40-gruppe – Medievitenskap (40MEDIEVIT1)

Om emnegruppen

Medievitenskap er et tverrvitenskapelig fag som gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved medienes virke i det moderne samfunn. Faget er basert på både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter, og tar sikte på å utvikle en kritisk forståelse hos studentene for de moderne medienes innholdsmessige og samfunnsmessige uttrykksformer og egenart.

40-gruppa i medievitenskap består av 40 valgfrie studiepoeng innenfor medievitenskapsemner på 1000-, 2000- og 3000-nivå. Av disse må minst 10 studiepoeng velges blant emner på 2000- eller 3000-nivå.


Medievitenskapen omfatter et bredt felt av medier og tilnærmingsmåter. Det anbefales derfor at du planlegger studieløpet godt på forhånd, og foretar et strategisk utvalg blant tilgjengelige emner. Slik kan du velge å konsentrere deg om ett bestemt medium – for eksempel film – eller anlegge en bred, komparativ tilnærming til feltet, der du får innblikk i ulike mediers innhold, egenskaper og fremstillingsformer.

Ved å bygge på 40-gruppa med ytterligere 20 studiepoeng kvalifiserer du til opptak på Praktisk-Pedagogisk Utdanning (årsenhet), som gjør deg kvalifisert for arbeid i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, for videregående skole, og for voksenopplæring.
Det er også mulig å bygge ut 40-gruppa slik at du kvalifiserer til opptak på masterprogrammet i medievitenskap, studieretning medievitenskap.

Emner i emnegruppen

NB! Emnene i 40-gruppa slik det er skissert nedenfor, tilbys for siste gang høst 2020/vår 2021. Se emnesidene for konkret informasjon om når emnet tilbys for siste gang.

Informasjon om en ny anbefalt sammensetning av 40-gruppa vil bli publisert vår 2020. 

Vi anbefaler nye studenter å velge følgende sammensetning for 40-gruppa i medievitenskap:

MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori

Følgende emner kan velges i 40-gruppa, hvis de tilbys:

 

Følgende emner har tidligere vært en del av 40-gruppa, men tilbys ikke lenger. Emnene kan inngå i en godkjent 40-gruppe dersom de tidligere er bestått.

Følgende emner kan ikke inngå i 40-gruppa:

 

Annet

Se ditt studieprograms hjemmesider for anbefaling av 40-gruppe.