sensorar. Minst éin av dei nye sensorane er ekstern, det vil seie at vedkomande ikkje er tilsett ved UiO.

Dei nye sensorane får tilsendt eksamenssvaret ditt, oppgåveteksten og eventuelle generelle retningslinjer for sensuren. Dei får ikkje tilsendt den opphavlege karakteren din eller sensor si grunngjeving for denne.

Dersom den nye sensuren skil seg frå den opphavlege sensuren med to eller fleire karakterar, vil UiO gjere ei ekstra vurdering før endeleg karakter vert fastsett. Du får melding frå fakultetet dersom dette gjeld for din klagesak. 

Ved den ekstra vurderinga får sensorane vite den opphavlege karakteren og den mellombelse klagesensuren, og dei får tilgang til all informasjon om eksamenen. Den ekstra vurderinga blir gjort av minst to sensorar der både den opphavlege kommisjonen og klagekommisjonen er representert. 

Medan klagesensuren pågår vert eksamenskarakteren din sperra i Studentweb og på karakterutskrifter.

Du har rett til å trekkje klagen din inntil saken er avgjort.

Spørsmål?

 

Publisert 16. aug. 2016 12:07 - Sist endra 3. apr. 2019 15:08