Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i moderne estetisk teori, (perioden fra 1900) som tar utgangspunkt i et tverrestetisk tema. Det tar opp sentrale problemstillinger felles for kunstartene og belyser dem fra ulike teoretiske innfallsvinkler og i tilknytning til ulike estetiske objekter. Emnets overordnede tema vil kunne variere fra semester til semester.

Pensum består av ca. 500 sider teori (primært originaltekster). I tillegg kommer et utvalg eksempler fra kunstartene som brukes til å drøfte problemstillingene. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du ...

  • innsikt i en tverrestetisk problemstilling innen moderne estetisk teori
  • kunnskap om ulike teoretiske posisjoner
  • evne til teoretisk refleksjon med utgangspunkt i ulike kunstformer
  • forståelse av estetikken generelt
  • evne til å presentere og diskutere moderne estetisk teori

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet anbefales tatt først i andre studieår. For studenter på bachelornivå i Program for estetiske studier anbefales følgende forkunnskaper: EST1000 – Introduksjon til estetikk, KUN2000 – Estetikkens historie og minst 10 studiepoeng i et estetisk fag (et litteraturfag, kunsthistorie, medievitenskap, musikkvitenskap, eller teatervitenskap). For studenter på bachelornivå i Program for litteraturstudier anbefales det at emnet LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer er avlagt på forhånd. Studenter som ønsker å søke emnet med utgangspunkt i fag fra gammel studieordning, kan kontakte studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EST4010 – Moderne estetisk teori (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av seminarundervisning. Det er 10 seminarer på 2 timer og et heldagsseminar på 6 timer i slutten av semesteret. Det blir lagt inn lese- og skriveuker (se undervisningsplanen i canvas). Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter, som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen:

  • Ett muntlig innlegg i seminarundervisningen.
  • En skriftlig kvalifiseringsoppgave på 3-5 s. (à 2300 tegn uten mellomrom). Det gis individuell respons på oppgaven.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

 

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensform på emnet er en muntlig eksamen. Eksamen består av en 20–30 minutters samtale om to–tre pensumtekster. Den gjennomføres av faglærer og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk