40-gruppe – Japan-studier (40OMR-JAP)

Om emnegruppen

Emnegruppen har som mål å gi en grunnleggende forståelse for viktige aspekter ved Japans samfunn og kultur, både i fortid og i nåtid. Du kan velge en bred orientering kun om japanske forhold, eller kombinere tre emner om Japan med et fjerde om Kina, Korea, eller buddhisme.

Emnegruppen begynner med en innføring i det moderne Japan. Deretter kan du velge mellom emner innen japansk og østasiatisk historie, samfunn og politikk, litteratur, religion, populærkultur med mer. I sjette semester anbefaler vi studenter som også studerer japansk språk å skrive bacheloroppgave i Japan-studier. Dette gir deg mulighet til å kombinere språk, områdestudier og kultur-/samfunnsfag, og forbereder deg på videre jobb eller mastergradsstudier.

Emnegruppen er obligatorisk for studenter på Program for Asia- og Midtøsten-studier, studieretning Japansk med Japan-studier. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om Japans kultur og samfunn
  • være i stand til å innhente og vurdere stoff om japansk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
  • kunne bruke vitenskapelig litteratur til å analysere japanske kulturuttrykk og samfunnsforhold
  • kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til japansk kultur og samfunn; samt gi og motta kritiske kommentarer

Det grunnleggende emnet JAP1501 - Modern Japan gir først og fremst kunnskap og forståelse. Blant annet gjennom semesteroppgaver gir emner på høyere nivå studenten anledning til å velge egne problemstillinger, undersøke disse på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner. Gjennom bacheloroppgaven får studenter som i tillegg studerer japansk språk anledning til å fordype seg i et relevant tema i dialog med veileder.

Emner i emnegruppen

PS! For studenter som påbegynte 40-gruppen skoleåret 2016/2017 eller tidligere er det obligatorisk med enten JAP1501 eller JAP1503/JAP2503. JAP2503 - Japans historie overlapper 10 studiepoeng mot JAP1503 - Japans historie.

For studenter som påbegynte 40-gruppen fra og med skoleåret 2017/2018 er JAP1501 obligatorisk.

 

Obligatorisk emne:

20-30 sp velges fra følgende liste:

0-10 sp velges fra følgende liste: