Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Er jødedom en etnisk religion? Hvor går skillelinjene mellom reformjødedom og ulike ortodokse retningene? Hvilken betydning har diasporasituasjonen for jødisk identitet?

For å svare på disse spørsmålene dekker emnet fremveksten av jødedom som en særegen religion fra oldtiden og frem til moderne tid. Emnet tar utgangspunkt i spenningsforholdet mellom dagens ulike varianter av jødedom, fra de mest liberale til de mest konservative.  Alle disse variantene skal det undervises om i norsk skole i dag.

Undervisningen tar blant annet opp hverdagsreligiøsitet, rituell praksis og den jødiske mystikken; kabbala. Kunnskapen levendegjøres ved ekskursjoner til jødiske institusjoner (med forbehold om at avtaler med institusjonene lages hvert semester).

Emnet trekker også lange linjer bakover i historien og viser hvordan religionen har blitt formet i varierende politiske og kulturelle kontekster.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt undervisningen og har lest pensum skal ha fått

  • Kunnskap om jødisk historie
  • Kunnskap om ulike varianter av jødedom og jødisk identitet
  • Innsikt i viktige aspekter ved jødisk lære og praksis
  • Kjennskap til ulike akademiske innfallsvinkler til studier av jødedom.
  • Gjennom forelesninger, seminarer og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesing og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle en evne til refleksjon og analyse. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forhåndskunnskap er REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1040 – Jødedommen (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Se detaljert timeplan i starten av semesteret.

Den første forelesningen er en introduksjon hvor det blir gitt mye viktig informasjon.

Obligatorisk akvititet

  • Kvalifiseringsoppgave
  • Oppmøte på fem av seks seminarer

Kvalifiseringsoppgaven må godkjennes av emneansvarlig. Oppgaven skal ha et omfang på ca 3 sider og skal leveres i Canvas.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Se IKOS egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Eksamen

Annenhver vår fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk