Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor blir religion et stadig mer aktuelt tema i media og politikk? Er verden mindre religiøs enn før og hva har religion egentlig å si i et flerkulturelt samfunn? Har kvinner og menn like rettigheter i religiøse miljøer?

Å studere ulike religioner gir oss en unik mulighet til å forstå den verden vi lever i. Religioner påvirker hvordan vi ser på oss selv og hvordan folk forholder seg til hverandre. Hvis du er interessert i religion, samfunn og historie og i hvordan mennesker skaper meningsfylte verdenbilder, er dette emnet noe for deg.

Religion har alltid vært en sentral drivkraft, full av motsetninger. Dette emnet gir en innføring i religionsvitenskap, det systematiske og sammenlignende studiet av religion på tvers av historiske epoker og geografiske områder. Du lærer å analysere religiøse forestillinger, myter, ritualer og symboler innenfor og på tvers av de enkelte religionene. Religionsvitenskap analyserer religion utenfra og behandler alle religioner likt. Vi spør ikke om religioner er «sanne», men undersøker hvordan de påvirker menneskers liv.

Gjennom forelesninger, seminarer og organiserte kollokviegrupper, setter vi dagsaktuelle problemstillinger, som religioners forhold til mangfold, kjønn og makt, i perspektiv. Undervisningen er organisert rundt verdens store religiøse tradisjoner og legger vekt på komparasjon som religionsvitenskapelig metode.

Emnet er sammenlignende, globalt og historisk. Det utforsker både aktuelle problemstillinger og lange, historiske linjer. Hovedfokus er samspillet mellom religion, kultur og samfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

 • ha tilegnet deg et religionsvitenskapelig blikk på religion.
 • ha tilegnet deg grunnleggende religionsvitenskapelige begreper og fagterminologi.
 • ha fått en bred innføring i religioner i nåtid og fortid.
 • kunne sammenligne trekk ved ulike religioner.
 • ha tilegnet deg kunnskaper om mangfold i det religiøse feltet, både mellom og innenfor ulike religiøse tradisjoner.
 • kunne redegjøre for hvordan religioner endrer seg over tid og i ulike sammenhenger.
 • ha fått et reflektert og kritisk forhold til temaer knyttet til mangfold, makt og kjønnsperspektiver i studiet av religion.
 • ha fått kunnskaper til å kunne gå videre med studier i mer spesialiserte religionsvitenskapelige emner. 
 • ha fått erfaring med å presentere fagstoff muntlig og skriftlig, individuelt og i organiserte kollokviegrupper.
 • ha fått erfaring med digitale og analoge læringsformer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du må ha gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

REL1003 har høsten 2020 obligatorisk oppmøte på seminarene. Hvis du er syk eller har symptomer på Covid-19 samme dag som du har seminar, ta kontakt med faglærer og registrer egenmelding.


Undervisningen består av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. 

Seminargruppe 1: Studenter som starter på bachelorprogrammet i religionsvitenskap høsten 2020 må melde seg på seminargruppe 1 ved semesterstart i august. 

Seminargruppe 2: Anbefalt for bachelorstudenter på religionsvitenskap med opptak før høsten 2020, samt studenter på andre bachelorprogram med støttegruppe i religionsvitenskap.

Seminargruppe 3: Anbefalt for studenter på lektorprogrammet.

Seminargruppe 4: Anbefalt for studenter på årsenheten i religionsvitenskap.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Arbeide med mappeeksamen gjennom semesteret etter gitte frister. 
 • Obligatorisk oppmøte på seminarer (gjelder ikke selvstudiumsgruppen, gruppe 5).

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i ett semester. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk