Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor blir religion et stadig mer aktuelt tema i media og politikk?  Er verden mindre religiøs enn før og hva slags makt har egentlig religiøse ledere i dag? Har kvinner og menn like rettigheter i religiøse miljøer?

Å studere ulike religioner gir oss en unik mulighet til å forstå den verden vi lever i. Religioner påvirker hvordan vi ser på oss selv og hvordan folk forholder seg til hverandre. Hvis du er interessert i religion og samfunn og hvordan mennesker skaper meningsfylte verdenbilder, er dette emnet noe for deg.

Gjennom forelesninger og seminarer får du en innføring i det akademiske studiet av religion. Vi analyserer religion utenfra og behandler alle religioner likt. Vi spør ikke om religioner er «sanne», men undersøker hvordan de påvirker menneskers liv.

Undervisningen er organisert rundt verdens store religiøse tradisjoner. Innenfor denne rammen tar vi opp dagsaktuelle temaer som religioners forhold til kjønn, makt og autoritet, politikk og etikk. Med et fokus på moderne tid, gir emnet kunnskaper om variasjoner, mangfold og verdensbilder i endring.

Emnet er sammenlignende, globalt og historisk. Det utforsker både aktuelle problemstillinger og lange, historiske linjer. Hovedfokus er samspillet mellom religion, kultur og samfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • ha tilegnet deg kunnskaper om mangfold i det religiøse feltet, både mellom og innenfor de ulike verdensreligionene.
  • kunne redegjøre for hvordan religioner endrer seg over tid og i ulike kontekster.
  • ha fått et reflektert og kritisk forhold til temaer knyttet til makt- og kjønnsperspektiver i studier av religion.
  • ha fått erfaring med å planlegge, gjennomføre og lage skriftlige arbeid basert på teknikker som f.eks. intervjuer og studiebesøk i trossamfunn.
  • ha fått kunnskaper til å kunne gå videre med studier i mer spesialiserte religionsvitenskapelige emner. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du må ha gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Vi anbefaler bachelorstudenter å melde seg på seminargruppe 1 eller 2.

Vi anbefaler lektorstudenter å melde seg på seminargruppe 3.

Vi anbefaler studenter på årsenheten i religionshistorie å melde seg på seminargruppe 4.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til minst fem av seks seminarer.
  • En individuell kvalifiseringsoppgave
  • En gruppeoppgave

Detaljert informasjon om individuell oppgave og gruppeoppgave blir gitt på semestersiden ved semesterstart. Studenter i selvstudiumsgruppen (gruppe 5) leverer begge oppgavene individuelt.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk