Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Fransk språk og kultur (40FRA)

Om emnegruppen

Fransk er et verdensspråk. Det er offisielt språk i over 30 land fordelt på alle kontinenter. Ca. 120 millioner mennesker har fransk som morsmål og det snakkes av over 200 millioner mennesker. Fransk har dessuten status som offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN, NATO og Europarådet. Kunnskaper i fransk gir adgang til en rik og mangeartet frankofon kultur.

Læringsutbytte
Denne 40-gruppen i fransk språk gir deg en grunnleggende språkkompetanse. Du vil etter endt studium ha opparbeidet muntlig og skriftlig ferdighet i språket og dermed være i stand til å lese originaltekster, til å forstå fransk i en undervisningssammenheng, og til å skrive kortere tekster. Du vil også få krunnskap om sentrale trekk ved fransk kultur og samfunn.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av tre obligatoriske emner i fransk språk og litteratur, og ett valgfritt emne i fransk kulturkunnskap.

Utenlandsopphold
For deg som ønsker å tilbringe et semester i Frankrike, tilbys det hvert høstsemester et eget tilrettelagt undervisningsopplegg ved OFNEC, Det fransk-norske studiesenter i Caen og Université de Caen. Utvekslingsssemesteret gir uttelling for 30 studiepoeng, som kan innpasses som del av 40-gruppen i fransk språk og kultur. Emnet FRA1110 Fransk grammatikk 1 må være avlagt før du reiser på utveksling.

Du kan også få godkjent 30 studiepoeng i fransk som en del av emnegruppen dersom du reiser på utveksling til andre universiteter i Frankrike, men emnene må forhåndsgodkjennes. Det forutsettes at emnet FRA1110- Fransk grammatikk 1 er bestått før utreise.

Kvalifisering for videre studier
40-gruppen egner seg for å bygge ut med 20 studiepoeng for å inngå som grunnlag for søknad om opptak ved PPU.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet