40-gruppe – Estetikk 1 (40ESTETIKK1)

Om emnegruppen

Emnegruppen er obligatorisk i studieretningen for estetiske studier , og tilbys som støttefag i en rekke andre bachelorprogrammer.

Program for estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap gir en mulighet til å studere estetikk ut over faggrensene i et sammenlignende, kritisk, historisk eller teoretisk perspektiv. Den obligatoriske 40-gruppen som presenterer estetikken som felt, og gir grunnleggende kunnskaper om estetisk teori. I tillegg velger studentene emner fra to av disse fagene: kunsthistorie, litteraturvitenskap (allmenn, engelskspråklig eller nordisk), medievitenskap, musikkvitenskap og teatervitenskap.


Læringsutbytte
Etter å ha tatt 40-gruppen i estetikk skal kandidatene ha kjennskap til sentrale problemstillinger i estetikkens historie fra antikken og frem til nåtiden. De skal kjenne til de viktigste bidragsyterne i den estetiske tradisjonen og kunne redegjøre muntlig og skriftlig for estetiske problemstillinger i relasjon til begreper som kunst, det skjønne, det sublime, representasjon, mimesis, smak, kritikk, dømmekraft, høy- og lavkultur, med mer. De skal videre kunne relatere estetiske problemstillinger til analyse av enkelte kunstuttrykk. Studentene skal ved endt utdanning ha tilegnet seg analytiske ferdigheter og forståelse for generelle estetiske problemstillinger som er relevante for å kunne formidle innsikter om kunst og estetikk i vid forstand.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen (40 sp) består av emner i estetikk og estetisk teori (30 sp) og avsluttes av en prosjektoppgave (10 sp). Emnegruppen har en tydelig progresjon der studentene i første semester (EST1000) introduseres for estetikken som felt. Den generelle og estetikkhistoriske kompetansen videreutvikles på KUN2000. På EST2000 fokuseres det på en bestemt problemstilling som særlig har relevans i det 20. århundret. På det siste emnet (EST3010) skal studentene fordype seg i en selvvalgt oppgave med større grad av selvstendighet, under tett oppfølging fra faglærer.


Kvalifisering for videre studier og arbeid
Emnegruppen gir en generell evne til analytisk og prinsipiell tenkning om forskjellige estetiske uttrykk fra ulike tider. Denne kompetansen er en vesentlig ressurs for å kunne forstå og formidle innsikt om billedkunst, litteratur, musikk, teater og ulike mediale uttrykk. Tidligere studenter fra estetikkprogrammet finnes i mange bransjer, som journalistikk, administrasjon, og informasjon/PR innen kunst- og kultursektoren.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Annet