40-gruppe – Japan-studier (40OMR-JAP)

Om emnegruppen

Emnegruppen har som mål å gi en grunnleggende forståelse av viktige aspekter ved Japans samfunn og kultur, både i fortid og i nåtid. Du kan velge en orientering kun om japanske forhold, eller en bredere orientering ved å kombinere tre emner om Japan med et fjerde om Kina, Korea, eller buddhisme.

Emnegruppen begynner med en innføring i det moderne Japan. Deretter kan du velge mellom emner innen japansk og østasiatisk historie, samfunn og politikk, litteratur, religion, populærkultur med mer. I sjette semester anbefaler vi studenter som også studerer japansk språk å skrive bacheloroppgave i Japan-studier. Dette gir deg mulighet til å kombinere språk, områdestudier og kultur-/samfunnsfag, og forbereder deg på videre jobb eller mastergradsstudier.

Emnegruppen er obligatorisk for studenter på Program for Asia- og Midtøsten-studier, studieretning Japansk med Japan-studier. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du:

  • ha grunnleggende kunnskap om Japans kultur og samfunn
  • være i stand til å innhente og vurdere stoff om japansk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
  • kunne bruke vitenskapelig litteratur til å analysere japanske kulturuttrykk og samfunnsforhold
  • kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til japansk kultur og samfunn; samt gi og motta kritiske kommentarer

Det grunnleggende emnet JAP1501 – Present-Day Japan gir først og fremst kunnskap og forståelse. Blant annet gjennom semesteroppgaver gir emner på høyere nivå studenten anledning til å velge egne problemstillinger, undersøke disse på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner. I JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier får studenter som i tillegg studerer japansk språk anledning til å fordype seg i et relevant tema i dialog med veileder.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

20-30 sp velges fra følgende liste:

0-10 sp velges fra følgende liste:

Emner som tidligere har inngått i emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Asia- og Midtøsten-studier - studieretningen Japansk med Japan-studier (bachelor)

Annet

For studenter som påbegynte 40-gruppen skoleåret 2016/2017 eller tidligere er det obligatorisk med enten JAP1501 – Present-Day Japan eller JAP1503 – Japans historie (nedlagt)/JAP2503 – Japanese History (nedlagt)

For studenter som påbegynte 40-gruppen fra og med skoleåret 2017/2018 er JAP1501 – Present-Day Japan obligatorisk.

Overlappende emner

JAP2503 – Japanese History (nedlagt) overlapper 10 studiepoeng mot JAP1503 – Japans historie (nedlagt).