English version of this page

Obligatoriske oppgaver på Matematisk institutt

For at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne, må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent. Obligatoriske oppgaver teller ikke med når karakter i et emne settes.

Du plikter som student å gjøre deg kjent med reglene for sitat- og kildebruk og reglementet for fusk.

Publisering av oppgaven

 • Obligatoriske oppgaver blir vanligvis lagt ut på semestersiden til emnet minst 2 uker før innleveringsfristen.

Samarbeid og bruk av hjelpemidler

 • Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler.
 • Det er lov å samarbeide, men du skal selv ha formulert og skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av stoffet.
 • Du kan bli bedt om å redegjøre muntlig for innholdet i din besvarelse.

Innlevering

 • Besvarelsen skal leveres inn elektronisk i Canvas (Devilry for MAT-IN1105).
 • Besvarelsen må leveres innen tidsfristen som er oppgitt i oppgaveteksten. Innleveringsfristen er absolutt og besvarelsen tas ikke imot senere med mindre annet er avtalt med studieadministrasjonen på forhånd.
 • Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. Filen må være lesbar og scannede ark må ha normalt god oppløsning. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli rettet. 
 • Besvarelsen skal inneholde emne og oblignummer i overskrift. 
 • Innleveringsfristen er som regel kl. 14.30 på en torsdag.

Utsettelser

 • Hvis du på grunn av sykdom eller andre grunner har behov for utsatt innleveringsfrist må du søke om dette til studieadministrasjonen før ordinær innleveringsfrist.
 • Legeattest eller annen dokumentasjon må følge søknaden. Ved sykdom skal legeattesten stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad (i prosent) du har vært/er syk. 
 • Utsettelse kan innvilges med inntil én uke.
 • Hvis du på grunn av langvarig sykdom ikke har mulighet til å levere innen fristen, kan du i særskilte tilfeller få fritak for én obligatorisk oppgave.
 • Undervisningpersonell kan ikke gi utsettelser på frister.

Tilbakemelding på oppgaven

 • Hvorvidt den obligatoriske besvarelsen din er godkjent eller ikke kunngjøres i Canvas (Devilry for MAT-IN1105) senest én uke etter innleveringsfristen.
 • Blir den obligatoriske besvarelsen din underkjent, kan du - hvis det er vist et reelt forøk på å løse oppgaven - levere ny besvarelse innen en gitt frist. Ny frist er vanligvis 2 uker etter ordinær frist.
 • I tvilstilfeller er det faglærer som tar den endelige vurdering av om et forsøk skal betraktes som reelt eller ikke.
 • Du har som student selv ansvar for å få rede på om besvarelser blir vurdert til godkjent, underkjent med mulighet for nytt forsøk, eller underkjent uten mulighet for nytt forsøk.
 • Dersom det er går mer enn én uke fra innleveringsfrist til resultatet er kunngjort, må du ta kontakt med studieadministrasjonen for emner på 1000-nivå og faglærer for emner på 2000-nivå og høyere.

Obligatoriske oppgaver godkjent fra før

 • Dersom alle obligatoriske oppgaver i et emne er bestått i ett og samme semester er disse gyldige i totalt 10 semester, inkludert semesteret de først ble godkjent.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre er registrert i Studentweb under fanen Resultater øverst på nettsiden. Eksempel på godkjente obliger i MAT1110, MAT1120 og STK1110 vår/høst 2015.
 • Man er som student selv ansvarlig for å sjekke at det er korrekt registrert her. Har du spørsmål rundt dette, kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt før fristen inneværende semester for innlevering av første obligatoriske oppgave.
 • Hvis du har levert og fått godkjent obligatoriske oppgaver et tidligere semester uten å ha tatt eksamen i emnet, kan du bli bedt om å vise frem de godkjente oppgavene til studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for registrering.
 • Du må møte til eventuell midtveiseksamen og avsluttende eksamen selv om du har godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre.
 • Obligatoriske oppgaver fra andre eller liknende emner godtas ikke som erstatning for innlevering av obligatoriske oppgaver.
  Det er enkelte unntak for videreførte emner, ta kontakt med studieadministrasjonen før fristen for innlevering av første obligatoriske oppgave hvis dette er relevant for deg.
Publisert 29. juni 2015 11:51 - Sist endret 4. juli 2019 16:12