Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Engelsk språk (80ENGS)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i engelsk språk er ment for studenter på bachelorprogrammet i språk, studieretning engelsk, dessuten for studenter på AAS-programmet, studieretning Afrika sør for Sahara, modell 1 , med fordypning i språk.

Engelsk er verdensspråket framfor noe annet, og benyttes i internasjonal forskning, vitenskap, handel og politikk. I Norge er vi i daglig kontakt med engelsk, spesielt gjennom kultur og media. I mange deler av samfunns- og forretningslivet trengs det folk med svært høy kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk.

80-gruppen i engelsk språk omfatter studiet av engelsk språk og engelskspråklige tekster, med vekt på både praktiske ferdigheter og teoretisk innsikt. Høy språkkompetanse innebærer kjennskap til den kulturen som språket er vokst fram av. Derfor er studier av engelskspråklig litteratur og samfunn integrert i emnegruppen.

Du kan velge å studere både moderne engelsk, eldre engelsk og språkhistorie. I studiet av moderne engelsk står funksjonell språkbeskrivelse, korpuslingvistikk og kontrastiv lingvistikk sterkt, i tillegg til språklig variasjon (regional variasjon og variasjon mellom teksttyper). Studiet av eldre engelsk er filologisk orientert og omfatter nærlesning av tekster i tillegg til innføring i eldre språkstadier og utviklingslinjer i språket og kulturhistorie.

Emnegruppen egner seg for studenter med interesse for engelsk språk, språk i bruk, kulturforståelse og språklig kommunikasjon generelt.


Læringsutbytte
Studiet av engelsk språk er det sentrale i emnegruppen. Studenter som har tatt emnegruppen forventes å

  • kunne uttrykke seg presist og flytende muntlig og skriftlig på engelsk.
  • ha god lytte- og leseforståelse av engelsk.
  • kunne tenke analytisk om språk og tekst og reflektere over sammenhengen mellom språklig form og språklig innhold.
  • kunne gjøre rede for en del sentrale forskjeller mellom norsk og engelsk språkstruktur.
  • kunne gjøre rede for en del sentrale trekk ved engelskspråklig litteratur og kultur.
  • ha kunnskap om og innsikt i de deler av lingvistisk teori og metode som er relevante for de valgte fordypningsemnene.
  • kunne bruke lingvistisk metode for å undersøke et språklig fenomen.
  • kunne skrive en lengre framstilling av et språklig fenomen basert på en selvstendig undersøkelse.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består for det første av to obligatoriske innføringsemner i engelsk språk. Videre velges to (av fire) emner i britisk og amerikansk litteratur og kulturkunnskap. 30 studiepoeng velges blant en rekke fordypningsemner i engelsk språk. Det obligatoriske bacheloroppgaveemnet (10sp) taes som det siste i emnegruppen.


Utenlandsopphold
Det er mulig å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Se UiOs utvekslingsavtaler . Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen.


Kvalifisering for videre studier
80-gruppen i engelsk språk kunne oppfylle kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i språk, studieretning for engelsk språk, og for oversettelsesstudier . Denne emnegruppen kan også inngå i et grunnlag for å søke opptak på PPU.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Studenter med opptak høsten 2008 og tidligere kan velge 30 studiepoeng valgfritt fra emner i britisk og amerikansk litteratur og kulturkunnskap. For dem er ENG3100 ikke obligatorisk men mulig å ta når emnet starter.

20 sp velges blant følgende emner:

30 sp velges blant følgende:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet