Kort om emnet

Gjennom studiet av originaltekster vil du ved å ta dette emnet opparbeide deg bred kunnskap omkring sentrale begreper og problemstillinger innenfor estetikken fra Platon til Adorno, Foucault og Deleuze.

Temaer som forholdet mellom det sanne og det skjønne, kunst og erkjennelse, kropp og sansning og imitasjon og konstruksjon vil stå sentralt.

Hva lærer du?

Du vil etter å ha gjennomført dette emnet kunne:

  • redegjøre for sentrale begrep og temaer innenfor estetikken
    plassere begrepene teoretisk og historisk i forhold til hverandre
  • kjenne til relevant faglig verktøy for å sette deg inn i originaltekster
  • redegjøre for sentrale estetiske problemstillinger
  • ha fått en første introduksjon til hvordan disse problemstillingene kan anvendes i arbeidet med såvel verk- som tekstanalyse
  • samarbeide i gruppe og ha en oppøvet evnen til muntlig presentasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha bestått emner på 1000-nivå fra program for estetiske studier eller program for kunsthistorie

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4000 – Estetikkens historie

Overlapp med gammelt mellomfagstillegg.

Undervisning

Undervisningen består av ca. 27 timer, fordelt på forelesning og seminar. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.

For at du skal kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • obligatorisk muntlig framlegg i gruppe knyttet til seminarundervisningen.

Hvis du er syk når du skal gjennomføre muntlig fremlegg, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2000 høstsemesteret 2021 er en 4 timers digital hjemmeeksamen.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Vær oppmerksom på informasjon om KUN2000 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk