40-gruppe – Religionsvitenskap (40REL1)

Om emnegruppen

Religionsvitenskap er et fag med hele verden som studiefelt. Også interesseområdene spenner vidt: fra hellige tekster, handlinger, gjenstander og steder til mystikk og magi og til ulike sider av forholdet mellom religion og samfunn (f. eks. religion og kjønn, religion og politikk). Her stiller religionsvitere ofte spørsmål av historisk art: Hvordan oppstår religioner og religiøse fenomen, og hvordan utvikler og forandrer de seg i samspill med kulturelle og sosiale faktorer? Men en viktig rolle spiller også komparative studier, der religiøse forestillinger, handlinger og fellesskapsformer sammenliknes på tvers av historiske epoker og geografiske områder.
40-gruppen i religionsvitenskap gir en første oversikt over dette feltet og en innføring i grunnleggende begrep og teorier. Det er et studium som utvikler evne til å forstå og omgås en flerkulturell virkelighet, både i Norge og internasjonalt. Kunnskapene det gir, kan brukes i ulike former for journalistisk og kulturfaglig arbeid og i organisasjoner med et internasjonalt virkefelt. Med en 40-gruppe i religionsvitenskap skal studenten kunne:

  • gjøre rede for det religiøse liv i verden i dag og drøfte religionenes betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.
  • gi en oversikt over de store religiøse tradisjonene i deres globalhistoriske sammenheng.
  • gjøre mer inngående rede for en enkelt religion eller en gruppe religioner.
  • gjøre selvstendig bruk av religionsvitenskapelige fagtermer og analysekategorier.
  • sammenlikne religioner og peke på vesentlige fellestrekk og karakteristiske forskjeller.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 sp velges fra følgende gruppe:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet