Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utvider de teoretiske aspektene fra Fransk grammatikk 1 innenfor syntaks og semantikk, og bringer inn nytt stoff om for eksempel modus. Hvorfor brukes det for eksempel henholdsvis konjunktiv og indikativ i følgende tilfelle: Arnaud cherche un mannequin qui a / ait les cheveux blonds? Det blir lagt særlig vekt på forskjeller mellom språkene, for eksempel når det gjelder bruken av passiv, infinitivskonstruksjoner og partisippkonstruksjoner i fransk og norsk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • gjøre rede for grunnleggende trekk ved det franske språket, ved formverk, betydningsdannelse og setningsstruktur
  • bygge videre på kunnskapen din om fransk setningsstruktur - om enkle og sammensatte setninger, upersonlige konstruksjoner, konjunktiv, infinitiv og partisipp
  • forklare viktige forskjeller mellom fransk og norsk setningsstruktur
  • uttrykke deg klart på fransk skriftlig og muntlig med riktig bruk av faguttrykk, samt dra nytte av dine egne teoretiske kunnskaper i egen bruk av skriftlig fransk
  • bruke og henvise til faglitteratur på en riktig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatoriske kvalifiseringsoppgaver forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Det gis to timer forelesning og en time seminar over 14 uker.

Det forventes at du kommer til undervisningen. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Går du glipp av et seminar, er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere to skriftlige kvalifiseringsoppgaver som må godkjennes av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på fire timer. Besvarelsen skrives på fransk.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk