40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG)

Om emnegruppen

Emnegruppen 40BEVG - Bevaring og gjenstandskunnskap gir studentene en innføring i konserveringshistorie og konserveringsfilosofi, samt det teoretiske grunnlaget for forebyggende konservering og forvaltning i museumssamlinger. Emnegruppen bidrar til å kvalifisere deg til håndtering og forvaltning av kunst- og kulturhistorisk materiale og samlinger, og kan være relevant for kuratorstillinger innenfor museumsvesenet eller den bredere kultursektor.

Hva lærer du?

Ved fullføring av denne emnegruppen er det forventet at studenten skal være i stand til å:
• Forstå konserveringsfagets formål og historiske utvikling innenfor hele bredden av kulturminneforvaltning.
• Kommunisere på en god måte konserveringsfagets formål og etiske prinsipper både muntlig og skriftlig.
• Argumentere for sosiale, kulturelle og økonomiske verdier knyttet til arbeidet med å bevare kulturarv.
• Vurdere de forskjellige konserveringsoppgavene og deres funksjoner innenfor kulturarvsektoren.
• Kjenne igjen og å være i stand til å skille mellom forskjellige materialer og teknikker som har blitt benyttet til produksjon av kulturelle gjenstander.
• Beskrive hvordan slike materialer forandres, både over tid og i ulike oppbevaringsmiljøer.
• Identifisere og overvåke mulige trusler i kulturarvens omgivelser.
• Forstå hvordan bevaringsarbeid ledes og hvordan samlinger forvaltes.
• Forberede og reagere adekvat på mulige krisesituasjoner som kan skade den materielle kulturarven.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Annet

Veien videre for opptak til masterstudiet i konservering:

Se informasjon om 80-gruppen Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE) og om studieretningene på konservering på program for Arkeologi og konservering